УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М., Гаврилова Л.В., Мухіна Н.В.

ЕТАПИ ОСВОЄННЯ ЗНАНЬ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ

Свідома готовність і здатність людини до змін визначається її внутрішнім станом, розумінням того, що Життя на Землі - це зростання її свідомості, виявлене напрацюванням життєвого досвіду (нового обсягу знань) шляхом формування певних станів свідомості та прагнення знайти відповіді на питання, які ставить перед нею саме життя. Зміна світорозуміння починається з формування стану свідомості «навчання протягом усього життя», коли всі явища та події, що відбуваються в житті, приймаються як життєві уроки. Така внутрішня трансформація настає в результаті освоєння знань енергоінформаційного світогляду і спрямована на пізнання людиною психічного життя, яке є первинним і творить фізичний світ. Чи може людина зробити перехід на етап, що забезпечує своєчасне вирішення життєвих задач, залежить від її здатності до відновлення свідомості.

Ми живемо під час змін. На наших очах, безпосередньо за нашою участю, відбувається зміна програми цивілізаційного розвитку. Це вихід на нову еволюційну щабель як людини, так і ноосфери, біосфери і самої планети Земля. У рівні освоєння земних інтелектуальних знань сучасна людина підійшла до завершального етапу – кожним напрацьовано свій індивідуальний спектр якостей свідомості. Все людство за рівнем зрілості свідомості поділено на раси, народи, народності, нації, роди, що відображено у ноосфері Землі як сформована багаторівнева система знань. Перехід у зовсім ще не освоєний спектр пізнання здійснюватиме кожна людина. Для цього необхідно виростити відповідний духовний потенціал, сформувати стан «зрілості Душі в якостях жертовності» та створити фундамент для включення свідомості у нову програму через зречення та віддавання освоєного раніше знання. Людина має напрацювати у своїй свідомості духовно-моральний стрижень, щоб перейти на свідоме освоєння нових життєвих цінностей у вигляді пізнання нового рівня космогонічного світогляду – енергоінформаційного.

Наступний еволюційний етап пізнання для людства починається з розвитку ідеї коеволюції Людини та Всесвіту. На основі вивчення природи своєї свідомості можна пізнати світ, який для нас починає розширюватися до масштабів не лише нашої Планети, а й Всесвіту. Отже, в основу переходу поставлена сама Людина [1Моїсеєв М.М. Ще раз про проблему коеволюції // Питання філософії. 1998. - №8. - С. 26-33, 2Богомолов С.І. Інженер ХХI віку – найгуманніша спеціальність на Землі: Монографія. – Харків: Контраст, 2000. – 184 с., 3Моїсеєв М.М. Людина та ноосфера. - М., 1990. - 332 с.]. Її новий стан свідомості формується за допомогою освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації. Вона здатна досліджувати природу своєї свідомості та вчитися бачити причинно-наслідковий зв'язок у взаємозалежності подій та явищ, що відбувалися раніше і відбуваються в даний час на особистісному, сімейному, колективному та суспільному рівнях пізнання. За допомогою освоєння нового типу мислення - Живого, творчого людина структурує ментальне тіло відповідно до його вертикального стовбура і виходить у стан гуманізації свідомості новими знаннями через самовдосконалення, самовиховання та самоосвіту своєї особистості [4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.].

Оновлення свідомості здійснюється в процесі гуманізації раніше освоєних знань та поетапної духовно-творчої зміни свідомості на базі освоєння знань енергоінформаційного світогляду. Новий світогляд відрізняється від функціонуючого пізнанням нелінійності, тоді як освоєння наукового матеріалізму відбувається шляхом пізнання земних законів життя, його ідея розкривається вивченням горизонталі третього виміру.

Як видно з таблиці, новий світогляд охоплює не тільки горизонтальний простір наступного, четвертого виміру, але й одночасно дозволяє людині своєю свідомістю входити в енергоінформаційний обмін з більш розвиненими життєвими просторами Природи (Всесвіту). Загалом енергоінформаційний світогляд є багаторівневою ціннісною системою, що освоюється поетапно в процесі самовдосконалення свідомості людини шляхом освоєння нею інноваційних знань духовно-творчої та науково-технологічної школи Вершиніна, матеріалізованої науково-дослідною структурою ХОБФІЗІТ гуманізації [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237., 6Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.]. Це етапи від наукового та релігійного пізнання (процес гуманітаризації) з наступним переходом у їх єдності на енергоінформаційний рівень - гуманізацію свідомості. Гуманізація як процес освоєння знань про істинну природу Людини та Всесвіту починається з пізнання Космічних законів життя на базі розвитку теорії універсального еволюціонізму та космофізичного природознавства: еніології, синергетики та еніопсихології [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237., 7Дубров О.П., Пушкін В.Н. Парапсихологія та сучасне природознавство. М.: СП «Совамінко», 1989. – 280 с., 8Швебс Г.І. Еніологія – наука майбутнього // Урядовий кур'єр. – 1998. № 167. – С. 8., 9Швебс Г.І. Прорив у минуле. Книга 2: «Еніологія – перспективи XXI століття». – Сімферополь: «Таврія», 1999. – 350 с.], а також більш глибокої фундаментальності та творчості [3Моїсеєв М.М. Людина та ноосфера. - М., 1990. - 332 с., 10Волков Ю. Г. Особистість та гуманізм. (Соціологічний аспект). – Челябінськ, Академія соціальних наук, 1995. – 226 с., 11П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини, http://psylib.org.ua/books/shard01, 12Чижевський О.Л. Космічний пульс життя: Земля в обіймах Сонця. Геліотараксія. - М.: Думка, 1995. - 768 с.]. А гуманітаризація - це знання земних законів еволюції (минуле), її необхідно замінити на гуманізацію, щоб потім перейти на енергоінформаційний обмін на базі співтворчості свідомостей. Ці три поняття відображають одне й те саме космогонічне явище, яке розкривається на різних рівнях пізнання відповідно до вертикального стовбура еволюційного розвитку Свідомостей Людини і Всесвіту. Стратегічним напрямом розвитку сучасного суспільства стає освоєння знань енергоінформаційного світогляду, а тактичним – ідеологія та технології гуманізації [4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.].

