УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М., Ващенко В.В., Ткачук Л.Л.

ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ - ОСНОВА РІШЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ

Людина як свідомість – явище природне, оскільки є невід'ємною частиною Свідомості Природи (Всесвіту). Свідомість Всесвіту – система, що саморегулюється, самоорганізується, яка розвивається за оптимальною програмою еволюції. Людина від народження запрограмована на гармонію та успіх. Якщо вона має проблеми, значить нею порушено взаємозв'язок з її істинною Природою - вона вийшла із програми духовного розвитку. В основі проблем сучасної людини лежить ґендерна диспропорція, яка є наслідком її способу життя та мислення, сформованого на базі ціннісних орієнтирів людини Західної цивілізації, що характеризується станом прагматичного та раціонального розуміння світу.

Для виявлення причин ґендерних диспропорцій, як однієї з гострих проблем ХХІ століття, необхідно пізнати природу свідомості людини, її суть, зрозуміти, в чому полягає її гармонія, а в чому – дисгармонія. Треба вивчити причини проблем та умови досягнення успіху у їх вирішенні.

Видатний фізик Нільс Бор писав: «Майбутня фізика (а значить наукова фундаментальність) повинна включати свідомість» [1Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с.]. І сьогодні ми підійшли до етапу, коли новою фундаментальністю стає свідомість як енергоінформаційна структура Всесвіту, що визначає психічні, духовні, політичні, соціально-економічні, етнічні, культурологічні аспекти подальшого розвитку знання та суспільства.

Закономірність передбачених змін у науці та реальність життєвості цих процесів підтверджується сучасною науковою думкою. Академік К.В. Фролов зазначав, що «…за межею сучасної науки - теж наука. Але якась інша, більше, чи що, «обмежена» етикою, наповнена великим філософським змістом, новою системою цінностей, де на перше місце буде поставлена людина» [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa...]. Як бачимо, теорії та концепції, розроблені передовими вченими світу у XX та на початку XXI століть, дозволили вивести науку на шлях цілісного підходу до пізнання світобудови та людини на базі знань космофізичного природознавства, зрозуміти суть істинної природи свідомості на більш глибокому рівні фундаментальності [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с.].

Свідомість людини, як елемент і складова частина осередків свідомості Всесвіту: сім'ї, колективу, суспільства, планетарної спільності з одного боку - біологічна істота, а з іншого - істота суспільна. Вона є одночасно об'єктом та суб'єктом суспільно-історичної діяльності. Таким чином, Людина є енергоінформаційною системою, в якій фізичне і психічне, генетично обумовлене і прижиттєво сформоване, природне і соціальне, матеріальне і духовне утворюють Єдине і Неподільне = Цілісну свідомість = Мікрокосм = Атом Всесвітньої Свідомості. Свідомість Людини має стати самодостатньою і нероздільною частиною Загальної Свідомості = Макрокосму, що містить у собі всі можливості Всесвітніх Знань. Вона стає в процесі еволюції завершеною системою, яка повинна за своєю головною місією - відповідно до свого призначення, перебувати у спів-творчості з Вселенською творчою Свідомістю. Отже, еволюційний розвиток людства Землі спрямований на «вирощування Розуму» у свідомості кожної людини, як повноцінної частинки Всесвітнього Розуму, тобто, спів-творчої свідомості для творчої Свідомості Всесвіту.

Щоб досягти такого рівня розвитку, особистісна свідомість людини має набрати досвід та «навчитися» у всіх рівнях пізнання. Умовно кажучи, щоб стати повноцінним Атомом Свідомості Всесвіту, необхідно пройти розвиток на всіх його рівнях, синтезуючи в собі якості чоловічого і жіночого природних (космічних) початків [3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 4П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини. Переклад та примітки Н.А.Садовського - М.: «Прогрес», 1965., 5Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208].

Навчання на Землі якостям двох природних початків полягає в освоєнні протилежних способів пізнання світу: Західного (раціонального) та Східного (інтуїтивного). Як земну кулю поділено на Захід і Схід, так і головний мозок людини поділено на дві півкулі - чоловічу та жіночу. Через суворий поділ Західного та Східного методів пізнання у людини розвивається то одна, то інша півкуля і, відповідно, якості – чоловічого та жіночого початків.

