УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Розквіт точного знання, наук, пов'язаних з вивченням нашої планети та космосу, абсолютно змінює картину світу».

В.І. Вернадський, 1926 р.

Глосарій

Терміни розглядаються з урахуванням знань енергоінформаційного світогляду. Деякі, що використовуються в рівні знань наукового світогляду, наводяться для повнішого розкриття суті нової ідеї та технологій гуманізації.

Більше розвинені життєві простори Природи (Всесвіт) - Всесвіт, як Свідомість, є багаторівневою енергоінформаційною структурою з різними рівнями розвитку свідомості (тривимірною, чотиривимірною) , п'ятивимірним і т.д.) [1-3Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.
Капра Ф. Дао фізики. - СПб: ОРІС, 1994. - 303 с.
]. Процес еволюційного розвитку свідомості, зокрема й людини, є перехід із рівня - нижчого в інший - вищий залежно від частоти вібрацій психічної енергії його думки. Для отримання інформації про оптимальний варіант свого розвитку, людина шляхом освоєння технологій енергоінформаційного обміну має можливість своєю свідомістю «дотягнутися» до необхідного інформаційного банку знань Всесвіту (розвиненішого простору Всесвіту). Аналогією є дистанційне навчання, але на новому рівні пізнання, де замість технокомп'ютера свідомість людини виступає як біокомп'ютер. У майбутньому розвиток науково-технічного прогресу на Землі залежатиме від ефективності освоєння людством енергоінформаційних технологій [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Віра у прийнятому науковому розумінні - це стан суб'єкта, тісно пов'язаний з духовним світом особистості, що виникає на основі певної інформації про об'єкт, вираженої в ідеях чи образах, що супроводжується емоцією впевненості та поряд ін. почуттів та службовець мотивом, стимулом, установкою та орієнтиром людської діяльності. В історії філософії та психології можна розрізнити три види теорії Ст: емоційні, що розглядають Ст переважно як почуття (Юм, Джеймс та ін); інтелектуальні, в яких Ст трактується як феномен інтелекту (Дж. Ст. Мілль, Брентано, Гегель, та ін); вольові, що визнають Ст атрибутом волі (Декарт, Фіхте та ін) [4Філософський словник / За ред. І.Т. Фролова. - 7-е вид., перероб. та дод. - М: Республіка, 2001. - 719 с.].

Віра є провідним універсальним станом свідомості та базовою основою спеціального стану «Я - Учень» з потенціалом критичності рівня духовно-творчої мотивації, що дозволяє повністю приймати чужий досвід та зміцнюватися знаннями через власний досвід. Виступає основою прийняття нової інформації та перетворення їх у знання шляхом реалізації інформації через цілеспрямовані дії.

Новий рівень фундаментальності, що базується на знаннях про Свідомість Людини та Всесвіту, передбачає розгляд нової фізики віри, яка якісно оновлена ​​за рахунок зміни способу мислення, переорієнтованого на творчий процес. Традиційне мислення завжди було мотивоване кінцевий результат. У процесі енергоінформаційного обміну з урахуванням нового - інтровертного мислення, мотивація спрямовано навчання свідомості, де головне - психічна діяльність людини, приріст нових знань, які забезпечують розширення і оновлення свідомості особистості. Процес навчання - це динамічний процес, у якому кінцевого результату (матеріалізації) може бути, зміни йдуть через зміна якостей Душі. У багатьох випадках достатньо розв'язання психологічного завдання на уявному (ментальному) рівні. Це залежить від відкритості людини, готовності прийняття новизни за допомогою віри, здатності змінюватися і гармонізуватися з зовнішнім світом, що змінюється. Неприйняття новизни (закритість) призводить до матеріалізації процесів, через проживання яких все одно змінюються якості Душі (риси характеру) людини, але вже складнішим шляхом – послідовним набором необхідних якостей через «муки та страждання».

Стан «Віра» постійно трансформується за рівнями свідомості і спрямовує його розвиток формування прагнення пізнання. Унікальність стану «Віра» в тому, що він є енергоінформаційною структурою – «ключ Космічного Розуму», код розумності, закладений спочатку Природою в програму творчого розвитку людини. Воно несе у змісті "зерно істини", яке через розвиток свідомості людини проростає в ньому як Живе Знання = Любов і Мудрість. Нові знання, що отримуються в процесі творчого розумового акту, дозволяють людині стати відкритою самодостатньою системою, здатною виходити на оптимальну програму розвитку за допомогою енергоінформаційного обміну з полем Всесвіту. Отже, «Віра» - це універсальний стан свідомості, що виступає провідним психолого-педагогічним аспектом у формуванні соціально-активної творчої особистості та нового суб'єкта історичної творчості Землі [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Внутрішній людський психологічний фактор — духовно-творчий потенціал свідомості, що відображає здатність до розумової діяльності за вектором віри, виявленої в реальних процесах його життєдіяльності на рівні особистості, сім'ї, колективу, суспільства творчою дією. Уявлень об'ємним, багатовимірним станом психіки людини (його Душі) як енергоінформаційна польова структура та мозок. Формується в процесі зміни типу мислення – на інтровертну з ментальною логікою, потім – живий, творчий.

Гармонійна особистість — це особистість, здатна до усвідомленої динамічної зміни якостей Душі з метою формування стану самостійності та самодостатності в умовах соціальної практики. У психологічному стані свідомості відповідає гармонії природних систем, у тому числі процесів, явищ, подій, характерною особливістю яких є наявність якостей, що забезпечують стійку цілісність системи у її динамічному розвитку відповідно до програми долі [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Гіпертрофовані якості Душі (сутність хибного магнетичного центру). У стані «Я-Его» у людини з'являється ілюзорне відчуття сенсу та цінностей життя, які не мають під собою жодного космічного смислового фундаменту.

Спочатку, Вселенської програмою життя природу свідомості людини закладено духовне (істинне) «Я» як матриця еволюції свідомості. Коли людиною протягом життя освоєно необхідні знання та напрацьовано якості, на їх основі у свідомості паралельно істинному «Я» напрацьовується штучне «Я» - жива енергоінформаційна сутність, наповнена маленькими «я» - субособами магнетичного центру Душі. Якщо людина своєчасно не переходить у новий рівень свого еволюційного розвитку, йде етап повторення - він зациклюється (прив'язується) до освоєних раніше знань та життєвих цінностей, що визначають якості душі, які поступово стають гіпертрофованими. У його свідомості формується сутність помилкового магнетичного центру, субособистості якої наповнені сумою кармічних родових якостей, які визначають ставлення людини до себе і зовнішнього світу. Він починає вірити у себе, закритий новизну і готовий змін лише через інтерес, спрямований задоволення потреб, мотивованих старими життєвими цінностями.

Поступово людина входить у стан свідомості ускладненого характеру і зупиняється у розвитку. Його свідомість наповнена хибними ідеями, зростають хибні цінності, на основі яких і формується ілюзорне ставлення до себе та навколишнього світу. Керуючою енергетичним станом Душі стає сутність хибного магнетичного центру з якостями Его-центру, яким свідомість здійснює контакт із Духовною (природною, істинною) програмою свого розвитку. Цей контакт ми називаємо неусвідомленою інтуїцією, і думка, яка йде на людину цим каналом зв'язку, не має чистоти ідеї програми Духа, оскільки переломлюється у свідомості гіпертрофованими якостями, навіть якщо вони у своєму змісті мали позитивний потенціал у минулій програмі еволюції.

