УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М., Мухіна Н.В., Трефелева О.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ ЯК НОВА ПСИХОКУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Глибока криза нашої цивілізації, що вимагає кардинальних змін систем цінностей, що склалися, обумовлює висування питання про зміну парадигми розвитку світової спільноти. Адекватно його вирішенню слід розглядати пошук нових підходів до творення основного суб'єкта цього процесу – особистості, здатної здійснити цивілізаційні зміни та побудувати нове суспільство. У всіх аспектах життєдіяльності людини, сім'ї, колективу сьогодні відображається стан глибинних трансформацій суспільної свідомості в екологічному, економічному, політичному та ідеологічному сенсі, що призводить до зародження людини та суспільства нової психокультури.

Щоб створити суспільство нової психокультури необхідно духовно оздоровити саму людину, перевести її психічне та фізичне здоров'я в одну з основних життєвих цінностей. Реалії сьогодні говорять про те, що людина все більше втрачає своє здоров'я і при цьому не розуміє, що причини її хвороб закладені в ній самій. Експерти ВООЗ зробили висновок, що стан здоров'я населення на 10% визначається рівнем розвитку медицини, як науки та стану медичної допомоги; на 20% – спадковими факторами; на 20% - станом навколишнього середовища та на 50% - способом життя [1Горлов А.А., Бісюк Ю.А. Біоетика та майбутнє людства. – Сімферополь: вид-во КДМУ, 2001. – 115 с.].

Досягнутий спосіб життя відображає відсутність фізичної, душевної та духовної гармонії людини і свідчить про те, що це, по суті, - криза свідомості, яка проявляється у нездоровому способі життя - прагненням досягти бажаного будь-якою ціною або повною відсутністю інтересу до життя. Все це говорить про втрату духовних ціннісних орієнтирів та сенсу життя, тобто про кризу світогляду.

Джерелом цієї кризи є криза сучасної системи виховання та освіти, що відповідає за формування особистості людини та її світогляду. За цим стоїть незнання та нерозуміння внутрішніх інтенцій розвитку самої людини та світу. Досягаючи певних позитивних результатів у професійній підготовці кадрів, існуюча система освіти не сприяє формуванню духовно та фізично здорової особистості як суб'єкта творчості життя, і, отже, суспільства загалом. Кризовий стан системи освіти на даному витку розвитку вимагає включення духовно-орієнтованого виховного аспекту, що забезпечує переведення свідомості на якісно новий рівень виховного процесу, а це вимагає нової системи знань і духовної шкали життєвих цінностей.

На сьогодні функціонуюча система виховання та освіти ще не передбачає освоєння знань, що дозволяють людині формувати світогляд, що містить у собі відповіді на запитання: «Яка справжня природа свідомості людини?», «Яка фізика єдності людини з Природою?» і так далі. Тоді питання: «Кого ми виховуємо і якою людина має стати?» залишається риторичним. Ці прогалини у знаннях суттєво впливають на ставлення людини до навколишнього світу, до екології Землі, до самого себе, до свого фізичного тіла та в цілому – до способу життя. Відсутність духовного вектора знань у спільному стовбурі його свідомості кардинально впливає на долю та відбивається на результатах поведінки у сімейному, колективному та суспільному рівнях. Мислення людини має змінитися у напрямі гуманізації себе і через себе – навколишнього світу. Тому в даний час потрібні знання про те, що людина є не лише біологічною істотою. Усередині нього здійснюється психічна життя - саме від її стану залежить поведінка, діяльність людини та її життя в цілому. У зовнішньому світі може створити лише те, що співзвучно моральному змісту, сформованому у його Душі. У процесі життєдіяльності він випромінює і виносить лише ті накопичення, які вже осмислені і структуровані у його свідомості. Необхідно визнати той факт, що вдосконалення психічної культури людини та спільнот є найважливішим, причинним за характером, творчим впливом до прагнення пізнати справжній сенс життя. І без такого обробітку внутрішнього світу людини – його свідомості навряд чи вдасться досягти реальних успіхів у вдосконаленні себе, а через себе – навколишнього світу.

