УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Гуманізація свідомості людини і суспільства на новому витку еволюції людства

ЗМІНИ - ІНСТРУМЕНТ ЕВОЛЮЦІЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Від планетарної системної кризи, в якій знаходиться сучасне суспільство та людина, може врятувати лише духовне відродження самої людини як Особи та Громадянина. Для цього потрібна якісна зміна її свідомості на рівні психокультури, коли стан із провідною установкою «життя як споживання» світоглядно буде переорієнтовано на новий мотиваційний стан - «життя як творення». Виходячи з поставленої перед людством задачі, закономірно постає питання: чи можлива така зміна, і якщо так, то яким чином вона може статися? Чи може Людина у стані свободи вибору кардинально змінити свою свідомість (якості характеру), і, отже, спосіб життя?

Читати далі ...

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ ГУМАНІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ

Провідна тенденція розвитку сучасного світу людей – звернення до своїх світоглядних джерел, «повернення» до свого істинного призначення як Людини. Переорієнтація гуманітарних наук на особистість, що розвивається, відродження гуманістичної традиції - найважливіше завдання, поставлене самим життям. На сцену еволюції життя виходить нова Людина, задача якої полягає у формуванні внутрішнього духовно-творчого потенціалу творця, здатного подолати у собі стан споживача, в якому він сьогодні перебуває.

Наша мета спрямована на вироблення ідеології гуманізації для формування соціально-активної творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості Землі. Тому значимість ідеології у формуванні такої особистості та її роль у цьому процесі є провідною, про що свідчить історія. Йдеться про місце ідей та ідеалів, нерозривно пов'язаних із духовним потенціалом особистості, оскільки ідеологія містить суть світоглядного початку, виявленого життєвими цінностями, що відображають її внутрішню мотивацію, яка керує поведінкою в соціумі.

Читати далі...

ГУМАНІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Незважаючи на світове визнання пріоритетів гуманістичної парадигми серед інших концепцій розвитку суспільства, програми, проекти, методи та оперативні установки на рівні існуючої державної політики не сприяють подоланню екологічної, економічної, політичної, етнічної, моральної криз, які можна загалом об'єднати у загальнопланетарну кризу світогляду, тобто кризу мислення та способу життя всього людства.

Спосіб життя - це спосіб мислення. Оздоровлення сучасного суспільства можливе лише через екологізацію мислення, що пов’язано з освоєнням нового світогляду і формуванням екологічної культури з урахуванням духовно-морального відновлення свідомості особистості.

Читати далі...

ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ

В даний час найактуальнішим для зростання самосвідомості людини, як нового громадянина країни та Планети, стає питання про політичний устрій суспільства та усвідомлення сенсу однієї з його форм – демократії, яка є найвищою формою устрою культурно-освітнього простору «Західний світ». Її роль в становленні майбутнього суспільства оптимізації (Євразійської цивілізації) величезна, оскільки дозволяє усвідомити ілюзії, що формуються у свідомості людини з урахуванням наукового (мозкового) пізнання світу.

Читати далі...

РОЛЬ ГУМАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Громадянська освіта нині стає головним напрямом у формуванні системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти Нової людини – соціально-активної творчої особистості та громадянина планети. Необхідність у громадянській освіті розкривається через саму людину, її потребою у пізнанні та визначенні свого життєвого призначення. Відповідно до Космічних законів Життя вона завжди спрямована на виховання та освіту свідомості на базі розвитку в людині духовно-творчої мотивації до свободи вибору, що розкривається здатністю брати відповідальність за свої дії. Це той чинник, який надалі має забезпечити світоглядну еволюцію суспільної свідомості.

Читати далі...

БЕЗПЕРЕРВНЕ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВЕ ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТА ОСОБИСТОСТІ

Події останніх десятиліть в Україні показали, що стратегію розвитку суспільства визначено не відповідно до Космічних законів Життя. Прагнення копіювати чужий досвід призвело до того, що воно не здатне своєчасно реагувати на проблеми, що виникають - політичні, економічні, екологічні та інші. Одна з головних причин – кризовий стан системи виховання та освіти з її орієнтацією на застарілі програми, які не відповідають вимогам сьогодення. Вони йдуть у розріз із внутрішніми потребами розвитку людини та світу. Досвід модернізації суспільних систем підвів до осмислення того, що для подальшого розвитку суспільства насамперед необхідно трансформувати систему освіти як сферу довгострокових державних капіталовкладень. Вона має бути спрямована на розвиток свідомості Людини-Творця з планетарним рівнем цінностей, здатної пізнаючи себе, змінювати навколишній світ.

Читати далі...

ЕТАПИ ОСВОЄННЯ ЗНАНЬ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ

Свідома готовність і здатність людини до змін визначається її внутрішнім станом, розумінням того, що Життя на Землі - це зростання її свідомості, виявлене напрацюванням життєвого досвіду (нового обсягу знань) шляхом формування певних станів свідомості та прагнення знайти відповіді на питання, які ставить перед ним саме життя. Зміна світорозуміння починається з формування стану свідомості «навчання протягом усього життя», коли всі явища, що відбуваються в житті, події приймаються як життєві уроки. Така внутрішня трансформація настає в результаті освоєння знань енергоінформаційного світогляду і спрямована на пізнання людиною психічного життя, яке є первинним і творить фізичний світ. Чи може людина зробити перехід, що забезпечує своєчасне вирішення життєвих завдань, залежить від його здатності до відновлення свідомості.