Гуманізація - поширення та утвердження у сфері суспільного життя ідей, поглядів та переконань, пройнятих гуманізмом. Гуманізація відбиває соціальну спрямованість розкриття ролі людського психологічного чинника як об'єкта управління з урахуванням освоєння людиною нових знань і технологій. Це ідеологія, науково обґрунтована знаннями та ідеями рівня психічного життя людини, де орієнтація його як особистості в думках та діях спрямована на гармонію як у собі, так і із зовнішнім світом. Людина – явище природне. Йому, як і всім природним живим істотам, властиво в кожен час мати якісно визначені програмою його розвитку форму і суть. Це і є оптимальний варіант життєвого шляху свідомості, що несе в собі власну мету розвитку, призначену для нього Природою (Творцем). Тоді під гуманізацією слід розуміти усвідомлення, осмислення та розвиток нових знань, напрацьованих у процесі одухотворення знань минулого новим типом мислення та необхідних людині для забезпечення оптимального розвитку [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86. , 5-8Вершинін Г.Д. «Концепція-прогноз програми «Гуманізація у суспільному розвиткові Землі». Всеукраїнська науково-методічна конференція «Гуманізація та гуманітарізація вищої технічної освіти». Наукові праці / ХТУРЕ, Харків, 2000, 257 с.
Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.
Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.
Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.
].

Гуманізація громадянської освіти. Це загальнодоступна на всіх рівнях пізнання сфера знань та технологій, що відповідає життєвим інтересам кожного громадянина у питаннях вирішення проблем здоров'я, способу життя, поведінки, стану довкілля. Вона стає об'єднуючим, організуючим початком духовно-морального та екологічного планетарного руху для сучасної цивілізації. Гуманізація свідомості людини є провідним початком у гуманізації громадянської освіти, що розвивається на основі становлення єдиних планетарних цінностей через активну діяльність науково-духовних, творчих та науково-технологічних суспільних шкіл на базі створення різних вільних об'єднань.

Сьогодні визнається, що проблеми людини – це проблеми екології, які у своїй основі носять сенсотворний характер пізнання та тісно пов'язані з особливостями розвитку всіх суспільств. Система «суспільство - навколишнє середовище» єдина та її елементи взаємно визначають один одного відповідно до принципу антропності, який свідчить, що всі світові контакти між собою узгоджені настільки точно, що навіть мізерна зміна, припустимо, на частки відсотка, їх величин перетворила б Всесвіт у зовсім інший світ. Глибинні відносини Природи та суспільства будуються так, що будь-які зміни в природі відбиваються на суспільстві і навпаки, про що людство до ХХ століття і не підозрювало. Тому сьогодні у пізнанні людиною себе і світу все зростаючу роль займає космофізичне природознавство, тобто знання, яке забезпечує прагнення людини пов'язати воєдино земні з процесами космічного простору. У зв'язку з цим порівняно нещодавно позначений такий міждисциплінарний напрямок у науці, як екологія людини, набуває в даний час характеру космічної антропоекології [9Мухіна Н.В. «Екологія мислення – основа здорового способу життя». Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.]. Її основоположником був російський учений А.Л. [10Чижевський Чижевский А. Л. Космічний пульс життя: Земля в обіймах Сонця. Геліотараксія / Упоряд., вступ. ст., коментарі, підбір ілл. Л.В. Голованова. – К.: Думка, 1995. – 767 с.]. Незважаючи на те, що становлення космічної екології людини протікає досить «болюче», що пов'язано з необхідністю відходу від стереотипів мислення, що традиційно склалися, розрив «оків» свого роду феномену «планетарної замкнутості свідомості людини» в ХХI столітті набирає обертів. Сукупність соціологічних поглядів, відповідно до якими людське суспільство та навколишнє середовище нерозривно взаємопов'язані та між собою взаємозалежні, названа коеволюцією. Вона виводить у стан необхідності вивчати взаємозв'язки та взаємозалежності діяльності людини та Природи (Всесвіту). [11Пригожин І., Стенгерс І. Порядок з хаосу: природою: Пров. з англ. - М: Прогрес, 1986. - 432 с., 12Шилін К. І. Екософські початки. – Перша енциклопедія третього тисячоліття. Т. 1/ За участю С.В Шефеля. - М: Вид-во «Соціум»; Енциклопедія управлінських знань (Серія «Соціологія майбутнього»), 2000. – 352 с. ]. Ідеї ​​коеволюції тільки зараз проходять етап усвідомлення ролі людини в природних процесах та обґрунтовують необхідність перебудови пріоритетів людини, тісної узгодженості їх із можливостями природи.

У зв'язку з цим вирішення всіх проблем людства слід розглядати з погляду екології Свідомості людини. Свідомість - це особливий енергоінформаційний стан, властивий Людині, у якому їй одночасно стає досяжним як зовнішній, і внутрішній світ. Звідси термін «екологія Свідомості» може бути розглянутий як згармонізований усвідомленим керуванням самою людиною духовно-творчий стан Душі та мозку. І в цьому сенсі розкривається головне завдання гуманізації громадянської освіти - у процесі підготовки кадрів гуманістичної спрямованості формувати інформаційну та методичну базу знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації [2Вершиніна Є. М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 7Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208. ].

Живі знання, науково-духовні знання, технології, явища, події і так далі - це Жива інформація, обґрунтована теоретичними та практичними розробками в сфери реалізації ідей Духа. Це дослідницьке передбачення очікуваного результату та присутність його наслідку як закономірного прояву Космічного закону причинно-наслідкового зв'язку будь-якого масштабу: природного чи суспільного характеру. Живе знання має фундаментальний характер і є основою розвитку наукового пізнання кожному з етапів еволюційного розвитку людства Землі. Живе знання - це інноваційний продукт розумової діяльності, свідомість якого перебуває у гармонійному стані. Живе знання є фундаментом інновацій, що створюються у процесі динамічного перетворення свідомістю інформації на знання з урахуванням соціальної практики і як процес Живого науково-духовного творчості.

Жива логіка - це форма та спосіб організації інформації та знання. Через неї і за допомогою неї створюються всі життєдайні системи екоспілкування «Людина - Суспільство - Ноосфера - Всесвіт», які у взаємопов'язаному стані згідно з Космічними законами Життя Свідомостей Всесвіту пізнають себе і світ. Основні властивості-завдання-функції Живої логіки визначаються якісним переломом у долях людства, у його відносинах із Природою та самим собою. Відтепер творча особистість змушена брати на себе відповідальність за формування своїх якостей - в ім'я творення Життя в природному співавторстві з нею… Відповідно Жива логіка з форми організації знання стає ще й способом, системою засобів саморегулювання = створення Життя, розумового творчого та технологічного руху в стані -творця, зберігаючи методичну наступність Живої логіки від формальної [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 13Соловйов В.С. Сенс кохання // Соч. у 2-х т. 2-ге вид. - Т. 2. - М., 1990. - С. 507., 14Шилін К.І. Екософські засади. – Перша енциклопедія третього тисячоліття. Т. 1/ За участю С.В Шефеля. - М: Вид-во «Соціум»; Енциклопедія управлінських знань (Серія «Соціологія майбутнього»), 2000. – 352 с.].

