УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Розквіт точного знання, наук, пов'язаних з вивченням нашої планети та космосу, абсолютно змінює картину світу».

В.І. Вернадський, 1926 р.

Напрямки діяльності

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ - це експериментальний простір, де в процесі підготовки кадрів Нового типу на На базі енергоінформаційного світогляду проводяться фундаментальні та науково-прикладні дослідження на основі здійснення інтеграції досягнутих знань у області земного рівня пізнання на новий рівень знання – космічного інтелекту. Центр формує банк знань енергоінформаційного світогляду; розробляє, апробує та впроваджує соціальні технології гуманізації, спрямовані на створення комплексної системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти соціально-активної творчої особистості, гармонійної сім'ї, творчих колективів та суспільства оптимізації.

У реальних життєвих процесах у кожного з учасників проекту розвивається стан духовно-творчої мотивації до самопізнання та саморозвитку. Це здійснюється за допомогою виходу людини до рівня самопрограмування через освоєння Живого творчого типу мислення та стану енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Отримуючи нову інформацію, особистість, завдяки оновленню свідомості, творчим мисленням перетворює її на нові знання, творячи себе і через себе – навколишній світ.

Основна система інновацій відрізняється від існуючих у світовій практиці програм підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Розроблені раніше програми ґрунтуються на досягненнях матеріалістичного світогляду та сприяли формуванню творчої індивідуальності. Знання енергоінформаційного світогляду та технології гуманізації спрямовані на розвиток стану соціально-активної творчої особистості та Нового лідера, що включає:

 • безперервне зростання творчого потенціалу, що забезпечує динамічне оновлення якостей свідомості в процесі гармонізації його в колективі;
 • формування якостей свідомості, що дозволяє вийти у стан безпеки життя: забезпечити психологічне і, як наслідок, фізичне здоров'я, набути впевненість у завтрашньому дні;
 • вміння вивільняти додаткові кошти через оптимальне використання всіх життєвих ресурсів та зміну способу життя;
 • зміна життєвих ціннісних орієнтирів та мотивації, що дозволяє забезпечувати самореалізацію шляхом переведення частини енергії, що вивільнилася, на розвиток наступного рівня особистості: із сімейного до колективного, з колективного до суспільного;
 • розвиток особистісних якостей нового Лідера, здатного подумки ставити цілі та здійснювати знімання інформації для розробки нових ідей, структурувати етапи їхньої реалізації шляхом формування гармонійної колективної свідомості через розвиток енергоінтелектуального потенціалу його учасників; забезпечувати повний цикл просування ідей усіма видами енергії: інформацією, кадрами, часом, професійними знаннями, фінансовими та матеріальними ресурсами, що є об'єктивним критерієм істинності цієї ідеї;
 • розвиток Живого творчого типу мислення, що дозволяє формувати духовно-творчу мотивацію, виробляти життєві цінності суспільно-планетарного рівня, формувати відповідальність за своє творче еволюціонування;
 • стан Лідера та Громадянина як суб'єкта історичної творчості Землі;
 • освоєння інноваційного виду діяльності «науково-психологічний супровід» за системою модульно-розвивального навчання, що сприяє освоєнню методик передачі інформації та професійних знань послідовникам та у соціальну практику.

Співробітниками у процесі практики розробляється інформаційна, науково-методологічна та навчально-методична база: програми освоєння нових знань, навчальні тематичні плани, матеріали лекцій, семінарів тощо.

Керівники напрямків проводять індивідуальні та групові заняття з метою експериментальної підготовки фахівців двох напрямків: консультанти-еніопсихологи та менеджери нового типу з різних видів діяльності.

Викладачі здійснюють індивідуальні консультації, спрямовані на вихід людини з кризових ситуацій шляхом формування гармонійної свідомості на рівні особистості, сім'ї, колективу та суспільства.

ПЕРЕДАЧА В СОЦІАЛЬНУ ПРАКТИКУ ЗНАНЬ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІЗАЦІЇ

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНИЙ ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА НОВОГО ЛІДЕРА - це експериментальний простір науково-дослідної практики виховання та освіти свідомості нової Людини, спроможної вирішувати задачі, що стоять перед суспільством в XXI столітті.

Основне завдання центру - створення системи передачі у соціальну практику інноваційних знань та технологій гуманізації особистості. У її основу закладена фундаментальна ідея - Людина як найвища мета у суспільному розвитку, у процесі якого забезпечується повна реалізація всіх потенцій особистості, суспільства та досягається гармонія соціально-економічного та духовного життя.

Актуальність цього проекту пов'язана з особливістю сьогодення, яка полягає в переході людства Землі на якісно новий виток еволюційного розвитку цивілізації - особистісно-орієнтовану модель. Зміна програми вимагає змін насамперед від самої людини, що завершує етап формування у своїй свідомості земного інтелекту та переходить на розвиток нового органу пізнання - енергоінтелекту. Людина своєю свідомістю поступово має трансформуватися в стан Космічної, здатної перебувати в енергоінформаційному обміні з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту та вийти на оптимальний варіант здійснення своєї життєдіяльності. Це завдання не можна вирішити за допомогою існуючої системи виховання та освіти, що базується на досягненнях наукового матеріалістичного світогляду.

