УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М., Ващенко В.В.

ГУМАНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ ЖИВИМ, ТВОРЧИМ ТИПОМ МИСЛЕННЯ

Нагальною вимогою часу на етапі зміни епох у XXI столітті стала об'єктивна необхідність та історична неминучість трансформації свідомості Людини у стан нового суб'єкта історичної творчості Землі, що докорінно змінює вимоги до сучасної системи освіти.

Універсальні асиміляційні тенденції: період глибокої кризи, соціальна нестабільність, технократизація сучасного суспільства, екологічна катастрофа та загроза миру, характерні для початку нового століття, гостро порушують питання про пошук причин цивілізаційної руйнації. Дослідження виводять на саму людину, необхідність перегляду сучасних знань про неї, що дозволяє вийти в новий рівень пізнання природи її свідомості.

Як показала практика, витоки нового етапу еволюції в людині починаються зі зміни її свідомості з урахуванням освоєння нею знань інноваційного - енергоінформаційного світогляду, який сформовано шляхом синтезу наукових знань космофізичного природознавства та практики духовно-творчого розвитку свідомості рівня особистості. І від передової частини людства потрібен високодуховний рух думки, який забезпечував би вироблення та затвердження гуманістичних ідеологічних універсалій. З поставленими задачами може впоратися лише особистість, що має новий тип мислення - Живий, творчий. Вона готова усвідомити сенс свого життя, вміє визначити головну мету життя, професійно та соціально активна. На основі відкритості на новизну особистість здатна до творчості і співробітництва, вона готова брати на себе відповідальність за свій розвиток, за долю сім'ї, колективу, суспільства і планети. Досліджуючи причини будь-якої проблеми, вона переводить цю проблему в задачу та професійно її вирішує. Отже, перед сучасним людством постало питання появи особистості рівня нового суб'єкта історичної творчості Землі, здатного вирішувати проблеми XXI століття. У процесі їх вирішення формується стан соціально-активної творчої особистості, яка сама стане засобом перетворення та побудови нового Життя на Землі. У процесі пошуку шляхів вирішення поточних загальнопланетарних проблем все наполегливіше стала усвідомлюватися необхідність інтеграції різних форм суспільної свідомості в єдину структуру. Подібне «соціальне замовлення» орієнтує на радикальну перебудову духовного життя суспільства в плані вироблення універсальної системи знань та єдиної шкали загальнопланетарних цінностей для кожної людини [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Піднесення Людини над Природою, перетворення Людини на її підкорювача вирвало її з живої тканини Природи (Всесвіту). Повернення до її життєдайної сили означає повернення Людини до себе через гуманізацію особистості і осмислення себе як носія вищої духовної культури шляхом розкриття в ній енергоінформаційного потенціалу Розуму Всесвіту. На початковому етапі нового тисячоліття і з'явилася нова парадигма - гуманізація, як ідеологія формування свідомості нової Людини та нових суспільних відносин усіх рівнів. Гуманізація - це злиття Людини зі своєю Природою, тобто розвиток її гармонійного та відкритого для енергоінформаційного обміну стану свідомості [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Сучасна наукова та суспільна свідомість підійшла до усвідомлення того, що людина - явище природне і в ньому від народження закладена самостійна мета розвитку. Під гуманізацією слід розуміти сукупність знань, необхідні людині задля забезпечення своєї оптимальної життєдіяльності. У цьому важливо переглянути і сучасний статус системи наук про людину, природу і техніку. Наукове пізнання трансформується новому рівні на науково-духовне з урахуванням розвитку нових наук, фундаментальністю яких є психічна енергія як основа побудови Всесвіту, а чи не атом. Останні відкриття вчених розглядають Людину і Всесвіт як енергоінформаційні структури, що становлять нерозривну єдність у стані цілості, об'ємності та багатовимірності. Людина своєю свідомістю, як Мікрокосм і складова частина Всесвітньої свідомості, містить у собі всі можливості Вселенських знань і є завершеною самодостатньою системою, яка за своєю місією має позитивно впливати на подальший розвиток Макрокосму (Всесвіту, Природи).