Жива логіка розвивається у процесі технологічного освоєння знань енергоінформаційного світогляду. Вона представляє ментальне багаторівневе системне уявну дію свідомості людини з урахуванням виявлення їм закономірності і повторюваності у змісті думок, виявленні суті процесів, що з ним «тут і зараз». Жива логіка формується шляхом зміни свідомості людини у процесі роботи над собою під час вирішення психологічних завдань і результат розвитку Живого, духовно-творчого типу мислення.

Знання - форма існування та систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Вирізняють різні види знання: звичайне («здоровий глузд»), особистісне, неявне та інших. Науковому знанню притаманні логічна обгрунтованість, доказовість, відтворюваність пізнавальних результатів. Знання об'єктивізується знаковими засобами мови [7Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.].

Знання є енергоінформаційним продуктом пізнавальної діяльності людини, перевірене практикою в результаті ментальної (мисленнєвої) та соціальної роботи свідомості як акта дослідження дійсності. Знання, як і будь-яка енергоінформаційна структура, за рівнями пізнання є багатовимірним і структурується з кодуванням та розшифровкою його за змістом. Тому знання під час передачі послідовникам чи перенесення їх у інформаційні носії (паперовий, електронний та інших.), перетворюється на інформацію та енергію як земне (мертве) знання. Перевести знову інформацію на знання іншою людиною можна тільки через її мисленнєву діяльність за тим самим принципом - на практиці внаслідок ментальної та соціальної роботи.

Індивідуалізм - психологічний стан свідомості людини, у якої життєва мотивація спрямована на задоволення земних цінностей, що формує в Душі «Я-Его». Для нього егоцентризм виступає як світоглядна основа, а поведінка в стані прагматизму - життєвою позицією. Наприклад, оцінюючи характер їхнього впливу на духовний розвиток особистості, В. Соловйов зазначав: «Стверджуючи себе поза іншим, людина тим самим позбавляє сенсу своє власне існування, забирає в себе справжній зміст життя і перетворює свою індивідуальність на порожню форму. Таким чином, егоїзм ніяк не є самосвідомістю і самоствердженням індивідуальності, а, навпаки, - самозречення і загибель».[13Соловйов В.С. Сенс кохання // Соч. у 2-х т. 2-ге вид. - Т. 2. - М., 1990. - С. 507., 15ru.wikipedia.org/wiki/Духовность].

Так формування моральних цінностей та установок на основі принципу матеріального індивідуального споживання призвело сучасне людство до планетарної кризи. Суспільство споживання не бачить потреби у всебічному інтелектуальному, моральному та духовному розвитку людини. Це веде до «оболваніванію» людей, деградації їх як особистостей, занепаду масової культури, спрощує процес маніпулювання свідомістю, оскільки темних, неосвічених людей дуже легко обдурити. Що й спостерігається останнім часом у взаєминах людей один з одним, людини з державою та держав між собою [16www.vz.ru/opiniors/2014/4/29/684247.html].

Комплексна гуманізація соціуму - це процес гуманізації свідомості на основі освоєння знань енергоінформаційного світогляду, коли людина виходить у розуміння себе як природної, космічної істоти. Якщо під самостійною метою розвитку людини приймається програма, закладена у ньому життя, тобто доля, то гармонізація особистості стосовно себе та навколишньому зовнішньому світу є умовою життя людини відповідно до цієї програмою. Інакше кажучи, йдеться про досягнення органічної єдності універсального модуля Свідомостей «Всесвіт - Людина», які підпорядковані єдиним Космічним законам Життя.

Новизною даного процесу є те, що новий суб'єкт науково-духовної творчості, у процесі самої творчості використовуватиме новий тип мислення - Живий і новий механізм мислення - Енергомозок, що живиться енергією «вакууму» Всесвіту - психічною енергією розумової діяльності.

Зміна типу мислення людини забезпечить йому енергоінформаційний обмін із більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Вирішення подібних завдань під силу лише творчій особистості, що володіє живим типом мислення. Навчившись мислити, отже сприймати інформацію у думках, а чи не в «мертвих словах» формулювань, людина набагато швидше практично освоює знання, забезпечуючи самодостатність своєї життєдіяльності.

Особистісно-орієнтована модель цивілізаційного розвитку - модель, яка передбачає пріоритет у формуванні якостей людини через орієнтацію на її внутрішні інтенції з метою переходу на формування суспільно-планетарного рівня свідомості, що використовує мотивацію до прийняття Космічних законів та вироблення нових життєвих цінностей, наприклад: згода, співпраця, співтворчість, творення. Людина, як Мікрокосм, є енергоінформаційною структурою, здатною приймати енергоінформаційні хвилі та трансформувати їх у будь-які форми внутрішньої активності. Подальший розвиток Людини здійснюватиметься на базі енергоінформаційного обміну. На Землі всі процеси необхідно розглядати в контексті динамічної мережі взаємопов'язаних подій енергоінформаційного поля Всесвіту як єдиного цілого. У Природі кожна жива істота (рослина, тварина, людина) - живе й у потрібний йому час «знає» і приймає свої, відповідні форму і змістом. Людина є природне явище і також несе у собі «знання» часу, форми та змісту свого розвитку, яке називається таким поняттям як «Доля» («Програма»). Тому, метою запровадження нової суспільної формації, заснованої на особистісно-орієнтованій моделі розвитку свідомості Людини на Землі, є формування соціально-активної творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості (Створення Свідомості Людини і Всесвіту).

Особистість - 1) людина, як суб'єкт відносин та свідомої діяльності. 2) людина, яка має сформовані соціально значимі риси, що характеризують його як члена суспільства чи спільності. У суспільстві особистість, на несвідомому рівні, яка освоює інтуїцію і логічне мозкове мислення, навчається творчості у сфері управління через інтерес до досягнення успіху у професійної діяльності.

Більш глибоке поняття особистості розкривається з урахуванням знань енергоінформаційного світогляду справжню природу свідомості людини. Особистість відрізняється від індивідуума і творчої індивідуальності рівнем еволюційного розвитку свідомості, оскільки вона з урахуванням духовно-творчого зростання здатна до свідомої внутрішньої гармонізації себе у вигляді формування високовібраційних якостей мозку відповідно до природним якостям Душі (совесті).

Особистість творча - це особистість, яка пізнає світ через розкриття внутрішнього людського психологічного фактора (творчого початку), що володіє Живою логікою, Живими знаннями, здатна свідомо виходити межі простору, де вона живе і пізнає світ у вигляді формування Живого типу мислення з урахуванням свідомої інтуїції. Використовуючи такий творчий тип мислення, особистість мислить випереджаючим чином і формує ціннісні орієнтири здорового способу життя.

Особистість соціально-активна творча - людина з розвиненим внутрішнім станом духовно-творчої мотивації, що володіє живим типом мислення, здатністю генерувати ідеї та реалізовувати їх у соціальній практиці на основі гуманістичних принципів життя. Має об'ємне, системне мислення, усвідомлено приймає інформацію, переживає і осмислює її. Розвиваючи ментальну логіку, з урахуванням дії закону причинно-наслідкового зв'язку, така особистість на основі свого духовного оновлення оптимально (набагато швидше і ефективніше щодо споживання різних ресурсів) освоює знання програми своєї долі, у тому числі в галузі професійного зростання.