І лише на етапі одночасного освоєння людиною обох космічних початків шляхом їх синтезу формується гармонійний психічний стан свідомості з новим типом психокультури. На несвідомому рівні пізнання людству надана космічна практика формування такого стану через психологію буддизму. Світова психічна культура як форма пізнання світу розвивалася за допомогою еволюції свідомості людини у двох напрямках – екстравертним та інтровертним способами – чоловічим та жіночим. Екстравертний - спрямований на зовнішній світ – це матеріалістичний науковий (математично-експериментальний) – західний досвід. Він у своєму історичному форматі розвивався шляхом вивчення зовнішнього світу через формування у свідомості людини механізму мислення поперемінним чергуванням матеріалізму та ідеалізму як прогресивних точок зору тієї чи іншої епохи розвитку творчості, тобто боротьбою цих двох ідеологій. Інтровертний спосіб пізнання спрямований усередину людини, у глибини її свідомості – це духовний (інтуїтивно-містичний) – східний досвід. Освоєння його з урахуванням духовних практик дозволяло розкрити вертикальний стовбур свідомості людини через розвиток енергетичних центрів. Екстравертний спосіб пізнання розвивав логічне мислення, нарощуючи інтелект (чоловічий початок), а інтровертний – інтуїтивне мислення, нарощуючи матерію почуттів (жіночий початок). До певного рівня духовної зрілості свідомості в якостях, її формування йшло поперемінно - через Східний або Західний шлях пізнання. Сучасні тенденції кризового стану в науці та релігії свідчать, що тільки через свідомість людини має відбутися квантовий перехід – об'єднання цих двох способів пізнання в єдиний – енергоінформаційний з метою гармонізації свідомості, планетизації її життєвих цінностей знаннями рівня Космічного Розуму. Спосіб пізнання, новий тип мислення через зміну свідомості людини повинні стати Живим, творчим процесом, заснованим на Живій логіці, об'єднати на основі синтезу духовне та наукове знання у Живе знання як єдиний, цілісний стан бачення світу, що гармонізує всередині людини її природу за двома космічними початками.

В даний час як науковий, так і духовний способи пізнання досягли свого максимального розвитку та перебувають у кризі. Тому наука, що демонструє людству свою бездуховність і аморальність, виражену безвідповідальність за результати антигуманних досягнень, потребує гуманізації, тобто одухотворення. У той же час і духовний спосіб пізнання вимагає для себе обнаучення, тому що релігійна сліпа, фанатична віра обмежує духовно-творчий розвиток свідомості. Тому і світові релігії перебувають у кризі, оскільки з'являються вчення з вищим рівнем духовного пізнання, показуючи світові прагнення людства до творчого розвитку. Таким чином, науці потрібно одухотворення, а духовності - обнаучення, що в майбутньому має призвести до їх злиття, тобто до формування нового способу пізнання - інтегрального як знання енергоінформаційного світогляду [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 6Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с.].

Проведені дослідження в галузі освоєння енергоінформаційного світогляду підтверджують, що нові знання дозволяють обнаучити (одухотворити) етапи еволюціонування людських цивілізацій, розвиток яких відбувається шляхом чергування жіночих та чоловічих епох у пізнанні. Для жіночих властиве самопоглиблення, осмислення напрацьованих знань з урахуванням єдності людини і навколишнього світу, прагнення не переробити його, а науково обгрунтувати досягнуте у процесі освоєння нових знань. Результати цих епох – величезні інноваційні прориви у житті людства (наприклад, поява писемності). Цілісний погляд на світ в такі епохи дозволяє його сприймати у єдності всіх етапів пізнання (філософія історії). Ці епохи пов'язані в житті людства зі станами об'єднання - «спів-творчості»: співпереживання, співпраця, синтез, синергізм. На зміну жіночим епохам синтезу приходять чоловічі - епохи аналізу. Їх характеризує прагнення активно впливати світ: руйнувати, розділяти, перебудовувати. Такі епохи характеризують дії, спрямовані на роз'єднання: розділ, розпадання, розкол, розгром, розлучення, розкручування. У процесі наукового пізнання освоюються знання рівня земного інтелекту, всередині людини відбувається психоемоційна боротьба, яка зовні виявлена прагненням її до постійного самоствердження, до влади над світом ресурсів. Одночасно корисливі бажання людини є стимулом для розвитку її вольового початку, а через неї - науково-технічного прогресу на Землі.