Сучасна наукова та суспільна свідомість підійшла до усвідомлення того, що людина - явище природне і в ній від народження закладена самостійна мета розвитку. Під гуманізацією слід розуміти сукупність знань, що необхідні людині задля забезпечення її оптимальної життєдіяльності. В зв’язку з цим важливо переглянути і сучасний статус системи наук про людину, природу і техніку. Наукове пізнання трансформується на новому рівні на науково-духовне з урахуванням розвитку нових наук, фундаментальністю яких є психічна енергія як основа побудови Всесвіту, а не атом. Останні відкриття вчених розглядають Людину і Всесвіт як енергоінформаційні структури, що становлять нерозривну єдність у стані цілості, об'ємності та багатомірності. Людина своєю свідомістю, як Мікрокосм і складова частина Всесвітньої свідомості, містить у собі всі можливості Вселенських знань і є завершеною самодостатньою системою, яка за своєю місією має позитивно впливати на подальший розвиток Макрокосму (Всесвіту, Природи).

Таким чином, для формування нового суб'єкта історичної творчості необхідні інноваційні знання, головними складовими яких є: енергоінформаційний світогляд, комплексна гуманізація соціуму та більш глибока фундаменталізація сучасного наукового знання. Процес нового рівня наукового пізнання здійснюється передовими вченими, які продовжують дослідження, розпочаті ще на початку минулого століття в галузі субатомної фізики та квантової механіки. Закони Природи (Всесвіту) починають розкриватися для людства з урахуванням освоєння знань на рівні космофізичного природознавства. Сьогодні необхідно перейти на застосування якісно нових технологій гуманізації – енергоінформаційних, так званих Живих, творчих технологій. Це технології формування творчої особистості, технології енергоінформаційної взаємодії Людини та Всесвіту, які стають основним напрямом широкомасштабного системного методу відновлення свідомості Людини та підвищення її позитивних вібрацій. Використання енергоінформаційних технологій дозволяє людині (згодом - людству) вирішувати практично всі найгостріші проблеми сучасності, які на базі гуманізації знань про Людину та Всесвіт об'єднуються в одне завдання - формування свідомості Нової людини [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с., 3Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. «Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засоби формування нової суспільної свідомості». Наука. Релігія. Суспільство. № 4 2003 Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ «Наука і освіта» - 340 с.].

Знання енергоінформаційного світогляду та технології гуманізації переводять людину в рівень духовно-творчої діяльності, в якому через оновлення якостей вона освоює новий спосіб життя. Тому, для реалізації програми комплексної гуманізації соціуму, необхідно створення нової соціально-суспільної структури – інноваційної системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти, спрямованої на формування соціально-активної творчої особистості. Основним методом виховання та освіти стає комплексна соціальна реабілітація свідомості індивіда шляхом освоєння ним універсальної технології «Робота над собою» на базі зміни типу мислення з екстравертного на інтровертний з розвитком надалі ментальної логіки. Створення інноваційної системи гуманістичного виховання та освіти забезпечує охоплення всіх рівнів свідомості суспільства, з урахуванням орієнтації на кожну особу окремо. Це дозволяє перейти на прогресивнішу - особистісно-орієнтовану модель на основі модульно-розвиваючого навчання. Метою формування нової моделі освіти стає створення Нової людини як професіонала, а головне, як духовно-творчої особистості - нового суб'єкта історичної творчості Землі. Фундаментом модульно-розвиваючого навчання є технологія енергоінформаційного обміну, що здійснюється за допомогою ментального мислення, коли кожен із учасників модуля «ведучий - ведений» одночасно перебуває в стані свідомості як «Я - Учень» [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с., 4Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти - необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с., 5Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.].

Освоєння технологій за трьома рівнями пізнання: розширення, розвиток та досконалість свідомості (шість етапів пізнання істини) забезпечує формування стану творчої особистості. Перший дозволяє розвивати внутрішні, особистісні (психологічні) якості, формуючи в людині духовно-творчий потенціал, що розкривається в ній, як довела сучасна наука, необмеженими психічними, фізичними, інтелектуальними можливостями і дозволяє перейти на другий рівень - формування стану активності у процесі соціальної реабілітації свідомості. У цьому рівні вона починає керувати розвитком своєї свідомості, оздоровлюючи психічне та фізичне тіла [6Семидоцька Ж.Д., Трефелева О.В. Філософський аспект підвищення ефективності системи охорони здоров'я та концепції її розвитку // Лікарська практика. – Харків, 2003. № 1. – С. 5-7., 7Вершиніна О.М. Особистість як новий суб'єкт творчої діяльності ХХІ ст. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.]. Освоєння третього рівня через науково-духовну систему управління соціальними процесами відповідно до програми долі виводить їх у стан соціально-активної творчої особистості. Відбувається це за допомогою подальшої зміни особистісних якостей, що забезпечують вихід у свідоме управління своїм оновленням, а через нього - творіння навколишнього світу [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с., 8Ващенко В.В. «Інноваційне управління якістю життя на базі менеджменту нового типу». Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.].