У творчої особистості розкривається здатність виробляти живі знання шляхом психічної та ментальної дії, не допускати матеріалізації слідства, працюючи з причиною. Змінюючи якості свідомості з урахуванням духовно-творчої мотивації, людина рівня особистості формує новий якісний стан: готовність до постійних змін; здатність брати на себе відповідальність за розвиток своєї свідомості (через постійне навчання протягом усього життя) та результати діяльності на всіх рівнях пізнання: особистісному, сімейному, колективному та суспільно-планетарному.

Мислення - (гр. ноез - це пізнавальна діяльність людини). Продуктом чи результатом мислення є думка (поняття, зміст, ідея). Мислення протиставляють «нижчим» способам освоєння світу у формі відчуттів (інстинкту) чи інтуїтивного сприйняття, які властиві, зокрема, тваринам. Багато філософів називали мислення сутнісною властивістю людини. Так Декарт стверджував: «Я гадаю, отже, я існую». [17http://ru.wikipedia.org/wiki/Мышление]. Процес розумової діяльності людини - це механізм пізнання світу, є інструментарієм еволюційного розвитку його свідомості як невід'ємної частини енергоінформаційного поля Всесвіту, через розвиток якого він сам себе пізнає. Поле думки Всесвіту виступає як енергоінформаційний комп'ютер, керуючого процесами розвитку складових її свідомості.

«Основною здатністю як мислення є Локус контроль - якість, що характеризує схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам (екстернальний чи зовнішній Л.к.) чи власним здібностям і зусиллям (інтернальний чи внутрішній Л.к.). Показано, що люди, які мають внутрішній Л.к., більш впевнені в собі, послідовні та наполегливі у досягненні поставленої мети, схильні до самоаналізу, врівноважені, товариські, доброзичливі та незалежні. Схильність до зовнішнього Л.к., навпаки, проявляється поруч із такими рисами, як невпевненість у здібностях, неврівноваженість, прагнення відкласти реалізацію своїх намірів на невизначений термін, тривожність, підозрілість, дискомфортність і агресивність. Експериментально показано, що внутрішній Л.К. є соціально схвалюваною цінністю. Поняття Л.К. є базовим при формуванні суті понять «інтровертність» та «екстравертність» [18Короткий психологічний словник / Ред. - Упоряд. Л.А. Карпенка; За заг. ред. А.В. Петровського, М.Г. Ярошевського. - 2 видавництва, - розш., випр. та дод. - Ростов н/Д.: вид-во Фенікс, 1998. - С. 91.].

Мислення інтровертне з ментальною логікою - мислення, що розвивається на базі розкритого серцевого центру (православ'я). Направлено на пізнання внутрішньої суті свідомості людини, виводить його до рівня усвідомленої інтуїції, що дозволяє надалі розвивати ментальну логіку, пізнаючи світ цілісно, ​​об'ємно та багатовимірно. Тоді як з урахуванням екстравертного мислення людина перебуває в рівні несвідомої інтуїції і світ пізнає фрагментарно, з обов'язковою орієнтацією отримання кінцевого результату. Це мозковий тип мислення та його дія спрямована на процес поділу цілого на частини, що призводить людину до обмеження та закритості у пізнанні себе та світу.

На основі інтровертного мислення відбувається оновлення якостей Душі та гармонізація всіх духовних тіл свідомості людини. Наступним етапом є освоєння інтровертного мислення з ментальною логікою, за допомогою якого у свідомості розвивається новий орган пізнання – Енергомозок та формується енергоінформаційний контакт з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Так людина стає самодостатньою, життєдайною енергоінформаційною структурою - невід'ємною частиною Всесвіту. Ментальна робота з себе переводить їх у новий рівень пізнання себе і через себе - світу. Він відкриває сторінку історія зародження нового етапу розвитку людської цивілізації третього тисячоліття - Євразійської.

Мислення Живе, творче — це тип мислення та психологія особистості, результатом діяльності яких є рішення, сформоване шляхом синтезу інтровертного мислення та ментальної логіки ( діяльність Енергомозку), що розвиваються в процесі освоєння науково-духовних знань рівня космофізичного природознавства та соціальної практики особистості. Як мислення творче, воно характерне тією особливістю, що в ході пізнавальної діяльності йде процес створення інноваційного продукту - Живого Знання [1Вершинін Г.Д. М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86. , 19Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 53 с.].

Менеджмент нового типу — духовно-творча та науково-технологічна інноваційна система управління розвитком своєї свідомості та на її основі - навколишнього світу. Вона є нетрадиційною як за формою, так і за змістом. Головною відмінністю виступає орієнтація більш просунутий рівень у розвитку свідомості людини проти інтуїцією - базою американського і західноєвропейського менеджменту. Провідною технологією стає «Робота над собою» через зміну типу мислення в процесі самовдосконалення соціально-активної творчої особистості.

Науковість «Менеджменту нового типу» забезпечується наявністю тих закономірностей, які є невід'ємною частиною наукового підходу:

- вираженого провідною формою розвитку суспільної свідомості як новою наукою;
- є сферою людської діяльності, одна з функцій якої - ментальна систематизація об'єктивних знань про дійсність;
- включає діяльність з метою отримання системи знань, що лежать в основі науково-духовної картини світу, яка не має пояснення з боку функціонуючої науки;
- є новим науковим напрямом як окрема галузь наукових знань з усвідомленого управління творчою особистістю внутрішніми та зовнішніми процесами своєї життєдіяльності (включаючи здоров'я);
- реалізує духовно-творчий пошук, наукові дослідження, опис, пояснення та передбачення процесів і явищ дійсності, що становлять предмет його вивчення на основі нових законів, що відкриваються.

Духовність «Менеджменту нового типу» базується на знаннях космофізичного природознавства, що підтверджують нову фундаментальність життя на основі співтворчості Свідомостей Людини та Всесвіту. Використання результатів теоретичних і практичних розробок у їх єдності дозволяє створити нову гуманістичну систему виховання та освіти [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 8Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.]. Вона стає провідною у створенні механізму реалізації нового рівня науково-технічного прогресу.

Ментальне тіло - це психоінтелектуальна складова свідомості людини, що мислить тіло свідомості (її ментальний зміст) - Енергомозок. У процесі виконання життєвої місії людини постає як інструмент пізнання ним Ідеї Духа в умовах земної практики.

Мотивація духовно-творча - це новий стан свідомості, виявлений станом «Віри» у знання Космічного Розуму, а також єдності з ним. Є енергоінтелектуальною складовою свідомості - Енергомозку (нового мислячого тіла свідомості), що розвивається в процесі роботи над собою на основі знань енергоінформаційного світогляду, формування нових життєвих цінностей та способу життя [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с. , 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86. ].

Подібний стан нашої свідомості необхідний свідомого прагнення людини до пізнання новому рівні віри. Ототожнення себе зі Свідомістю, що розвивається за програмою (долею), дозволяє людині поступово уникати сприйняття себе як фізичне тіло і мозок (тобто мислити тілом). Розвиток Енергомозку забезпечує цілісний та об'ємний стан свідомості, який при динамічному оновленні якостей Душі виводить людину на духовно-творчу мотивацію у пізнанні себе і через себе - навколишнього світу.