Попередня епоха, що тривала два тисячоліття, була чоловічою. Напрацьовані якості призвели до духовної деградації людини через втрату моральності внаслідок вирощених гіпертрофованих якостей Душі – хибного «Я-Его». З цієї причини в даний час поняття ґендерної нерівності перш за все розглядається як поняття анатомічне, а лиш потім – як соціальне. Тоді як суть проблеми ґендера закладена у самій природі свідомості людини, виражена психічною дисгармонією всередині неї та у взаєминах із зовнішнім світом. У зв'язку з цим на перше місце виходить виховання якостей свідомості, а не використання якісних особливостей характеру людини з поділом за статевими ознаками для навчання їх професійній майстерності. Однак, в даний час у суспільній свідомості продовжує формуватися мораль на базі фізіологічного та соціологічного поділу статей, що мотиваційно забезпечує якість життя людини у стані споживача.

Для переходу свідомості в новий рівень пізнання необхідна гармонізація знань двох світоглядних засад світу - Східного та Західного через освоєння енергоінформаційного світогляду на його початковому етапі - науково-духовному світорозумінні [1Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 7Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми. Матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми» 13 жовтня 2006 р., м. Харків / Харків, Управління у справах сім'ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської райради м. Харків. 2006 р. 126 с.]. Цей процес забезпечить інтеграцію знань і технологій шляхом їх синтезу та перехід свідомості до рівня енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту [6Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с., 8Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 253 с.]. На основі нових знань людина в процесі роботи над собою здійснює гуманізацію своєї свідомості в єдності жіночого та чоловічого початків. Суть гуманізації полягає у освоєнні інноваційного світогляду, проведенні комплексної гуманізації соціуму знаннями більш глибокої фундаменталізації. Людина, освоюючи нові знання та технології гуманізації на основі виходу до рівня свідомого енергоінформаційного обміну, навчається читати індивідуальну програму еволюціонування своєї свідомості. Розвиваючи в собі духовно-творчий потенціал, закладений у її природне «Я», вона, за умови життя відповідно до цієї програми, оновлює свідомість шляхом реабілітації якостей Душі [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 5Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208, 8Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 253 с.]. Якщо розглядати людину як космічне явище і те, що розвиток її розуму на етапі земного пізнання підходить до своєї завершальної фази, тоді закономірно розкривається необхідність переходу на наступний рівень – пізнання Космічного Розуму. Нова фундаментальність дозволяє людині бачити себе як свідомість у цілісному, багатомірному та об'ємному стані, вийти з програми боротьби та антагонізму на основі поділу на протилежності – жіноче та чоловіче, за етнічними ознаками та соціальними верствами. Тільки так людський соціум здатний здійснити оновлення - трансформувати суспільство споживачів у суспільство творців, про що ще в ХХ столітті говорили такі мислителі як Еріх Фромм, М.К. Мамардашвілі, В.П. Казначеєв та інші [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 4П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини. Переклад та примітки Н.А.Садовського - М.: «Прогрес», 1965., 9Вернадський В. І. Наукова думка як планетарне явище / Вернадський В.І. - М: Наука, 1991. - 268 С. 37-56, 171-177. З архіву В.І. Вернадського: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html, 10Фромм Е., Втеча від свободи, ТОВ «Попурі», м. Мінськ, 1997, http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.htm, 11Казначеєв В.П. Космопланетарний феномен людини. Проблеми комплексного вивчення/В.П. Казначеєв, Є.А. Спірін. - Новосибірськ: Наука, СО, 1991. - 304 с.].

Інтегральна універсальна комплексна технологія «Робота над собою» складається з окремих конструктів технологій гуманізації свідомості. Вона розкривається по шести етапах пізнання істини шляхом освоєння нових знань у процесі формування Енергомозку на базі інтровертного мислення з ментальною логікою. Прикладом творчого застосування енергоінформаційних технологій є дослідницька, духовно-творча діяльність кожного члена колективу ХОБФІЗІТ гуманізації, спрямована на розвиток стану соціально-активної особистості як нового суб'єкта історичної творчості Землі [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 11Казначеєв В.П. Космопланетарний феномен людини. Проблеми комплексного вивчення/В.П. Казначеєв, Є.А. Спірін. - Новосибірськ: Наука, СО, 1991. - 304 с., 12Вершиніна О.М. , Ващенко В.В., Кобець В.М. Роль енергоінформаційного світогляду у формуванні творчої особистості // Інформоенергетика ІІІ -го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. – 310 с.].