Вставши на таку позицію ми виявимо, що психокультура здійснює насамперед компенсаторну функцію. Кожна соціально-економічна формація породжує такі проблеми у сфері відтворення людини, які попередньої культури не існували, точніше, вирішувалися автоматично. У ході вирішення цих нових проблем складається нова психічна культура, яка з часом освоює і включає напрацювання попереднього етапу пізнання себе. Так, еллінам довелося займатися проблемами формування когнітивного блоку психіки («Розуму»), християнам, крім цього, проблемами формування вольового, мотивоорганізуючого початку («Духа»), а західній людині (буржуа) – проблемами формування самосвідомості, самоідентифікації («Я») . Зміна цих цільових парадигм добре простежується під час аналізу динаміки формування категоріального апарату європейської культури. Що стосується американської психокультури, то вона покликана, поряд з вирішенням свого фундаментального завдання - формуванням самосвідомості - компенсувати деформації, що породжуються американським способом життя: гіперраціоналізмом та надспоживанням, «комп'ютеризацією» і роботизацією людини, маніпулятивним характером управління її поведінкою, що забезпечує обмеженість участі життя.

Розглядаючи генезис становлення методологічної самосвідомості європейських психічних культур, можна побачити, що вони складалися стихійно і мають неінституціональний характер. Так, антична психокультура «розчинена» у філософії, християнська - у філософії та релігії, а буржуазна - у філософії, релігії та психотерапії. Виділення «психічної культури» як самостійного духовного феномену визначає природу виникнення останнього, а тим самим і об'єктивну, незалежну від чийогось впливу мета його формування - справжню функцію в контексті культури як конкретно-історичного способу виховання свідомості людини.

Багато ототожнюють культуру саме із зовнішніми формами - чи то поведінка, трудова діяльність чи ставлення до матеріального світу. Однак не забуватимемо про те, що ще давні прекрасно розуміли те, що людина у зовнішньому світі представлена своїм внутрішнім психічним станом, зміст якого виражено словами: «Якщо світу немає в твоїй душі, його немає ніде!». І сьогоднішні політичні, військові та екологічні кризи недвозначно дають зрозуміти, що криза присутня у свідомості сучасної людини, оскільки її якості визначає організацію та динаміку навколишнього світу, і без зміни душевного (психічного) стану досягти гармонії у зовнішньому житті просто неможливо.

Отже, необхідні зміни у свідомості кожної людини, тобто зміна її психокультури на основі ментальної зміни у процесі її вдосконалення та творчого розвитку. Людині необхідно пізнати себе, природу своєї свідомості. Тому що мало сказати самому собі: «Не гнівайся, прибери агресію, будь терпимим!». Необхідно ще й навчитися запобігати гніву або позбавлятися його у разі його появи. Таким чином, йдеться про психічну реабілітацію свідомості, про управління внутрішньою динамікою життя Душі. Ще 20-ті роки ХХ століття Г.І. Гурджієв - видатний філософ, психолог, містик і Духовний вчитель, автор системи «Четвертий шлях» висловив думку, що у свідомості людини протягом життя з урахуванням гіпертрофованих якостей Душі у розвитку інтелекту може формуватися хибний магнетичний центр. А відомий філософ П.Д. Успенський, розглядаючи питання про практичну користь сучасної йому психології, писав: «Коли ми зрозуміємо важливість вивчення людини з погляду його можливої еволюції, ми зрозуміємо, що першою відповіддю на питання – «що таке психологія?», буде наступним: психологія є дослідження принципів , законів та фактів можливої еволюції людини» [2Успенський П.Д. Четвертий шлях: Запис розмов, заснованих на навчанні Г.І. Гурджієва. – СПб.: АТ «Комплект», 1995. – 522 с., іл.]. Ще тоді психологія свідомості була визначена як наука про шляхи та методи духовно-творчого самовдосконалення людини. Що б з цього приводу сказали академічні методологи сучасної психології наукового (мозкового) матеріалізму - це визначення підтверджено науково-психологічними дослідженнями співробітників ХОБФІЗІТ гуманізації. Кожна людина, яка йде шляхом дослідження природи своєї свідомості через роботу над собою на базі освоєння знань енергоінформаційного світогляду, освоює психологію нового рівня пізнання - еніопсихологію.