Духовно-творча мотивація дозволяє увійти в стан «щастя» від процесу творчої творчої дії (ставати невід'ємною «частиною» енергоінформаційного поля Всесвіту), що проявляється у свідомості людини якостями Вселенського Кохання: відкритістю на нову інформацію, динамікою змін та позитивним мисленням [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86. ].

Науково-духовний світогляд (наукова духовність) - це система узагальнених поглядів на об'єктивний світ і місце людини в ньому на базі синтезу двох крайнощів пізнанні світу і себе: наукового та релігійного (містичного), з подальшим переходом в освоєння космофізичного природознавства як духовно-наученого суспільствознавства. Є складовою знань ЕІМ і спрямовано формування в людини стану цілісності свідомості з урахуванням синтезу містичного, релігійного та наукового етапів пізнання.

Основою наукової духовності є відкриття світових авторитетів науки таких як А. Ейнштейн, Н. Бор, О. Оппенгеймер, В. Гейзенберг, В. Казначеєв, Г. Швебс, В. Горчаков, Джефрі Чу та інших про те, що наш світ не матеріальний , А енергоінформаційний. Отже, подальший рух людства шляхом пізнання вимагає корінної ломки як фундаментальних поглядів на світі, а й, одночасно, зміни самого змісту всієї методології науки. Іншим важливим аргументом прийняття ЕІМ є досліди всесвітньо відомих філософів та вчених М.К. Мамардашвілі, Ф. Капра, А.К. Петрова та інших. Вони підтвердили, що включення свідомості в первинну надсвідомість Всесвіту з метою його позитивного еволюціонування, засноване на здатності людини до розвитку мислення [1Вершинін Г.Д., Вершиніна Е .М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. - Харків: ВД «Райдер», 2003. - 232 с., 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 3Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с. , 20Мамардашвілі М.К. П'ятигорський А.М. Символ та свідомість. Метафізичні міркування про свідомість, символіку та мову. – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 24 с. , 21Мамардашвілі М.К. Стріла знання (малюнок природничо-історичної гносеології). – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 304 с. ].

Науково-психологічний супровід. Центральним аспектом науково-психологічного супроводу є психосоціальний розвиток свідомостей викладача-консультанта і навчається при взаємодії їх на базі співтворчості. Методологією цього процесу є модульно-розвивальне навчання. В його основі лежить послідовне освоєння енергоінформаційних технологій через настановно-мотиваційний принцип: від причини - інтересу, виявленого зовнішньою мотивацією на базі моралі і моральності в суспільстві, до духовно-творчої, як внутрішньої потреби в динаміці зміни ціннісної орієнтації. В результаті такої зміни досягається єдність освоєння теоретичних знань, соціальних норм та моральних цінностей. Науково-психологічний супровід є обов'язковою технологією освоєння системи модульно-розвивального навчання на етапі комплексної соціальної реабілітації людини.

Безперервність у часі та просторі - системна багаторівнева організація виховання та освіти з урахуванням охоплення всіх свідомостей суспільства: особистісного, сімейного, колективного, громадського та планетарного як по вертикалі, так і по горизонталі, тобто по всьому віковому цензу, включаючи внутрішньоутробне життя свідомості та абсолютно кожного члена суспільства [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Новий тип мислення - інтровертний (серцевий), спрямований на пізнання внутрішньої суті людини та забезпечує розвиток енергоінформаційного контакту свідомості з полем Всесвіту для переходу з несвідомого рівня пізнання у свідомий. На етапі освоєння ментальної логіки сприяє формуванню у свідомості нового органу пізнання - мислячої матерії (Енергомозку).

Суспільно-орієнтована модель цивілізаційного розвитку - модель, яка передбачає формування суспільної свідомості на етапі розвитку людини в стані індивіда, індивідуальності, індивідуума, творчої особливості. Розвивається з урахуванням ролі особистості Лідера, запропонованої їм ідеї та створення механізму її реалізації. Забезпечується пріоритетом формування ціннісних якостей свідомості людини через підпорядкування системі законів, норм, принципів, що виражають інтереси суспільної ідеології. Управління розвитком окремо взятої свідомості здійснюється через суспільно спрямований інтерес, що створює умови для освоєння необхідного пакета знань, технологій (стандартів).

Оновлення свідомості особистості - динамічна зміна якостей та станів свідомості (внутрішнього психологічного фактора) у процесі освоєння технології «Робота над собою» у рівні виходу на усвідомлений ЕНІО з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту.

Суспільство оптимізації - гармонійне суспільство, що розвивається за системою особистісно-орієнтованої моделі виховання та освіти, в якому ніхто не має монопольного права на істину, а кожна, як космічна людина, реалізують природне право свободи вибору, розвиваючись за програмою своєї долі. Це суспільство творчо-творчих громадян, які мають новий тип психокультури, в якому виховно-освітня система дозволяє людині протягом усього життя самовдосконалюватися, формувати знання про себе (пізнавати себе) для виходу на оптимальний шлях розвитку та споживання життєвих ресурсів.

Творіння такого гуманістичного громадянського суспільства поступово здійсниться на основі зміни свідомості людини за допомогою трансформації її з індивідуума та творчої індивідуальності в особистість, а згодом – у соціально-активну творчу особистість як нового суб'єкта історичної творчості. На основі співтворчості свідомостей на особистісному, сімейному, колективному та суспільно-планетарному рівнях пізнання буде сформовано новий механізм взаємовідносин як фундамент суспільства оптимізації.

Просторово-часовий континуум. У класичній науці простір і час розглядалися як незалежні один від одного та від процесів, які в них відбуваються. Теорія відносності виявила, що насправді простір і час - це сторони того самого явища. На її підставі було запроваджено поняття просторово-часового континууму. Виявилося, що простір і час визначаються процесами, подіями, що відбуваються у них. Тому найпростіше уявлення реальності - уявлення у тому, що є безліч (континуум) подій, що має чотири виміри: три їх просторові, а четверте - тимчасове. Нова людина переходить на пізнання себе як свідомість, що знаходиться одночасно в просторово-часовому континуумі всіх мірностей Свідомості Всесвіту. Однак провідною для нього є психічне життя свідомості, що еволюціонує одночасно в континуумі чотиривимірного виміру, виявленого взаємопов'язаними подіями та явищами відповідно до духовної програми в даному втіленні на Землі.

Пізнання - це динамічний, цілеспрямований акт Живого мислення людини з метою отримання Живих Знань. Творче пізнання є суттю еволюції життя Свідомості у Всесвіті, зокрема і Землі.

До теперішнього часу пізнання світу здійснювалося у двох напрямках: за допомогою екстравертного та інтровертного способів пізнання – чоловічого (інформація) та жіночого (енергія). Екстравертний – спрямований на зовнішній світ – це науковий (математично – експериментальний) шлях пізнання. Інтровертний – пізнання зовнішнього світу через розкриття своєї внутрішньої суті (серцевого центру) – це духовний (інтуїтивно-містичний), Східний досвід. Екстравертний спосіб пізнання дозволяв розвивати мозкове логічне мислення, нарощуючи інтелект за допомогою роботи з інформацією – чоловіче начало, а інтровертний – розвивав чуттєво-інтуїтивне мислення, формуючи енергетичні центри свідомості – жіночий початок.