Гендерне виховання та освіта на базі знань енергоінформаційного світогляду завжди спрямовані на гармонізацію та розвиток у кожній людині, як чоловікові, так і жінці, саме тієї складової, яка недостатньо розвинена і робить їхню свідомість негармонійною. Це докорінно відрізняється від традиційного виховання, що формує прагматичне прагнення задоволення бажань хибних цінностей (що не відповідають програмі долі) і самоствердження у здібностях, які виявлені від народження, тобто були напрацьовані раніше. Ці досягнення є досвідом минулих втілень. Тому використання програм минулого без прагнення до створення в цьому житті надбудови в духовному розвитку робить свідомість людини ще більш негармонійною. Це підтверджується кризою свідомості з гіпертрофованими якостями сутності хибного магнетичного центру, виявленого фізичним, психічним і соціальним нездоров'ям людини. Справжні талант і творчість формуються тільки через стан напруги Духа шляхом розвитку якостей віри в нові знання, волі, мислення та працьовитості на базі духовного самовдосконалення, самовиховання та самоосвіти свідомості [3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 12Вершиніна О.М. , Ващенко В.В., Кобець В.М. Роль енергоінформаційного світогляду у формуванні творчої особистості // Інформоенергетика ІІІ -го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. – 310 с.].

Тому сучасне виховання та освіта породжує гендерні проблеми та сприяє посиленню їх в умовах соціальної практики через прагнення до лідерства в сім'ї, колективі, суспільстві. Виникають вони від незнання істинної природи свідомості людини, суті її еволюції. Лідером нині може стати лише соціально-активна особистість із розвиненою духовно-творчою мотивацією, спрямована на позитивне перетворення себе та суспільства. В результаті такого перетворення досягається єдність освоєння теоретичних знань, соціальних і морально-етичних цінностей. Завжди біля витоків переходу формування нового стану свідомості стоїть духовно-моральний аспект - прояв провідного жіночого початку свідомості будь-якої людини. Космічні закони Життя пізнаються в процесі освоєння програми еволюції свідомості через жіночий початок, виражений астральною вірою в Бога або інтуїтивною вірою в себе, що розкриває творчий вектор спрямованості роботи над собою. Як згадувалося, до нашого часу цивілізація розвивалася через прояв провідного чоловічого початку - активного емоційного впливу фізичної сили (прагматичного мислення з урахуванням ідеї націоналізму), і навіть сили інтелекту з логікою (раціонального мислення з урахуванням ідеї інтернаціоналізму). Прикладом чоловічого принципу побудови суспільних відносин стала Україна. Незважаючи на те, що жінки намагаються вийти у провідний рівень управління, вони продовжують використовувати традиційно напрацьований людством чоловічий принцип побудови суспільних відносин, що базується не на творенні, а на протилежності. Тоді як жіночий принцип є базовим для нейтралізації прояву агресивних чоловічих енергій і дозволяє, освоюючи інтровертний (серцевий) тип мислення, перевести свідомість у рівень співтворчості.

Гармонійна особистість з оптимально розвиненими якостями чоловічого та жіночого початків, що формує Живий, творчий тип мислення, здатна реалізовувати ідею - Людина як найвища мета суспільного розвитку. Така ідея може стати ідеєю національної єдності. У її реалізації забезпечується розкриття всіх потенцій особистості і досягається гармонія соціально-економічного та духовного життя суспільства. У жіночу епоху еволюції цивілізації, що настала, успіх втілення ідей залежить від здатності людини наповнювати матеріальну форму даних ідей духовним змістом, заснованим на знаннях Космічних законів Життя, тобто одухотворювати себе і світ новими знаннями. Це і дозволяє людині та суспільству усвідомлено вийти у рівень самопрограмування через відповідальність за результати своєї діяльності. Будь-яка прогресивна ідея, проект розвиваються через набуття духовної орієнтації на життєві цінності суспільно-планетарного рівня як виконання соціального замовлення, а не задоволення особистих амбіцій та збагачення. І людина в стані особистості здатна до реалізації новизни шляхом розвитку своєї свідомості з урахуванням формування моральності нового рівня. Знання Космічних законів змінюють її життєві цінності, а такі моральні принципи як братство, справедливість, свобода трансформуються в новий зміст, набуваючи сенсу в житті індивідуальної та колективної свідомості через дію закону причинно-наслідкового зв'язку [2Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa..., 3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с.].

