УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М., Ващенко В.В., Мухіна Н.В.

ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Провідна тенденція розвитку сучасної науки та освіти – її звернення до космогонічних світоглядних витоків, «повернення» людини до справжньої природи своєї свідомості. Переорієнтація гуманітарних наук на особистість, що розвивається, відродження гуманістичної традиції - найважливіша задача, поставлена самим життям. Провідною ідеєю формування суспільства нової формації з урахуванням наповнення її гуманістичним змістом є затвердження ставлення до людини як вищої цінності буття. Ця ідея розкривається у процесі злиття у ній суспільних та особистих інтересів, створення умов для гармонійного розвитку її особистості на базі зростання внутрішнього духовно-творчого потенціалу.

На основі гуманізації особистості людини розкривається відмінна риса сучасного суспільства - його спрямованість у майбутнє, яке неможливе без підготовки кадрів гуманістичної спрямованості. Для переходу на новий етап еволюціонування необхідно розвивати свідомість людини як творця, здатної до творчої праці та вільної від бажань, що диктуються зацикленістю на західних цінностях, які нині створюють у її свідомості ілюзію повноти життя. Тому серед актуальних питань сучасності виявилися задачі гармонійного розвитку свідомості шляхом її гуманізації, фундаментальною основою якої є формування духовних цінностей з урахуванням пізнання Космічних законів Життя. Це розвиток нової психокультури, і, як наслідок, набуття духовного, психічного та фізичного здоров'я.

На етапі входження у процес гуманізації системи виховання та освіти першочергового значення набувають знання про природу свідомості людини та новий етап її планетизації. В основу знань закладена світоглядна космогонічна концепція в її інноваційному рівні - енергоінформаційному. Гуманізація особистості дозволяє розкривати духовно-творчий потенціал свідомості в інтелектуальній, соціальній, комунікативній компетентності, розвивати багатомірність мислення у процесі творчої діяльності. Таким чином людина за допомогою усвідомленого вибору та об'єктивної самооцінки формує якості відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

Як правило, в наш час під гуманізацією розуміється створення гармонійних відносин між учасниками освітнього процесу. І роль гуманізації освіти, перш за все, розглядається через відновлення її культуроутворюючої та особистісно- розвиваючої функцій. Гуманістична орієнтація змінює уявлення про цілі освіти, що трансформує цінності національної культури кожного народу в загальнолюдські. Це, у свою чергу, вимагає від традиційної системи освіти перегляду змісту та технологій виховання та освіти особистості. Відповідно потреби навчання свідомості протягом усього життя, у суспільстві необхідно створити систему безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти особистості. Це дозволяє людині перейти на особистісно-орієнтовану модель розвитку свідомості шляхом освоєння однієї з провідних технологій гуманізації – універсальної комплексної технології «Робота над собою». Як невід'ємна частина знань енергоінформаційного світогляду, вона забезпечує гуманізацію свідомості людини через розвиток її духовно-творчого потенціалу. Дана технологія оновлення свідомості спрямована на гуманізацію напрацьованих раніше знань і в цілому виводить людину на етап освоєння інноваційного здорового способу життя.

Розглянемо докладніше психолого-педагогічні особливості особистісно-орієнтованих технологій та умови їх застосування у процесі підготовки свідомості людини до переходу на самовдосконалення, самовиховання та самоосвіту. Вираз особистісно-центрована взаємодія (personality - centered education) починає зустрічатися ще в роботах психолога та педагога гуманістичного спрямування Карла Роджерса [1Психологічний словник/За ред. В.П. Зінченко, Б.Г. Мещерякова – М.: Педагогіка-Прес, 1997. – 440 с., http://ru.wikipedia.org/wiki]. Він зробив своєрідне відкриття, визначивши, що критерії успішної психотерапії та успішної педагогічної діяльності - одні й ті ж. Щоб досягти успіху в видах діяльності, пов'язаних із взаємодією людей, коли одна людина допомагає іншій змінитися, удосконалитися, за Роджерсом необхідне співпереживання, проникнення в світ іншої людини на базі роботи над собою з тим, щоб сприймати її такою, якою вона є без будь-яких попередніх умов. Ця технологія в даний час використовується в західних освітніх програмах і насправді є технологією гуманітаризації свідомості. У плані гуманізації - це лише початок розкриття змістовного потенціалу особистісно-орієнтованої технології духовного вдосконалення. В її основі закладено вирішення актуальної на даний момент задачі - перехід людини на програму саморозвитку (за своєю долею), що й реалізується нею при усвідомленому прагненні соціально-активної творчої діяльності [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232с.].