У процесі еволюції якісне зростання свідомості людини здійснювалося шляхом почергового освоєння (через перетворення) духовних програм розвитку чоловічого чи жіночого почав. В даний час людина підійшла до такого рівня пізнання, коли його свідомість напрацювала потенціал готовності стати цілісною енергоінформаційною структурою, здатною змінити тип мислення, використовуючи напрацьований досвід у пізнанні (з'єднати релігійний та науковий шлях пізнання). Шляхом синтезу точних знань та духовних практик у процесі освоєння енергоінформаційних технологій відбувається перехід на інтровертний тип мислення з ментальною логікою, який на етапі енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту трансформується у Живе, творче мислення [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Реабілітація - відновлення людиною природних якостей свідомості, психіки, мислення та фізичних властивостей організму через гуманізацію відносин із зовнішнім світом на базі освоєння енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації.

Реабілітація соціальна — коригування свідомості людини: особистісного, сімейного, колективного, суспільного та планетарного рівня з метою орієнтації її розвитку на гармонізацію зі своєю Природою (долею). Людина соціальну реабілітацію проходить на кількох рівнях пізнання: а) на рівні виживання та існування через інтерес або вимушене прагнення пізнання шляхом впливу зовнішніх факторів; б) лише на рівні розвитку та творчої творчості, коли сформовано внутрішній духовно-творчий потенціал особистості пізнання. Людина перебуває у стані «щастя» над результаті досягнення кінцевого результату (гроші, слава, самоствердження), як від самого процесу творчості.

Реабілітація свідомості з якостями ускладненого характеру - відновлення і духовна гармонізація свідомості людини, що має гранично допустимі відхилення в якостях Душі та функціональних схемах мозку (у відповідно до програми його еволюційного розвитку). Це прикордонна можливість, що дозволяє уникнути необхідності перетворення чи уникнути тієї чи іншої катаклізму.

Самодостатність - стан свідомості особистості або спільності людей як відкритої гармонійно самовдосконалюваної системи, що має якості відповідальності за виконання життєвої місії в процесі вироблення Живих знань, достатніх для здійснення творчої дії. У такому стані використовують технології енергоінформаційного обміну з іншими самодостатніми системами, не порушуючи при цьому гармонію відповідно до Космічного закону свободи вибору. Для людини - це рівень творчої особистості, коли його свідомість як система, що саморозвивається, читає програму еволюційного розвитку, формує якості нового Лідера і створює систему знань для передачі їх послідовникам.

Система модульно-розвивального навчання - це система модуля, що розвивається, на основі духовного орієнтування у змісті знань. До особливостей системи модульно-розвиваючого навчання відноситься індивідуальна робота над собою кожного в модулі через усвідомлене прийняття суті енергоінформаційного обміну як співтворчості свідомостей у процесі їх взаємодії [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.].

Система модульно-розвивального навчання полягає в методології зміни типу мислення. У процесі навчання здійснюється переорієнтація із зовнішньої мотивації особистісного виховання та освіти на внутрішнє через зміну змісту освоюваного знання з кількості в якість (з мозкового до психічного). Це активний процес роботи над собою кожного в модулі, коли вони перебувають у стані «Я-Учень».

Найефективнішим модулем є ланка, що складається з трьох рівнів: висхідного у своєму професіоналізмі на базі духовно-творчого розвитку свідомості викладача та веденого ним учня, при науково-психологічному супроводі провідного програми їх розвитку консультанта-радника. У викладача цьому рівні пізнання вже напрацьовано духовно-моральний початок, може надавати науково-психологічну допомогу тому учневі, який підведено щодо нього за програмою. Консультант-радник у стані творчої творчості є більш просунутим свідомістю, він використовує новий орган мислення - Енергомозок, який розвиваючись, стає управляючою мисленнєвою складовою (мислячою матерією) свідомості. Тому він веде супровід викладача і, при необхідності, учня. Це триває досі розкриття у тому свідомості духовно-творчої мотивації освоєння модульно-развивающего навчання, що вони самостійно починають бачити і приймати будь-який життєвий процес як освітній.

Свідомість у прийнятому науковому розумінні - одне з основних понять філософії, соціології та психології, що означає людську здатність ідеального відтворення дійсності в мисленні. Свідомість - вища форма психічного відображення, властива суспільно розвиненій людині і пов'язана з промовою, ідеальна сторона цілеспрямованої діяльності. [22Великий енциклопедичний словник / 2-ге вид., Пров. та дод. - : Велика Російська енциклопедія; СПб.: Норінт, 1998. – 456 c. ілл.].

Свідомість людини - це енергоінформаційна структура, як частина енергоінформаційної структури Всесвіту, виражена в триєдності її складових: біофізичної (фізичне тіло і мозок), психоемоційної (душевне начало: астрально-інтуїтивне та ментальне тіла) та енергоінтелектуальної (духовно-творчий початок: тіла усвідомленої інтуїції та ідей). Свідомість - це особливий стан, властиве Землі лише людині, у якому йому стає доступним, як зовнішній, і власний внутрішній світ. Свідомість миттєво пов'язує, співвідносить те, що людина побачила, почув і те, що відчув, подумав, пережив. У такому стані мозок та душа людини згармонізовані роботою над собою. Людина, як складова Свідомості Всесвіту, з позиції екософії (Живої філософії) та енергоінформаційного світогляду є самою суттю, сутністю та змістом нашого Світобудови [3Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 18Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 19Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 53 с., 23Фромм Е. http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.htm].

У єдності Свідомостей Людини та Всесвіту на основі енергоінформаційного обміну розвивається духовно-творчий стан Людини-Творця, здатної до співтворчості свідомостей. Їхня взаємодія визначає такі глобально-одвічні, безперервні властивості Всесвіту, як процеси матеріалізації та одухотворення всього сущого. Земна людина також є породженням Всесвітньої свідомості в її матеріалізованій формі, в якій закладено особливий космофізичний ген у конкретних соціокультурних параметрах. В силу цього розгортання генних потенцій у кожної свідомості персональне, особливе та унікальне. Декарт, свого часу, звертав увагу на серйозність ставлення до свідомості і підкреслював наявність у ньому особливих даних - Знань про Ціле, до яких людина приходить, лише зробивши безліч пізнавальних кроків. А вони якимось чином дано безпосередньо. Але це неможливо було б, якби світ був хаотичним. Він улаштований певним Розумним чином. Якби світ був улаштований по-іншому, то феноменальний акт локальної даності цілого був би просто неможливий. У феномені Розумного Всесвіту через пізнання істинного знання про свідомість людини і укладено феномен його еволюційного розвитку на базі духовно-творчого та науково-технологічного руху думки [2Вершиніна Є. М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 7Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208., 24Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Нова фізика віри. – СПб.: Крилов, 2007. – 52 с.].

Стан свідомості - це характерна особливість свідомості людини за об'єктивними критеріями сумованих ціннісних якостей, що визначають рівень участі людини в енергоінформаційному обміні. Універсальні стани свідомості: «віра», «воля», «відкритість», «устремління», «дискомфорт як стан порушення внутрішньої гармонії», «терпіння», «покора», «прийняття», «любов-знання», «мудрість» є основою для формування матриці Енергомозку в якостях та функціональних схем нового типу мислення (за аналогією як таблиця множення та алфавіт, записані функціональними схемами в мозку) [22 Великий енциклопедичний словник / 2-ге вид., Пров. та дод. - : Велика Російська енциклопедія; СПб.: Норінт, 1998. – 456 c. ілл., 24Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Нова фізика віри. – СПб.:Крилов, 2007. – 52 с.].