Повертаючись до розгляду питання пріоритету лідерства якогось із двох початків, необхідно ще раз акцентувати увагу на тому, що провідним у свідомості людини на даному етапі розвитку ментальності стає жіночий початок як моральний стан Душі, що забезпечує прояв її у соціальному житті. Він забезпечує духовну зміну якості життя шляхом переходу людини у рівень творення. Процес цей розпочався давно, ще у ХІХ столітті, що підтверджується самим історичним ходом у суспільному розвиткові через емансипацію жінок і вихід їх у рівень лідерства. Жіноче лідерство зазнає змін еволюційним шляхом і як ніколи актуальним для зростання свідомості жінки стає процес гуманізації її свідомості на основі формування гармонійних відносин жінки та чоловіка. У розвитку нового інституту сім'ї це питання є базовим. Його вирішення вимагає освоєння жінкою енергоінформаційних знань про справжню природу свідомості людини, що дозволяє їй гармонізувати стосунки з кожним членом сім'ї. На етапі побудови суспільно-орієнтованої моделі цивілізаційного розвитку в сім'ї роль лідера на основі релігійних та ідеологічних установок була закріплена за чоловіком. Сформована система відносин відводила жінці роль «хранительки вогнища», що у рівні астрального розвитку забезпечувало духовний рух кожного з членів сім'ї. На етапі освоєння людиною несвідомої інтуїції шляхом наукового пізнання світу, у свідомості жінки активніше стали розвиватися якості чоловічого початку, виявлені в діях як результат прагматичного чи раціонального мислення. Це призвело до того, що стара система сімейних відносин прийшла у стан емоційного руйнування через відсутність необхідних знань про природу свідомості людини. Це породило явище дисгармонії у взаєминах чоловіка і жінки і призвело до нестійких стосунків у шлюбі - до кризи інституту сім'ї: розлучення, неповні сім'ї, діти-сироти, самотні люди похилого віку, а також психологічний стан самотності як усередині сім'ї, так і суспільства [3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 7Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми. Матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми» 13 жовтня 2006 р., м. Харків / Харків, Управління у справах сім'ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської райради м. Харків. 2006 р. 126 с., 13Богданова А.О. Гендерні стереотипи у суспільстві. http://socio.my1.ru/load/2010/gendernye_stereotipy_v_sovremennom_obshhestve/1-1-0-4].

На колективно-суспільному рівні протягом двох останніх тисячоліть чоловік, в результаті дії програми еволюції свідомості шляхом розвитку мозку в процесі пізнання ним навколишнього світу, також закріпив за собою право бути Лідером. Це триває до теперішнього часу і особливо актуально там, де професійно важлива фізична сила (емоції) та раціональне мислення (системна побудова та аналітичне бачення процесу). Однак жінки все більше входять в програму освоєння земного інтелекту. На базі несвідомої інтуїції вони поступово формують стан лідерства. Це у чоловіків викликає глибокий дискомфорт, що ми й спостерігаємо у країнах пострадянського простору. У жіночій свідомості триває процес зростання чоловічого початку в умовах соціальної практики. Через нього здійснюється приріст матерії почуттів (напрацювання якостей Душі православного рівня), проте це відбувається шляхом «мук і страждань» в наслідок відсутності істинних знань, а отже – не своєчасне очищення гіпертрофованих якостей сутності хибного магнетичного центру. У такому стані жінка ще не може надавати психологічної допомоги чоловікові в сім'ї. Це важливо, оскільки в даний час, на етапі демонтажу існуючих суспільних систем (час «Великого переходу»), чоловіки важко приймають зміни, що відбуваються, і тому входять у стан агресії або глибокої депресії. Саме жінка здатна стати духовним лідером, допомогти чоловікові здобути впевненість у собі та знайти шляхи виходу з кризових ситуацій. На колективному рівні жінці через професійну співпрацю із чоловіком-лідером легше усвідомити свою роль як духовного лідера. Упокорюючи гордість і марнославство, вона використовує свою природну мудрість на основі якостей терпіння і смиренності, розвиває творче мислення і тому здатна гармонійно розвиватися в модулі з чоловіком. У такому модулі чоловік також розкриває якості жіночого початку та формує стан контролю емоцій. У кожного в процесі соціальної взаємодії активно йде зміна свідомості на основі духовно-творчого зростання через приріст матерії почуттів (сердечності) та розвиток ментальності. У сімейному рівні процес взаємодії заснований на кармічних проявах якостей сутності хибного магнетичного центру, тому відносини, як правило, ґрунтуються на повній закритості чи протистоянні у доказах, взаємних претензіях та звинуваченнях. Це є причиною руйнування традиційного інституту сім'ї.