Таблиця

Ментальна еволюція свідомості людини

Енергоінформаційне поле Всесвіту
(більш розвиненіші життєві простори)
Енергетичні центри свідомості   Поетапна еволюція свідомості через розвиток мислення
Розкриття Всесвітньої Ідеї «Я-Нова Людина» в процесі співтворчості свідомостей Енергоінформаційний світогляд - Живе, творче мислення
Центр ідей - оновлення шляхом енергоінформаційного обміну - гармонізація свідомості «Я-природне=Я-штучно напрацьоване» Космофізичний світогляд - інтровертне мислення з ментальною логікою
Свідома інтуїція - «Я-енергоінформаційна точка Всесвіту» Наукова духовність - системне інтровертне мислення
Несвідома інтуїція (Сутність хибного магнетичного центру) - «Я-Его» Інтелектуальна духовність - екстравертне (прагматичне та раціональне) мислення
Кармічний центр Трансмутація свідомості - перехід
Серцевий центр - «Я-Душа та мозок» Інтровертне (серцеве) мислення
Центр сонячного сплетіння – «Я-мозок» Прагматичне, раціональне (мозкове) мислення
Центр нижнього астралу - «Я-Душа та фізичне тіло» на базі розвитку п'яти органів чуття Побутове мислення
Центр інстинкту – «Я-член роду» Інстинкт (мислення фізичним тілом)

З огляду на нову концепцію, наша свідомість навіть на несвідомому рівні розвитку має певну здатність бути включеною у свідомість Всесвіту за допомогою інтуїції. З переходом у свідомий стан енергоінформаційного обміну, задля досягнення контакту відповідно до програми долі, необхідна чітко усвідомлена мотивація. За наявності такої мотивації на етапі розвитку інтровертного (серцевого) мислення з ментальною логікою, людина входить у стан співтворчості в процесі енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Будучи енергоінформаційною структурою, що саморозвивається, вона, як свідомість, удосконалюється на основі формування внутрішньої творчої духовно-творчої мотивації, використовуючи при цьому принцип цілісності та єдності свідомостей Людини і Всесвіту. Вона завжди ототожнює себе з тим рівнем знань, який є життєдайним для того простору, в якому людина живе та навчається, пізнаючи себе, а через себе – світ довкола себе. Таким чином, свідомість, що саморозвивається, еволюціонує у своєму особистісному «Я», удосконалюючись як частина Космічного Розуму за принципом духовної Ієрархії (відповідно вертикальному стовбуру свідомості Всесвіту). Напрацьовуючи необхідний духовний потенціал, вона одночасно удосконалює свідомість Всесвіту і, розширюючи межі своєї надсвідомості, продовжує еволюціонувати у єдності із нею. Цей процес подібний до розвитку дитини, що народилася, в будь-якому суспільстві на Землі. Просуваючись через часові відрізки у своєму життєвому розвитку вздовж функціонуючої свідомості країни, вираженої соціальними структурами, що її навчають: дитячий садок, школа, інститут, академія, людина доходить до верхньої точки свого розвитку. У кожного верхня точка своя, припустимо: токар, учитель, інженер, академік, і кожен протягом життя робить свій внесок у розвиток свідомості суспільства, еволюційно просуваючи як себе, так і суспільство.

З усього вищесказаного видно, що уявляє собою наше духовне «Я». Воно є постійно еволюціонуючою свідомістю, яка на етапі формування нового органу пізнання - Енергомозку, пізнає через свою внутрішню суть зовнішній простір, що постійно розширюється для неї. Отже, коли людина починає освоювати духовну програму інтуїтивно-інтелектуальних знань на несвідомому рівні пізнання, ми маємо право говорити про самовдосконалення духовного «Я» через його зростання у стані єдності, цілісності та багатомірності відповідно до вертикального стовбура свідомості на рівні особистості, сім'ї, колективу та суспільства [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с., 9Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. – 290 с.]. Здійснюється енергоінформаційний перехід на кожному з етапів еволюції свідомості через сублімацію енергій і трансформацію інформації за допомогою створення в ній механізму обміну - нового рівня мислення (Таблиця). На несвідомому рівні пізнання людина, формуючи мозкові функціональні схеми прагматичного та раціонального мислення, розвиває земний інтелект. Вона поетапно вчиться системно бачити світ, розвивати аналітичний склад розуму, з урахуванням формальної логіки визначати повторюваність у явищах, подіях, що дозволяє їй виявляти закономірність у процесі дослідження суб'єкт-об'єктних відносин. Перехід у рівень свідомого розвитку вимагає від людини зміни типу мислення: з екстравертного на інтровертний з подальшим розвитком ментальної логіки. У цьому стані вона переходить на Живий, творчий тип мислення та Живі знання.