Досліджуючи ретроспективу розвитку свідомості людини, засновану на нових знаннях і технологічних інноваціях, можна зробити висновок про те, що переходи в новий рівень пізнання постійно здійснюються за допомогою духовно-творчого зростання свідомості в процесі роботи над собою (Таблиця). Базовими знаннями для освоєння інформаційних технологій є робота з інформацією через розвиток мозкового (прагматичного та раціонального) мислення. Тоді як освоєння енергоінформаційних технологій потребує зміни всієї свідомості, в основу якої закладено новий тип мислення – інтровертний (серцевий) із ментальною логікою. Між цими технологіями існує важлива різниця. Енергоінформаційні технології дозволяють людині вийти в рівень творчості через оновлення свідомості, що виражено ментальним усвідомленим управлінням творіння себе в процесі освоєння біокомп'ютерних технологій на основі співтворчості Свідомостей Людини та Всесвіту. Інформаційні технології, що базуються на несвідомій інтуїції, роботично вводять людину у стан творчості. Ці технології є початковими освітніми технологіями, які передбачають виховання в людині прагнення пізнання лише на рівні мозкового розвитку, тобто, вони забезпечують формування функціональних схем системного і логічного мислення. Їх застосування обов'язково мотивовано самовираженням людини, як суб'єкта пізнання у соціумі, її індивідуальним проявом у предметній діяльності на основі методик розкриття творчості несвідомої інтуїції. Освоєння таких технологій забезпечує розвиток земного інтелекту (розуму), формування свідомості в якостях індивідууму та творчої індивідуальності, які спрямовані на задоволення земних життєвих цінностей людини-споживача (матеріалізація стану Я-Его) [3Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 4Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с.].

Звідси випливає, що перехід творчої індивідуальності в особистість здійснюється за допомогою формування стану високодуховних якостей Душі та нових життєвих цінностей, що сприяють розвитку її творчого потенціалу. Енергоінформаційні технології забезпечують оновлення свідомості через її духовно-творче зростання і ставлять у центр освітньої системи саму людину як особистість, створюючи умови екологізації мислення у вигляді переходу на новий рівень ментальності. Через саму людину у процесі освоєння нею законів енергоінформаційного обміну відбувається забезпечення безпеки її життєдіяльності. Особистість, освоюючи знання енергоінформаційного світогляду та енергоінформаційні технології, розвивається у стані суб'єкт-суб'єктних відносин за системою модульно-розвивального навчання, що й забезпечує їй динамічне оновлення свідомості у процесі виховання та освіти. Такі технології на етапі наукового пізнання називають антропоцентричними [5Соціально-економічні та правові основи збереження біорізноманіття. Колл. авторів. М.: Видавництво Наукового та навчально-методичного центру, 2002. 420 с, http://www.nature.air.ru/biodiversity/book4_3.htm]. На рівні наукової духовності та космофізичного світогляду вони є технологіями співпраці та співтворчості, і їх освоєння відбувається на базі пізнання Космічних законів Життя шляхом енергоінформаційного обміну з більш розвиненими просторами Всесвіту. Духовно-творчий потенціал людини сприяє набуттю свідомістю нової властивості - життєдайної (що саморозвивається) завдяки переходу до розвитку Енергомозку на основі Живого мислення. В новому рівні ментального розвитку людина в умовах соціально-орієнтованої практики виробляє можливість формувати стан внутрішньої свободи як духовної гармонії та розвиватися відповідно до програми своєї долі. У процесі ментального зростання і самі енергоінформаційні технології якісно змінюються завдяки переходу на співтворчість свідомостей Людини і Всесвіту, стають Живими технологіями. Вони дозволяють формувати магнетизм колективного Духу і на його основі освоювати інноваційні принципи корпоративної культури через духовне зростання кожного члена колективу, що перебуває в стані «Я - Учень» і рівноправно висхідної свідомості [6Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська 8. Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с., 7Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.].