Система знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації спрямована на формування людини, здатної вирішувати завдання, що висуваються життям у XXI столітті: має нову психокультуру, екологічне мислення, високовібраційні якості Душі, розвинений духовний потенціал, усвідомлює мету життя та завдання людини на Землі, здатна генерувати творчі ідеї та реалізовувати їх.

Гуманістичне наповнення пропонованих освітніх програм забезпечує вирішення наступних завдань:

 • формування екологічного розуміння ролі природного середовища в житті людини на базі знань про багатовимірність природи її свідомості: від мінералу (атома) через рослинний, тваринний світ, людину несвідомого рівня пізнання до людини свідомої;
 • формування духовно-морального ставлення до навколишнього світу та набуття нового рівня світорозуміння;
 • отримання знань про природу свідомості людини, про сенс її життя, про цілі та завдання на Землі;
 • формування впевненості у завтрашньому дні, у собі та своїй долі;
 • формування стану соціальної творчої активності;
 • зміна світогляду за допомогою освоєння Космічних законів Життя - формування нових життєвих цінностей, стану соціальної відповідальності за результати повсякденної діяльності;
 • поетапне проходження соціальної реабілітації свідомості: від застосування природних технологій до зміни якостей свідомості за допомогою роботи над собою та виходу на безмедикаментозну систему оздоровлення;
 • освоєння технологій екологізації мислення, вихід на оптимізацію споживання життєвих ресурсів та на оптимальний варіант життєдіяльності;
 • поетапну зміну мислення: позитивне, інтровертне, інтровертне з ментальною логікою, Живе з метою виходу на програму своєї долі - Живі знання та Живу творчість.

Просвітницька діяльність команди сприяє створенню в регіоні нової практики громадянської освіти, всередині якої на рівні реалізації програм та проектів «програється» майбутнє багатьох сфер суспільного життя. Експеримент не передбачає вдосконалення існуючої системи освіти, а передбачає створення культурно-освітнього простору випереджувального розвитку - Екосоціополісу, як простору формування людини нової психокультури, що має новий тип мислення, оновлену свідомість, духовно-творчу мотивацію, веде гуманістичний спосіб життя.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАКТИКУ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ОСОБИСТОГО РІВНЯ - це простір, де навчається член Фонду. У процесі життєдіяльності він проходить реабілітацію свідомості на особистісному рівні та формує якості творчої особистості на базі освоєння енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації.

На експериментальних майданчиках особистісного рівня проводяться науково-прикладні дослідження формування гармонійної особистості з урахуванням інноваційних технологій Здорового життя. Через реабілітацію свідомості людини відбувається розкриття духовного природного потенціалу його як особистості. Учні створюють зразок здорового способу життя по всьому спектру життєдіяльності відповідно до програми долі. Інноваційні технології Здорового способу життя дозволяють безперервно оздоровлювати фізичне тіло за допомогою розвитку його внутрішнього людського психологічного фактора, що має необмежені фізичні, психічні та інтелектуальні можливості.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК СІМЕЙНОГО РІВНЯ - це простір, де навчається член Фонду з членами своєї сім'ї. Освоюючи інноваційні знання та систему модульно-розвивального навчання, він формує стан гармонійної людини та Ієрарха сімейно-колективного рівня. На експериментальних майданчиках сімейного рівня проводяться науково-прикладні дослідження. Шляхом гармонізації чоловічого та жіночого початків особистості, енергоінформаційного обміну матері та дитини розкривається творчий початок членів сім'ї та формується стан Ієрарха гармонійної сім'ї. Сім'я веде здоровий спосіб життя, створює зразок нової культури побуту на базі системного господарювання та гуманізації взаємовідносин з метою психічного та фізичного оздоровлення кожного члена сім'ї.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК КОЛЕКТИВНОГО РІВНЯ - це простір, де члени Фонду та слухачі формуються як гармонійні члени колективу з якостями соціально-активної творчої особистості за допомогою оновлення свідомості у процесі освоєння нового виду діяльності. На експериментальних майданчиках колективного рівня проводяться науково-прикладні дослідження з апробації гуманістичних технологій «Менеджменту нового типу», спрямованих на формування соціально-активної творчої особистості, гармонійного колективу та нового Лідера. На основі освоєння нового економічного мислення, технологій гуманізації творчий колектив наповнює свою діяльність інноваційним змістом та формує нову корпоративну культуру.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ГРОМАДСЬКОГО РІВНЯ - це простір, де член Фонду формує стан свідомості соціально-активної творчої особистості, нового Лідера як новий суб'єкт історичної творчості Землі. Здатність до творчості проявляється у момент формування у свідомості людини внутрішньої гармонії. У такому стані він перебуває в енергоінформаційному обміні з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту та навколишнім світом на всіх рівнях соціального життя: особистісному, сімейному, колективному, суспільному, планетарному. Такий суб'єкт творчості у процесі своєї творчої діяльності створює простір випереджуючого суспільного розвитку - Екосоціополіс з новою якістю життя.

На експериментальних майданчиках громадського рівня проводяться науково-дослідні роботи, створені задля формування експериментального зразка системи безперервного просторово-часового виховання та освіти Особи та Громадянина, рівень свідомості яких відповідає вимогам третього тисячоліття.