Читати далі...

ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Провідна тенденція розвитку сучасної науки та освіти – її звернення до космогонічних світоглядних витоків, «повернення» людини до справжньої природи своєї свідомості. Переорієнтація гуманітарних наук на особистість, що розвивається, відродження гуманістичної традиції - найважливіша задача, поставлена самим життям. Провідною ідеєю формування суспільства нової формації з урахуванням наповнення її гуманістичним змістом є затвердження ставлення до людини як вищої цінності буття. Ця ідея розкривається у процесі злиття у ній суспільних та особистих інтересів, створення умов для гармонійного розвитку її особистості на базі зростання внутрішнього духовно-творчого потенціалу.

Читати далі...

ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ - ОСНОВА РІШЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ

Людина як свідомість – явище природне, оскільки є невід'ємною частиною Свідомості Природи (Всесвіту). Свідомість Всесвіту – система, що саморегулюється, самоорганізується, яка розвивається за оптимальною програмою еволюції. Людина від народження запрограмована на гармонію та успіх. Якщо вона має проблеми, значить нею порушено взаємозв'язок з її істинною Природою - вона вийшла із програми духовного розвитку. В основі проблем сучасної людини лежить ґендерна диспропорція, яка є наслідком її способу життя та мислення, сформованого на базі ціннісних орієнтирів людини Західної цивілізації, що характеризується станом прагматичного та раціонального розуміння світу.

Читати далі...

ПРО ПРИРОДУ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ ЗНАНЬ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ

Людина як біологічно-мисляча система є складною енергоінформаційною структурою. Після проходження етапу соціальної реабілітації шляхом освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації, пов'язаного із здійсненням коригування окремих центрів свідомості (підсвідомості) та запуску механізму повернення до природного стану фізичного тіла, людина виходить у рівень саморозвитку через самовдосконалення, самовиховання. Її свідомість напрацьовує здатність входити у стан енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту.

Читати далі...

ГУМАНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ ЖИВИМ, ТВОРЧИМ ТИПОМ МИСЛЕННЯ

Нагальною вимогою часу на етапі зміни епох у XXI столітті стала об'єктивна необхідність та історична неминучість трансформації свідомості Людини у стан нового суб'єкта історичної творчості Землі, що докорінно змінює вимоги до сучасної системи освіти.

Універсальні асиміляційні тенденції: період глибокої кризи, соціальна нестабільність, технократизація сучасного суспільства, екологічна катастрофа та загроза миру, характерні для початку нового століття, гостро порушують питання про пошук причин цивілізаційної руйнації. Дослідження виводять на саму людину, необхідність перегляду сучасних знань про неї, що дозволяє вийти в новий рівень пізнання природи її свідомості.

Читати далі...

ІННОВАЦІЙНА ОСОБЛИВІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «РОБОТА НАД СОБОЮ»

Основною технологією гуманізації свідомості людини на базі знань енергоінформаційного світогляду є універсальна комплексна енергоінформаційна технологія «Робота над собою». Провідним методом досягнення відновлення свідомості є зміна традиційного екстравертного (давньогрецького) типу мислення, спрямованого на зовнішній світ, на інтровертний – спрямований усередину з метою пізнання себе та зміни своєї суті (психіки свідомості). Освоєння технології здійснюється за шістьма етапами пізнання істини: усвідомлення, осмислення, розвиток, переконання, досконалість та ствердження. Відбувається це за допомогою постійного оновлення накопиченого досвіду в ментальній пам'яті на базі зміни якостей зі стану низьковібраційних до високовібраційних. Такий досвід необхідний людині для виконання нових життєвих вимог, які їй пред'являє саме життя з великою кількістю повсякденних змін, що наростають, у зовнішньому світі.

Читати далі...

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ ЯК НОВА ПСИХОКУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Глибока криза нашої цивілізації, що вимагає кардинальних змін систем цінностей, що склалися, обумовлює висування питання про зміну парадигми розвитку світової спільноти. Адекватно його вирішенню слід розглядати пошук нових підходів до творення основного суб'єкта цього процесу – особистості, здатної здійснити цивілізаційні зміни та побудувати нове суспільство. У всіх аспектах життєдіяльності людини, сім'ї, колективу сьогодні відображається стан глибинних трансформацій суспільної свідомості в екологічному, економічному, політичному та ідеологічному сенсі, що призводить до зародження людини та суспільства нової психокультури.

Читати далі...

ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «РОБОТА НАД СОБОЮ». СУТНІСТЬ ХИБНОГО МАГНЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ.

Людина – Земля – Абсолют є етапами освоєння Природи (Всесвіту) свідомістю людини, що розвивається та здійснює приріст нових знань (земного досвіду) – квантів в умовах соціальної практики. Це порції енергії, порції знань, усвідомити які може сама людина через синтез знань на базі останніх досягнень у галузі космофізичного природознавства та духовних практик відновлення свідомості у процесі освоєння універсальної комплексної енергоінформаційної технології «Робота над собою». Квантом приросту знань є земне життя, і зростання природного потенціалу сучасної людини розраховане в середньому на сто років, залежно від її життєвої місії та потенційної здатності до оновлення.

Читати далі ...