Людина шляхом ухвалення рішення на умовах свободи вибору починає усвідомлено освоювати енергоінформаційні технології виховання та освіти свідомості. На базі освоєння технологій енергоінформаційного обміну розкривається її космічна програма самовдосконалення. Відбувається це за допомогою формування якостей критичності та відповідальності у процесі вирішення психологічних задач. Здійснюючи свій вибір, вона реалізує напрацьований духовно-творчий потенціал свідомості за допомогою самовиховання і самоосвіти, мотиваційно спрямовуючись на співтворчість через внутрішню природну потребу в пізнанні, а не внаслідок вимушеної необхідності через зовнішній вплив на неї. Тому, особистісно-орієнтована універсальна комплексна технологія «Робота над собою» характеризується антропоцентричністю, гуманістичною та психосоціальною спрямованістю та забезпечує духовно-творчий розвиток свідомості людини як суб'єкта активної соціальної діяльності, де обов'язковою умовою її освоєння є поєднання теорії та практики на всіх етапах пізнання: особистісному, сімейному, колективному та громадському.

Ще однією особливістю особистісно-орієнтованих технологій є освоєння їх за системою модульно-розвиваючого навчання. Спільна освітня діяльність у модулі: викладач та учень (ведучий та ведений) визначається психолого-педагогічним аспектом виховного процесу і вимагає від кожного з учасників зміни своєї внутрішньої суті [3Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 6Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська 8. Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с., 8Вернадський В.І. Про науку. - Т.1. - наукове знання. Наукова творчість. Наукова думка. Дубна: Видавничий центр «Фенікс», 1997. – 576 с .].

У процесі колективної творчості висхідна колективна свідомість розкриває загальну програму гармонізації за допомогою визначення змісту завдань кожного на основі їх спільної діяльності у стані співтворчості, коли досліджуються критерії духовно-творчого зростання учасників суб'єкт-суб'єктних відносин [3Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 9Фромм Е. Втеча від свободи, ТОВ «Попурі», м. Мінськ, 1997, http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.html, 10http://www.intellectspb.ru/articles/russial.html]. На основі освоєння енергоінформаційних технологій формується синергізм і магнетизм колективної свідомості, її гармонійний стан напрацьовується в процесі співтворчості та розвивається за допомогою ментальних дій кожного члена колективу (зміни його типу мислення), завдяки чому вся команда виходить на програму творення. Отже, використання таких технологій призводить до трансформації самої виховно-освітньої системи шляхом вироблення нової методики передачі знань та технологій, зміни методів психолого-педагогічної діяльності.

Таблиця

Ретроспектива розвитку свідомості людини на основі технологічної еволюції

Технології формування свідомості людини Формування якостей відповідальності Розвиток свідомості по етапах пізнання в соціальній практиці Рівень розвитку свідомості індивіда Історичні періоди Формування свідомості індивіда в якостях за рівнями
1 2 3 4 5 6
Примітивні Робоче місце Примус Особистісний Рабовласницький Людина як Вид (споживач - раб)
Землеробські Життєвий простір Виконання Сімейний Феодальний Індивід (виконавець)
Індустріальні Розширення життєвого простору Контроль Колективний Капіталістичний Індивідуальність (ремісник-інтелектуал)
Початкові інформаційні та фінансового обліку Освоєння життєвого простору на етапі обліку і контролю Управління як мистецтво Регіональний Індустріальний (розвинений капіталізм і соціалізм) Індивідуум (професіонал-інтелектуал з несвідомої інтуїцією)
Інформаційно-психологічні та фінансового управління Управління життєвим простором Управління як наука (менеджмент) Суспільний Інформаційний -постіндустріальний Творча індивідуальність (лідер з якостями індивідуума на базі несвідомої інтуїції і раціонального мислення)
Енергоінформаційні на етапі переходу цивілізації «мозку» в цивілізацію «серця» Управління гуманізацією свідомості людини Творення своєї свідомості - Менеджмент нового типу Суспільно-планетарний Постінформаційний (етап гуманізації індивіда і творчої індивідуальності) Соціально-активна особистість (лідер з інтровертним типом мислення на особистісно-сімейно-колективному рівні)
Енергоінформаційні на етапі самопрограмування Управління творенням себе як нового Лідера Творення оновленою свідомістю зовнішнього світу Планетарний (етап формування свідомості Нової Людини) Створення регіональних культурно-освітніх просторів суспільства оптимізації Творча особистість - лідер з Живим, творчим мисленням, Живою логікою та Живими знаннями
Енергоінформаційні на етапі спів-творчості з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту Управління творенням нових життєвих просторів Творення та управління розвитком нових суб'єктів історичної творчості Планетарний (етап формування гармонійних сім'ї, колективу, суспільства) Суспільство оптимізації Суб'єкт історичної творчості Землі - новий Лідер як частина єдиної енерго-інформаційної структури Всесвіту