Незважаючи на те, що в даний час не існує загальновизнаної парадигми суспільного розвитку через оновлення свідомості людини, проблема нездорової (негармонічної) людини з її антигуманним способом життя вже усвідомлюється та піднімається для обговорення. Все більше звучить думка про те, що психокультура стає генеральною стратегією у вихованні та освіті особистості.

Якщо розглядати сучасну системну кризу на основі синергетичного підходу, побачимо, що це процес біфуркації старого світопорядку, він вказує на проходження планетарною спільнотою періоду, пов'язаного з космічним переходом людства («Великим переходом») на новий еволюційний рівень. Слідом за ним настане зміна моделі цивілізаційного розвитку, вона трансформується з суспільно-орієнтованою на особистісно-орієнтовану, характерною особливістю якої стає створення стану гармонії як усередині самої людини, так і через неї - у зовнішньому світі. Найбільшою мірою вимогам гармонізації відповідає свідомість із планетарним рівнем цінностей - ноосферного типу. Вже багато дослідників підтримують ідеї узгодженості природних та соціальних процесів, їх єдності, бачать фундаментальні причини цивілізаційної катастрофи у порушенні балансу між людиною та природою на рівні суб'єкт-об'єктних та суб'єкт-суб'єктних відносин. Вони висловлюють нову ідею гармонізації взаємовідносин соціального середовища та Природи (Всесвіту) за допомогою гуманізації свідомості людини.

Фундаментальні та практико-прикладні розробки ХОБФІЗІТ гуманізації, у тому числі в галузі сталого розвитку екосоціосистем на базі відновлення свідомості людини, відкривають можливості створення духовно-творчої системи управління соціальною екологізацією суб'єкта історичної творчості: особистості, сім'ї та колективу. У розвиток громадянської освіти Фонд реалізує програми та проекти за допомогою формування на лабораторному рівні системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та утворення свідомості особистості шляхом освоєння технологій інноваційного здорового способу життя. Більше десяти років здійснюється реалізація комплексного проекту «Регіональний експериментальний майданчик «Інноваційний здоровий спосіб життя» на базі нового – гуманістичного світогляду. У процесі реалізації проекту структуруються регіональні експериментальні майданчики як зразок нового культурно-освітнього простору випереджаючого суспільного розвитку – екосоціополісу та єдиного новоцінного поля культури регіону. На даний час у розвиток цього проекту колективом дослідників та співробітників Фонду, Центру гуманізації громадянської освіти «Еніоплюс» і волонтерів здійснюється реалізація двох проектів: «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості» та «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості».

Формована гуманістична парадигма інноваційного Здорового способу життя базується на освоєнні людиною законів енергоінформаційного обміну в процесі роботи над собою на базі освоєння Живого, творчого мислення та відповідає ідеї гуманізації як напрацьованого людством знання, так і вироблення нового - Живого знання. Базові основи, ціннісні домінанти нового - енергоінформаційне світогляд служать якісними критеріями, що забезпечують напрямок на створення системи комплексної реабілітації соціуму шляхом розширення та оновлення свідомості людини [3Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.Б., 4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. - Харків: ВД «Райдер», 2003. - 232 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Ідея Фонду має глибоке коріння через взаємозв'язок з основними ідеями багатовікової народної культури, заснованої на цілісному та багатовимірному розумінні світу на базі космогонічного світогляду. Нині розвивається у концепціях нового рівня пізнання: всеєдності, коеволюції, трансформації біосфери в ноосферу, колективізму-соборності, гуманізації. В його основу закладено провідну роль жіночого початку та творчу дію чоловічого початку (матерії почуттів та мислячої матерії), що забезпечує духовне оновлення на основі формування інтровертного мислення з ментальною логікою, освоєння технології самопрограмування та управління розвитком свідомості [3Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. - 432 с., 6Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.].