Оскільки сучасна людина змушена жити в потоці знань та інформації, що швидко оновлюються, її переорієнтацією у вихованні та освіті мають стати пріоритети розвитку цілісної та гармонійної свідомості. Зміни з урахуванням освоєння Живого, творчого типу мислення стають інструментом еволюції свідомості, що виходить на етап самостійного вибору місця у Природі та суспільстві відповідно до програми долі. Свідомо розвиваючись у процесі освоєння інноваційних знань через роботу над собою за допомогою енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту, людина виходить на програму реалізації свого творчого потенціалу, закладеного в ній самою природою [1Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с., 3Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. «Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засоби формування нової суспільної свідомості». Наука. Релігія. Суспільство. № 4 2003 Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ «Наука і освіта» - 340 с.].

В основу формування Живого, творчого мислення покладено механізм освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації у соціальній практиці. Оновлення є процесом екологізації свідомості на основі екології мислення та зміни якостей свідомості в умовах розширення інформаційних просторів. На енергоінформаційному рівні розвитку свідомості людина пізнає себе і через себе – світ на планетарному рівні. Відбувається це шляхом освоєння екософії - постфілософії, що розкривається на рівні Всесвітньої Любові-Знання та Мудрості через пізнання Космічних законів Життя та інноваційних знань про істинну природу свідомості людини [10Вершиніна О.М. Роль ідеології гуманізації у формуванні системи виховання та освіти ХХІ століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.]. Вона включає і філософію, як теорію відносин людини з предметно-споживаною неживою природою, переходячи в пізнання рівня суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин. Перехід до екософії веде до суттєвого поглиблення та розширення сфери дії людської свідомості. Це відбувається на рівні самовдосконалення, самовиховання та самоосвіти особистості інтровертним мисленням, яке переводить людину з мозкового в ментальний розвиток. На основі ментальної логіки формується матриця нового органу пізнання - Енергомозку. Надалі через освоєння технології енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту йде формування Живого, творчого мислення та Живих Знань.

Таким чином, гармонійний розвиток особистості, її творчого потенціалу за допомогою освоєння інноваційних знань та технологій, можливий лише на фундаменті екософії та еніопсихології як нової ментальної культури особистості та нового способу життя Людини ХХI століття. Механізмом реалізації поставленої мети є гуманізація (одухотворення) вже напрацьованого людством інтелектуального знання з переведенням його в Живе знання на основі реалізації духовно-творчого потенціалу людини [9Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. – 290 с.]. Ментальна культура в широкому її розумінні стає системою розвитку соціально-творчої діяльності, самоорганізації життя та здійснюється через формування у свідомості функціональних схем Живої ментальної логіки та системних Живих знань. А еволюційний розвиток культури людини трансформується в культуру творчості життя [5Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.].

Інформаційні джерела:

  1. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
  2. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.
  3. Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. «Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засоби формування нової суспільної свідомості». Наука. Релігія. Суспільство. № 4 2003 Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ «Наука і освіта» - 340 с.
  4. Вершинін Г.Д, Міщенко В.А., Фісенко Н.П. Енергоінформаційні технології в освіті, науці та техніці. Фундаменталізація вищої технічної освіти - необхідна умова випуску конкурентних фахівців. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 354 с.
  5. Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.
  6. Семидоцька Ж.Д., Трефелева О.В. Філософський аспект підвищення ефективності системи охорони здоров'я та концепції її розвитку // Лікарська практика. – Харків, 2003. № 1. – С. 5-7.
  7. Вершиніна О.М. Особистість як новий суб'єкт творчої діяльності ХХІ ст. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.
  8. Ващенко В.В. «Інноваційне управління якістю життя на базі менеджменту нового типу». Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.
  9. Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. – 290 с.
  10. Вершиніна О.М. Роль ідеології гуманізації у формуванні системи виховання та освіти ХХІ століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.