Творча індивідуальність. Свідомість людини з потенціалом інтуїтивного рівня пізнання розвивається шляхом гармонізації духовних тіл (в жіночому та чоловічому початку), тим самим у нього проявляється здатність брати на себе відповідальність за своє життєзабезпечення через розвиток якостей працьовитості. Тобто, в умовах соціальної практики індивідуальність на колективно-суспільному рівні пізнання через професійну діяльність освоює раціональне мислення рівня формальної логіки, формуючи ментальне тіло Душі на базі матерії почуттів у якостях терпіння та смиренності (цінності православ'я). На наступному етапі пізнання індивідуальність розвиває Душу в якостях терпимості та пристосовуваності через інтуїтивне розуміння (відчуття) інформації, формує мозкову пам'ять і входить до стану людини розуму – індивідуума. Розкриваючи здатність до освоєння інформації у соціальній практиці, індивід шляхом розвитку пам'яті та логічного мислення трансформує свою свідомість у стан творчої індивідуальності. Вона еволюціонує у процесі напрацювання стану «віра у собі» у вигляді вольового устремління на цілеспрямовану реалізацію новизни (інтуїтивно отриманої інформації) у своїй професійної діяльності з урахуванням наукового пізнання світу з досягнення особистого життєвого успіху.

Однак, з розвитком самостійності, творча індивідуальність на колективно-суспільному рівні пізнання завжди за своєю внутрішньою мотивацією прагматична, оскільки мотивована на самоствердження («Я – найкращий» або «Я – перший») та на отримання матеріальних преференцій для себе та сім'ї. На основі корисливого інтересу вона може бути «трудоголіком». Декларуючи високодуховні загальнолюдські цінності, творча індивідуальність, як правило, сама не може їх освоювати в соціальній практиці через ще не напрацьований духовний потенціал жертовності через стан егоцентризму. Її творча діяльність здійснюється у межах вузького спектра прагматичного інтересу. Замість матерії почуттів та оптимально розвиненого особистісного «Я» виховується сутність ЛМЦ і через стан свідомості самості та пихатості така людина вірить тільки в себе. Тому на нього не можна покластися і йому не можна довіряти, що й показує сьогоднішня практика взаємин між членами сім'ї, колег із бізнесу та політики. Причина - в інтуїтивному отриманні енергії та інформації на несвідомому рівні пізнання (автоматично від енергоінформаційного поля), що створює стан ілюзії знання (без підтвердження досвіду). За підсумками цього за взаємодії коїться з іншими формується стан «Я» - є Бог».

Якщо в людини не розвинені духовні якості - матерія почуттів у вірі та волі, відсутня потенціал до формування духовної мотивації на творчий рух (здатність до пізнання через жертву - зречення та віддання), тоді вона не може перейти на освоєння цінностей колективно-суспільного рівня. У такому стані справжній талант Душі закритий, проте на базі напрацьованих гіпертрофованих якостей, виявлених егоїзмом та амбіціями, енергетично такі люди соціально-активні, оскільки відомі прагматичним інтересом до використання ресурсів системи колективно-суспільного рівня. Тому, коли у суспільстві більшість людей через несвоєчасного переходу на новий рівень еволюційного розвитку продовжує жити за програмами формування стану індивідуальності, індивідуума та творчої індивідуальності, неможливо реалізувати ідею гуманізації громадянського суспільства без проходження ними етапу комплексної соціальної реабілітації свідомості, насамперед чергу, за якостями та життєвими цінностями (світогляду).

Трансмутація (від лат. Trans - крізь, через, за; лат. Mutatio - зміна, зміна) у прийнятому науковому розумінні - перетворення одного об'єкта до іншого. Термін має кілька значень:

- трансмутація в алхімії - перетворення одного металу на інший; зазвичай малося на увазі перетворення неблагородних металів на шляхетні. Здійснення трансмутації було головною метою алхімії, задля досягнення якої велися пошуки філософського каменю. У метафізичному сенсі, що відноситься і до духовної сфери - перетворенню підвладний не тільки матеріал, а й особистість.
- трансмутація у фізиці - перетворення атомів одних хімічних елементів на інші результаті радіоактивного розпаду їх ядер чи ядерних реакций; в даний час у фізиці термін вживається рідко.
- трансмутація в генетиці - генні мутації, спричинені абсорбованим у тканинах організму радіонуклідом; іноді термін використовується для позначення будь-яких генних мутацій [25http://ua.wikipedia.org/wiki/Трансмутація<, 26Кібаліон. Вчення герметичної філософії Стародавнього Єгипту та Греції. Москва, 1992, https://bookmate.com/books/qgFMnGF3].

Трансмутація свідомості є процес її зміни, що відбувається в результаті свідомої роботи над собою, а також впливу зовнішнього середовища на різних рівнях енергоінформаційного обміну. Трансмутація як показник змін, характеризує їх за якісним складом даних, підданих мутації, і стан зміненого стану в процесі адаптаційного періоду еквівалентно силі оновлення, що відбувається. Механізмом, що формує процес трансмутації від мотиваційного устремління самої людини, є новий тип мислення - інтровертний з ментальною логікою, що переходить надалі в стан живого, творчого мислення. Трансмутувати означає змінити якості своєї Душі. Відповідно до принципів Космічних законів Життя, про які було відомо ще жерцям Стародавнього Єгипту і описано в Кібаліоні (вчення Гермеса Трисмегіста): «Один стан розуму може бути перетворений на інший (як можуть бути перетворені один на одного метали та елементи); один ступінь розуму можна перетворити на інший; одні умови його прояви до інших; один полюс – в інший; одні розумові вібрації в інші» [26Кібаліон. Вчення герметичної філософії Стародавнього Єгипту та Греції. Москва, 1992, https://bookmate.com/books/qgFMnGF3]. Справжня герметична трансмутація – це «практика, метод, ментальне мистецтво». Тобто зміна в мисленні призводить до зміни у вібраціях та змісті енергії та інформації, які творять нашу свідомість на всіх рівнях пізнання [27В. Зеленський. Словник аналітичної психології, http://vocabulary.ru/dictionary/11, 28Гаряєв П.П., «Лінгвістико - хвильовий геном. Теорія та практика», 2009 р., http://joy4mind.com/?p=7531#ixzz2tg8dieHc, http://vk.com/gariaev].

Трансмутація свідомості може проходити незалежно від бажання і знання людини, тому розвиненіші життєві простори Всесвіту попереджали і продовжують попереджати людство, що у час Землю йдуть зоряні енергії тонших вібрацій (зокрема сонячні), які автоматично впливають нею. У зв'язку з цим потрібен духовний рух у бік зміни вібрацій свідомості, зокрема й очищення фізично.