З гармонією, стійкістю тісно пов'язаний новий стан прийняття іншої, відмінної від своєї точки зору, для подальшого осмислення та вироблення нового знання через вирішення психологічних завдань. Воно сприяє зміцненню чи коригування внутрішнього стану свідомості для цілісного функціонування будь-якої системи. Це актуальне завдання людини нової психокультури, що дозволяється шляхом гуманістичного виховання та освіти її свідомості. І тут стан внутрішньої духовно-творчої мотивації особистості стає психосоціальної нормою і новим якістю життя. Подолання нетерпимості, розвиток прагнення співробітництву та співтворчості стверджується як життєва мудрість і забезпечує вирішення найважливішої умови для прояву Євразійської цивілізації в її новому - космогонічному змісті. Це цивілізація з новою психічною культурою людини, яка розвиватиметься на базі зміни ментальності свідомості шляхом гуманізації його знаннями енергоінформаційного світогляду та стане провідною компонентою формування інноваційного здорового способу життя.

Основою становлення нової ментальності є російська мова як носій коду життя, що розкриває у змісті слова космічну суть істинного знання, що найбільше відповідає сакральному змісту. Вчені, вивчаючи мови світу, виявили, що в російській (давньослов'янській) мові закодовані Всесвітні знання - його слова дотепер несуть сенс, спочатку в них закладений. Досліджуючи суть інноваційного здорового способу життя, ми приходимо до висновку, що «Життя – є життя свідомості». Саме слово «Жи-знь» розкривається як «Живе знання». Таким чином, Життя – це рух свідомості у розвитку мислення, де його зростання полягає в освоєнні Живих знань. Ці знання потрібні людині у розвиток духовно-творчого потенціалу її свідомості за умов соціальної практики відповідно до програмою долі. Вони дозволяють йому йти у своєму часовому інтервалі (закладеному етапами розвитку свідомості), не відстаючи у проходженні життєвих уроків, тобто навчатися та розвиватися у стані «тут і зараз». Життя свідомості - це психічний та фізичний рух людини у реалізації ідеї Духа. У такому трактуванні спосіб життя є прояв людини у діях (мисленні та поведінці), що і відображає її внутрішню духовну (психічну) культуру на рівні особистості, сім'ї, колективу та суспільства. У цьому суть, зміст та якість самого життя.

Розглядаючи складові слова «здоровий», витягуємо аналогічні слова, але різні, на перший погляд, за змістом, це: «здоров'я», «здорово», «дорога», «дорогое» - всі вони мають єдиний корінь «дор ». Він несе в собі духовний зміст: «дорога» давньослов'янською означає: «рух по Землі Духа» (Д – «Дух»; ор – «земля»; га – «рух»). Причина, закладена у ньому - «просування ідеї Духа», це шлях еволюційного зростання свідомості. Таким чином, докорінно «дор» закладено сакральний зміст: «Життя Землі є життя Духа». У Біблії говориться, що Людина «виліплена» з Божественної глини – за програмою ідеї Духа та матерії Землі. Йдеться про іскру Божу – духовне «Я», яке закладено як індивідуальний Божий дар (код) у кожну свідомість. Людина повинна в процесі еволюційного зростання і розвитку творчого потенціалу вдосконалювати ідею Духа протягом життя на Землі.

У слові «дороге» також приховані духовні цінності. Усвідомлюючи у житті, що є «дор», стає зрозумілим: «дорогое» спочатку означало досягнення найціннішого - рух у Дусі, у бік духовності, творчого розвитку з долі. Те, що наближало людину до Духа – розкриття духовних цінностей – було найнеобхіднішим, тобто дорогим. Поступово цінності опустилися на душевний та матеріальний рівні, трансформувалися через свідомість людини та відбилися новим змістовим словом «дороге». Для сучасної людини, зорієнтованої на земну шкалу цінностей, це слово означає матеріальні блага. Однак, ми здорові тоді, коли всі наші тіла розвиваються відповідно до закладеної ідеї розвитку свідомості: «здор». «З» (с) – сполучна частка, яка збереглася у мовах слов'янських народів.

