УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Розквіт точного знання, наук, пов'язаних з вивченням нашої планети та космосу, абсолютно змінює картину світу».

В.І. Вернадський, 1926 р.

Семінари
«Менеджмент творчості життя»

Соціальні проекти: «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості», «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості»

Входження людської цивілізації в третє тисячоліття, зміна програми її розвитку висувають нові парадигмальні вимоги до самої людини як носія і безпосереднього учасника цього еволюційного процесу. Настав час реального виходу на етап коеволюції Людини та Природи (Всесвіту) як першочергового завдання, вирішення якого дозволить подолати кризовий стан Планети та суспільства. У зв'язку з цим назріла необхідність усвідомлення реальної картини світобудови та законів його устрою, правильне розуміння сенсу життя, звернення до своїх світоглядних витоків, пізнання природи свідомості як явища вселенського порядку, розуміння свого місця в навколишньому світі та вміння жити в гармонії з ним.

Такі зміни ставлять на порядок денний питання виховання Людини-Творця як нового суб'єкта історичної творчості Землі, її свідомої готовності та здатності пізнавати світи вищої мірності, формувати новий орган пізнання - Енергомозок та через розвиток Живого, творчого мислення вийти на Живу логіку та Живе знання. Це дозволить вибратися з глухого кута матеріалістичної парадигми розвитку, що призвела до глобальної планетарної кризи. Дані завдання не можна вирішити з допомогою структурних реформ, сформованих систем цінностей і досягнень науково-технічного прогресу. Необхідний перехід на науково-духовне знання та гуманізацію системи виховання та освіти особистості.

Життя висуває необхідність здійснення духовного прориву у суспільній свідомості, який здійснимо через створення комплексної системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти – «Материнської Супертехнології XXI століття» на основі переходу на особистісно-орієнтовану модель розвитку за допомогою заміни гуманітаризації на гуманізацію (технократичного суспільства на людиноорієнтоване). Сьогодні можна провести такі трансформації за допомогою розвитку системи громадянських ініціатив, просування програми гуманізації громадянської освіти, в основі якої закладена ідея передачі знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації.

Втілення системи знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації дозволяє проводити гуманізацію (одухотворення) раніше освоєних знань, проходити процес духовно-творчого оновлення свідомості, виходити у стан соціально-активної творчої особистості та нового Лідера. Це дає можливість розширювати межі науково-духовним пізнанням, мислити випереджаючим чином, оптимально використовувати життєві ресурси на базі творчих досягнень, що виявляються розробками в галузі розвитку технологій, появи нових матеріалів, систем управління тощо.

У зміст енергоінформаційного світогляду закладена система узагальнених поглядів на світ, заснована на уявленні про те, що все у Всесвіті є Свідомість. Сам Всесвіт виступає як цілісна, багатовимірна, об'ємна і єдина структура, що складається з ієрархічних енергоінформаційних полів, що взаємодіють між собою відповідно до дії Космічних законів Життя, провідним з яких є закон енергоінформаційного обміну. Людина як енергоінформаційна (польова) структура є невід'ємною частиною одного з енергоінформаційних рівнів Всесвіту і розвивається відповідно до Космічного закону Життя за принципом причинно-наслідкового зв'язку. Головною метою для нього стає досягнення стану співтворчості свідомостей.

Для освоєння пропонованих інновацій функціонує семінар серії «Менеджмент творчості життя», що постійно діє.

Основною ідеєю семінару є формування Живого типу мислення з метою розкриття людиною духовно-творчого потенціалу, виходу на програму долі та виконання життєвої місії.

Пропонована тематика семінару:

 • Особистісно-орієнтована модель цивілізаційного розвитку – новий етап еволюціонування людства Землі.
 • Третє тисячоліття – епоха народження Людини-Творця.
 • Енергоінформаційний світогляд - методологія формування нового суб'єкта історичної творчості Землі.
 • Природа свідомості людини. Залежність долі людини від її життєвих ціннісних орієнтирів.
 • Інноваційна система духовно-творчого управління «Менеджмент нового типу» як методика формування соціально-активної творчої особистості та нового Лідера.
 • Енергоінформаційна технологія «Робота над собою» – провідна комплексна система гуманізації свідомості людини.
 • Інтровертний тип мислення з ментальною логікою – інструмент самопізнання особистості.
 • Шість етапів пізнання істини: етапи розкриття життєвого потенціалу свідомості.
 • Духовно-творча мотивація – ключовий фактор саморозвитку людини.
 • Універсальні стани свідомості - основа формування нового органу пізнання - Енергомозку.
 • Модульно-розвивальне навчання – фундамент творчості життя.
 • Живий тип мислення - основа спів-творчості з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту та виходу на Живі знання та Живу творчість. Самопрограмування.

У результаті освоєння системи знань енергоінформаційного світогляду людина формує стан нового суб'єкта історичної творчості Землі. Навчання здійснюється за допомогою освоєння нової інформації та вирішення психологічних завдань поетапно: розширення, розвиток та самовдосконалення свідомості.

Етап розширення свідомості освоюється у двох рівнях.
Рівень інтелектуальної духовності, в якому відбувається коригування та систематизація гуманітарних знань за допомогою освоєння напрацьованих раніше земних духовних практик, інституціалізації наукових знань, знайомство з інформацією про непізнані події та явища. Продовжує використовуватися екстравертний (давньогрецький – мозковий) тип мислення. Це вихід у точку пізнання себе гуманітарними знаннями з урахуванням системного, багатоваріантного, альтернативного (дивергентного) мислення.

Рівень наукової духовності освоюється за допомогою формування цілісної свідомості людини у її єдності з енергоінформаційним полем Всесвіту та розвитку нового рівня духовних тіл. Нове знання структурується за допомогою синтезу наукових знань Заходу та духовних практик Сходу, дозволяє на базі більш глибокої фундаментальності наукових знань та їх інституціалізації усвідомити та осмислити цілісність свідомості як енергоінформаційної структури Всесвіту у її триєдності: Дух, Душа та фізичне тіло (мозок). Характеризується переходом на новий тип мислення - інтровертний з урахуванням застосування енергоінформаційних технологій.

Етап розвитку (оновлення) свідомості - рівень освоєння космофізичного природознавства. Полягає у гуманізації свідомості шляхом формування духовно-творчого стану у процесі розвитку соціальної активності особистості. Освоєння космофізичного природознавства та енергоінформаційних технологій дозволяє проходити комплексну соціальну реабілітацію свідомості (робота з якостями сутності неправдивого магнетичного центру) шляхом формування інтровертного мислення з ментальною логікою. Це етап розвитку Енергомозку (матриці мислячої матерії).

Етап самовдосконалення (управління оновленням свідомості) - рівень спів-творчості свідомостей. Реалізується на основі зростання Енергомозку в процесі освоєння нового світогляду та технологій енергоінформаційного обміну, що дозволяє вийти в стан нерозривної єдності з енергоінформаційним полем Всесвіту (стати атомом Всесвітньої свідомості), розвивати Живе мислення, виробляти Живе знання. Це етап досягнення стану самопрограмування.

Таким чином, зміна свідомості сучасної людини за допомогою виходу її в новий - енергоінформаційний рівень пізнання, є процесом реальних та еволюційно необхідних змін, що дозволяють розкрити природний потенціал його свідомості як Мікрокосму та складової Всесвітньої свідомості (Макрокосма), стати завершеною, самодостатньою системою, здатною позитивно впливати на розвиток Всесвіту (Природи).