На рівні свідомого розвитку людини процес трансмутації пов'язаний із зміною мислення та психічних якостей Душі (віддання сутності хибного магнетичного центру), наслідком якого є перебудова та оновлення тіл людини. Психічну зміну бачимо у поступовій динаміці зміни якостей Душі (порівняно себе сьогодення з минулим), а фізично - переживаємо під час висновків інформації відхилення від норми. Процес трансмутації здійснюється шляхом освоєння енергоінформаційних технологій і має позитивний характер, оскільки у свідомості людини постійно відбувається оздоровлення всіх її тіл.

Суть трансмутації розкривається науковими дослідженнями у галузі хвильової генетики д.б.н., академіка РАЄН П.П. Гаряєва, і навіть відкриттям д.м.н, професора РАМН В.П. Казначєєва про трансмутацію ізотопів вуглецю в клітині біологічного організму [28Гаряєв П.П., «Лінгвістико - хвильовий геном. Теорія та практика», 2009 р., http://joy4mind.com/?p=7531#ixzz2tg8dieHc, http://vk.com/gariaev, 29Казначеєв В.П., http://ua.wikipedia.org/wiki].

Людина свідома - вища форма еволюційного розвитку людини через енергоінформаційний обмін у Природі (Всесвіті) шляхом формування цілісного, об'ємного, гармонійного стану свідомості, що володіє знаннями та якостями особистості, яка перебуває у стані самодостатності. Свідома людина є складовою енергоінформаційної структури Всесвіту, постійно здійснюючи енергоінформаційний обмін з нею у співтворчості. Як новий суб'єкт історичної творчості Землі він навчається керувати розвитком свідомості особистості, сім'ї, колективу, суспільства відповідно до Програми своєї долі, гармонійно вписуючись у суспільний розвиток.

Егрегор - це сформована відповідно до будь-якого комплексу ідей енергоінформаційна освіта в ноосфері Землі, створена і напрацьована духовно-творчими зусиллями людей на основу здійснення ними цих ідей у земної практиці.

Егрегори можна порівняти за силою, потужністю дії, комплексом вхідних ідей та енергій. Енергії Егрегора поповнюються рахунок вироблених людиною чи групою людей енергій, зокрема на ментальному рівні. Найголовнішу роль їх енергоінформаційної структурі мають духовні ідеї. Тому Егрегори при втраті затребуваності за його духовною складовою можуть слабшати, наприклад, при відпрацьованій у соціальній практиці ідеї (ідеології) та відтоку свідомостей, що перестають розвиватися через цю ідею.

Існують Егрегори кожної окремої людини. Вони виникають, можуть змінюватися рахунок збільшення кількості однодумців чи зовсім зникнути, коли людина та її ідеї не затребувані.

Існують Егрегор будь-якої групи людей, об'єднаних за якимось принципом: сім'ї, будинки, вулиці, підприємства, міста, країни та інші. Деякі Егрегори включаються один до одного, деякі можуть перетинатися (якщо у них виявляються загальні напрямки ідей та енергій), деякі – несумісні один з одним. Вивчення цих питань призводить до енергоінформаційної теорії буття соціуму [2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86., 30 http://ua.wikipedia.org/wiki/Егрегор, http://www.do-med . ua/p282.html].

Енергоінформаційний світогляд - система узагальнених поглядів на світ, заснована на уявленні про те, що все у Всесвіті є Свідомість. Сам Всесвіт виступає як цілісна, багатовимірна, об'ємна і єдина система, що складається з ієрархічних енергоінформаційних структур, що взаємодіють між собою відповідно до дії Космічних законів Життя, провідним з яких є закон енергоінформаційного обміну. Людина як енергоінформаційна структура є невід'ємною частиною одного з рівнів енергоінформаційних структур Всесвіту і розвивається відповідно до Космічного закону Життя за принципом причинно-наслідкового зв'язку. Головною метою для нього стає досягнення стану співтворчості свідомостей [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. - Харків: ВД «Райдер», 2003. - 232 с., 2Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86. ].

Інформаційні джерела:

 1. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
 2. Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.
 3. Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с.
 4. Філософський словник/За ред. І.Т. Фролова. - 7-е вид., перероб. та дод. – М.: Республіка, 2001. – 719 с.
 5. Вершинін Г.Д. «Концепція-прогноз програми «Гуманізація у суспільному розвиткові Землі». Всеукраїнська науково-методічна конференція «Гуманізація та гуманітарізація вищої технічної освіти». Наукові праці / ХТУРЕ, Харків, 2000, 257 с.
 6. Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, 2003. – С. 83-86.
 7. Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.
 8. Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.
 9. Мухіна Н.В. «Екологія мислення – основа здорового способу життя». Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.
 10. Чижевський А. Л. Космічний пульс життя: Земля в обіймах Сонця. Геліотараксія / Упоряд., вступ. ст., коментарі, підбір ілл. Л.В. Голованова. – К.: Думка, 1995. – 767 с.
 11. Пригожин І., Стенгерс І. Порядок із хаосу: Новий діалог людини з природою: Пер. з англ. - М: Прогрес, 1986. - 432 с.
 12. Шилін К. І. Екософські засади. – Перша енциклопедія третього тисячоліття. Т. 1/ За участю С.В Шефеля. - М: Вид-во «Соціум»; Енциклопедія управлінських знань (Серія «Соціологія майбутнього»), 2000. – 352 с.
 13. Соловйов В.С. Сенс кохання // Соч. у 2-х т. 2-ге вид. – Т. 2. – М., 1990. – С. 507.
 14. Шилін К.І. Екософські засади. – Перша енциклопедія третього тисячоліття. Т. 1/ За участю С.В Шефеля. - М: Вид-во «Соціум»; Енциклопедія управлінських знань (Серія «Соціологія майбутнього»), 2000. – 352 с.
 15. ru.wikipedia.org/wiki/Духовность
 16. www.vz.ru/opiniors/2014/4/29/684247.html
 17. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мышление
 18. Короткий психологічний словник/Ред. - Упоряд. Л.А. Карпенка; За заг. ред. А.В. Петровського, М.Г. Ярошевського. - 2 видавництва, - розш., випр. та дод. - Ростов н/Д.: вид-во Фенікс, 1998. - С. 91.
 19. Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 53 с.
 20. Мамардашвілі М.К. П'ятигорський А.М. Символ та свідомість. Метафізичні міркування про свідомість, символіку та мову. – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 24 с.
 21. Мамардашвілі М.К. Стріла пізнання (малюнок природничо-історичної гносеології). – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 304 с.
 22. Великий енциклопедичний словник / 2-ге вид., Пров. та дод. - : Велика Російська енциклопедія; СПб.: Норінт, 1998. – 456 c. ілл.
 23. Фромм Е. http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.htm
 24. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Нова фізика віри. – СПб.: Крилов, 2007. – 52 с.
 25. http://ru.wikipedia.org/wiki, Трансмутация
 26. Кібаліон. Вчення герметичної філософії Стародавнього Єгипту та Греції. Москва, 1992, https://bookmate.com/books/qgFMnGF3
 27. В. Зеленський. Словник аналітичної психології, http://vocabulary.ru/dictionary/11
 28. Гаряєв П.П., «Лінгвістико – хвильовий геном. Теорія та практика», 2009 р., http://joy4mind.com/?p=7531#ixzz2tg8dieHc, http://vk.com/gariaev
 29. Казначеєв В.П., http://ua.wikipedia.org/wiki
 30. http://ua.wikipedia.org/wiki/Егрегор, http://www.do-med.ru/p282.html