Таким чином, в основі інноваційного здорового способу життя закладено рух свідомості у напрямку зростання духовності за тими критеріями, які є суть духовності – першопричини самої людини як ідеї Духа. Отже, здоровий спосіб життя - це спосіб життя, який спрямований на реалізацію ідеї Духа за програмою еволюції нашої свідомості. Спосіб життя завжди здоровий, коли ми розвиваємося за своєю долею. Адже в нашій долі прописаний шлях до Духа. Ми не завжди йдемо цим шляхом, тому і не здорові. Якщо прочитати слово "Дух" навпаки, отримуємо - "худ". Якщо людина не розвивається, якщо в її свідомості не формується духовно-моральний стрижень – вона духовно «худ» – має проблеми з психічним і фізичним здоров'ям, саме життя її сповнене невдач, через що вона почувається нереалізованою.

Рух до Духа здійснюється через освоєння вертикальної шкали ціннісних орієнтирів людини – вертикалі духовності. Просуваючись за цією шкалою, відмовляючись від старих, відпрацьованих у практиці цінностей, він росте як життя. Для свідомого здорового способу життя необхідне формування ціннісної домінанти рівня Духа, починаючи з переосмислення раніше напрацьованих душевних цінностей. В основі цього процесу закладено освоєння інноваційних знань та технологій гуманізації, що розкривають космічний сенс життя у Всесвіті, сенс життя Людини на Землі, його призначення. Це дозволяє вийти в стан гармонії в соціальному житті - зростанню рівня відповідальності людини за розвиток своєї свідомості відповідно до ідеї Духа. Він стає соціально-активною творчою особистістю із загальнолюдськими духовними цінностями як Громадянин Планети.

Методологією інноваційного здорового способу життя є освоєння універсальної комплексної технології гуманізації свідомості – «Робота над собою». Її особливість у тому, що світоглядні технологічні аспекти спрямовані зміну внутрішньої суті людини. Це нове психічне життя та новий спосіб життя. Такий підхід переорієнтує, розширює і оновлює свідомість, включає людину як складову в Макрокосм. Технологія базується на співтворчості свідомостей у процесі їх енергоінформаційного обміну за допомогою динамічного оновлення духовно-творчого початку (внутрішнього людського психологічного фактора), що має необмежені психічні, фізичні та інтелектуальні можливості. Комплексна технологія складається із складових її окремих технологій. Основною технологією є "Формування інтровертного типу мислення" з подальшим виходом у рівень Живого, творчого мислення. Це дозволяє людині мислити випереджаючим чином, освоювати нову якість життя, підвищувати соціальну активність та оптимально використовувати усі види ресурсів. На основі відновлення свідомості його творча діяльність формує інноваційний здоровий спосіб життя та сприяє становленню нового суспільства, в якому інформація та живі знання стають провідним життєвим ресурсом. Живе, творче мислення як екомислення та Живі знання виступають інструментом виходу людини у рівень самопізнання, самовдосконалення та самовиховання особистості в процесі його еволюції [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. - 432 с., 6Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с., 7Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. – 50 с.].

Досягнення цієї мети можливе лише на базі освоєння знань енергоінформаційного світогляду, які перетворюють психічну культуру людини, її сім'ї та колективу, що створює в ноосфері Землі енергоінформаційну освіту – магнетизм суспільства однодумців. Згодом ці трансформації призведуть до створення суспільства нового типу - суспільства оптимізації. У ньому гармонія соціального середовища та Природи буде побудована на знанні Космічних законів Життя, що забезпечить для людини вихід із поля залежностей від своїх хибних цінностей, внутрішньої дисгармонії та боротьби (програми зовнішнього управління ним). Це з тим, що з Космічних законів розвивається з урахуванням духовних цінностей і людина йде з рівня прив'язок (психічних тяжінь) по земним цінностям, що очищає його від ілюзій, обману, влади грошей і всіх форм насильства. Робота над собою з формування нової психокультури призводить до високої якості життя - до духовного та фізичного здоров'я, до творчої творчості, виконання місії - до того стану, який ми називаємо щастям [3Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Інформаційні джерела:

  1. Горлов А.А., Бісюк Ю.А. Біоетика та майбутнє людства. – Сімферополь: вид-во КДМУ, 2001. – 115 с.
  2. Успенський П.Д. Четвертий шлях: Запис розмов, заснованих на навчанні Г.І. Гурджієва. – СПб.: АТ «Комплект», 1995. – 522 с., іл.
  3. Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.
  4. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
  5. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.
  6. Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.
  7. Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.