Тому процес освоєння інноваційних знань здійснюється за допомогою запровадження технології науково-психологічного супроводу учня. Таким технологічним наповненням забезпечується безперервність у часі та просторі виховно-освітнього процесу формування свідомості особистості (навчання протягом усього життя). Освоєння енергоінформаційних технологій (технологій гуманізації) сприяє її психосоціальному розвитку в процесі спів-творчості викладача-консультанта-радника та учня.

Науково-психологічний супровід здійснюється на базі використання методів:

 • організації групових занять при багатоваріантному вирішенні психологічних задач з отриманням об'єктивних критеріїв на істинність знання в стані «тут і зараз» згідно з програмою розвитку свідомості кожного учня;
 • освоєння в процесі роботи над собою інтровертного мислення з ментальною логікою через індивідуальні програми реабілітації якостей Душі людини;
 • гуманізації свідомості знаннями енергоінформаційного світогляду за системою модульно-розвиваючого навчання за допомогою дослідницького (що розвивається) стану в реальних життєвих процесах;
 • участі у реалізації дослідницьких проектів, що виконуються членами колективної свідомості у процесі відновлення свідомості кожного на основі формування стану «Я - Учень».

Інтегральна універсальна комплексна технологія «Робота над собою» складається з окремих конструктів технологій гуманізації свідомості. Вона розкривається по шести етапах пізнання істини шляхом освоєння нових знань у процесі формування Енергомозку на базі інтровертного мислення з ментальною логікою. Прикладом творчого застосування енергоінформаційних технологій є дослідницька, духовно-творча діяльність кожного члена колективу ХОБФІЗІТ гуманізації, спрямована на розвиток стану соціально-активної особистості як нового суб'єкта історичної творчості Землі [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 3Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 11Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с., 12Ващенко В.В. Нова енергоінформаційна мова комунікацій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.].

Головна задача освоєння енергоінформаційної технології «Робота над собою» - самостійно забезпечити формування внутрішньої духовно-творчої мотивації на пізнання нового та через участь у проектній діяльності отримувати практичні результати відновлення свідомості особистості, сім'ї, колективу, суспільства та планетарної спільності. В цілому, енергоінформаційні технології дозволяють людині вийти на творчий рівень пізнання, змінити свій спосіб життя і в майбутньому - спосіб життя всього людства. [3Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 12Ващенко В.В. Нова енергоінформаційна мова комунікацій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с., 13Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.].

Інформаційні джерела:

 1. Психологічний словник/За ред. В.П. Зінченко, Б.Г. Мещерякова – М.: Педагогіка-Прес, 1997. – 440 с., http://ru.wikipedia.org/wiki
 2. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
 3. Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с.
 4. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с.
 5. Соціально-економічні та правові основи збереження біорізноманіття. Колл. авторів. М.: Видавництво Наукового та навчально-методичного центру, 2002. 420 с, http://www.nature.air.ru/biodiversity/book4_3.htm
 6. Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська 8. Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с.
 7. Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.
 8. Вернадський В.І. Про науку. - Т.1. - наукове знання. Наукова творчість. Наукова думка. Дубна: Видавничий центр «Фенікс», 1997. – 576 с.
 9. Фромм Е. Втеча від свободи, ТОВ «Попурі», м. Мінськ, 1997, http ://psylib.org.ua/books/fromm02/index.html
 10. http://www.intellectspb.ru/articles/russial.html
 11. Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253с.
 12. Ващенко В.В. Нова енергоінформаційна мова комунікацій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253с.
 13. Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.