Сьогодні, для своєчасного вирішення проблеми гендерної нерівності, людина та суспільство гостро потребують появи інноваційних знань та технологій про справжню природу свідомості в чоловічому та жіночому втіленні. Нам належить зрозуміти та прийняти те, що з переходом на програму формування свідомості цивілізації третього тисячоліття (євразійської) для чоловіка та жінки їх соціальні ролі на рівні сім'ї, колективу та суспільства трансформуватимуться у змістовному (гуманістичному) аспекті. Нове лідерство передбачає уникнення необхідності кимось керувати. Діяльність Нового лідера спрямована на створення умов для розкриття духовно-творчих здібностей кожного члена сім'ї чи колективу через розвиток своєї внутрішньої суті шляхом освоєння системи модульно-розвиваючого навчання. Він повинен вийти в стан самопрограмування на базі роботи над собою в процесі спів-творчості свідомостей.

Усвідомлена гармонізація двох протилежних початків починається з етапу гуманізації свідомості на базі знань енергоінформаційного світогляду. Це процес виховання та освіти нової Людини як суб'єкта історичної творчості, що дозволяє природним шляхом вирішити проблему гендерної нерівності. Освоєння технологій гуманізації за допомогою енергоінформаційного обміну гармонізує протилежні початки людини і виводить жінку та чоловіка через усвідомлене формування стану самостійності та самодостатності в новий рівень психокультури. На базі співтворчості свідомостей в умовах соціального життя на всіх рівнях: особистісному, сімейному, колективно-суспільному вони виявляють якості відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

На експериментальних майданчиках ХОБФІЗІТ гуманізації апробуються технології відновлення свідомості особистості, створені задля гармонізації свідомості сім'ї та колективу з урахуванням духовного зростання кожного їх члену. В основі цього процесу закладено систему модульно-розвиваючого навчання, коли одночасно ведучий і ведений через взаємодію виховують та навчають себе. Центральним аспектом такого методу навчання є процес психосоціального розвитку як співтворчості свідомостей жінки та чоловіка в їх нерозривній єдності через провідну роль жінки в роботі над собою за допомогою переходу на енергоінформаційний обмін з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Навчання спрямоване на розвиток спеціального стану свідомості «Я – Учень» та «Навчання протягом усього життя» у кожного з учасників у модулі відповідно до програми виконання їхньої земної місії. У цьому стані у людини проблеми ґендерної нерівності не існує (як і проблем національності, віросповідання), вона живе «сьогодні і зараз» за програмою своєї долі, працюючи над собою через розв'язання психологічних задач [3Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с., 7Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми. Матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми» 13 жовтня 2006 р., м. Харків / Харків, Управління у справах сім'ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської райради м. Харків. 2006 р. 126 с.].

Інформаційні джерела:

 1. Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с.
 2. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ століття.- Харків: ВД «Райдер», 2003. -232 с., www.hobfizit.com/paradigm-6-planetary-science-and-cultural-and-educa...
 3. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004 - 432 с.
 4. П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини. Переклад та примітки Н.А.Садовського - М.: «Прогрес», 1965.
 5. Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208
 6. Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова сутність освітніх технологій XXI століття. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна, Ужгородський національний університет. 2002. - 290 с.
 7. Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми. Матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми» 13 жовтня 2006 р., м. Харків / Харків, Управління у справах сім'ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської райради м. Харків. 2006 р. 126 с.
 8. Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 253 с.
 9. Вернадський В. І. Наукова думка як планетарне явище / Вернадський В.І. - М: Наука, 1991. - 268 С. 37-56, 171-177. З архіву В.І. Вернадського: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html
 10. Фромм Е., Втеча від свободи, ТОВ «Попурі», м. Мінськ, 1997, http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.htm
 11. Казначеєв В.П. Космопланетарний феномен людини. Проблеми комплексного вивчення/В.П. Казначеєв, Є.А. Спірін. - Новосибірськ: Наука, СО, 1991. - 304 с.
 12. Вершиніна О.М. , Ващенко В.В., Кобець В.М. Роль енергоінформаційного світогляду у формуванні творчої особистості // Інформоенергетика ІІІ -го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Київ – Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. – 310 с.
 13. Богданова А.О. Гендерні стереотипи у суспільстві. http://socio.my1.ru/load/2010/gendernye_stereotipy_v_sovremennom_obshhestve/1-1-0-4