Гуманітаризація виступає як система технологій підготовки творчої індивідуальності, тому вона вимагає переходу в гуманізацію з метою формування творчої особистості, здатної жити і творити в умовах сучасного швидкозмінного світу. Базовим знанням для освоєння нового світогляду є знання про Природу свідомості Людини, яке розкриває інформацію про те, що її свідомість є частиною енергоінформаційної структури Всесвіту. Вона складається з тіл трьох рівнів: Духовного (Дух – надсвідомість), психоемоційного (Душа – підсвідомість) та фізичного (біологічне тіло та мозок). Кожне з них у свою чергу - із семи підрівнів, що проявлено по вертикальному стовбуру свідомості сімома енергоінформаційними центрами. Щоб виростити свідомість, потрібні мільйони років життя в різних формах: мінерали, рослини, тварини і людина несвідомого рівня пізнання. Тому освоєння знань енергоінформаційного світогляду допомагає усвідомити всі етапи еволюції, переосмислити їх за допомогою ментальної роботи над собою у процесі систематизації та одухотворення знань про природу свідомості. Розкривається нове знання про те, що світова історія людства та історія створення культурно-освітнього простору будь-якої країни світу розглядається через пізнання програми еволюції духовної ідеї свідомості «Людина». Людина в процесі формування стану цілісності, багатомірності свідомості, виходить у рівень розуміння того, що будь-які події та явища, що відбувалися в історії, слід сприймати як необхідні на тому чи іншому відрізку часу для формування якостей її планетарної свідомості. Історія розглядається в генезі формування свідомості людини. У цьому випадку всі існуючі до цього часу історичні теорії втрачають свій сенс, тому що на новому рівні пізнання з'являється мотивація розкрити істину, а не задовольнити чийсь колективний егоїзм на основі антагонізму та боротьби [4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237.]. Гуманізація дозволяє вирішити головну проблему сучасності - виключити маніпуляцію суспільною свідомістю за допомогою «переписування» світовою правлячою системою під «себе» уроків історії на фундаменті протистояння ідеологій Заходу та Сходу. У цьому столітті історії належить відкрити достовірні дані про минулі етапи розвитку цивілізацій, що дозволить соціології перейти в новий рівень пізнання через гуманізацію свого змісту знаннями сучасного природознавства: еніології, еніопсихології, людинознавства, синергетики та інших наук [6Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208., 7Дубров О.П., Пушкін В.Н. Парапсихологія та сучасне природознавство. М.: СП «Совамінко», 1989. – 280 с., 13Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 14Князєва О.М., Курдюмов С.П. Синергетика та принципи коеволюції складних систем // Психосинергетика на межі філософії, природознавства, медицини та гуманітарних наук: Докл. наук.-практ. конф., Одеса, 10-12 вересня 1998 р. - Одеса, 1998. - С. 14-28., 15Князєва О.М., Курдюмов С.П. Закони еволюції та самоорганізації складних систем. - М: Наука, 1994. - 240 с.]. Міждисциплінарність на основі поєднання наукового та духовного пізнання, сучасні комунікативні та комп'ютерні технології буквально «підганяють» їх на оновлення, змушують уникати ідеології та знань рівня індустріальних, інформаційних суспільств (гуманітаризації) і переходити до рівня гуманізації. На новому етапі потрібно введення системи соціальної реабілітації свідомості людини за допомогою знань енергоінформаційного світогляду та енергоінформаційних технологій [4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237.].

Використання сучасних комунікативних засобів поширення інформації дозволяє процес гуманізації свідомості активізувати, якісно перевести його в систему особистісно-орієнтованої моделі виховання та освіти. І першим, підготовчим етапом - є етап інтелектуальної духовності, він забезпечує підготовку свідомості до освоєння інноваційних знань і технологій (Таблиця) [16Афанасьєва О.В. Творчість як саморозвиток особистості. – М.: «Промінь», 1998. – 288 с., 17Шефель С.В. Творча індивідуальність – майбутнє соціології. - М: Видавець Є. Розумова, 2000. - 202 с.]. Людина виходить на нове розуміння сенсу духовності, справжньої суті здорового способу життя та визнання наявності у неї шкідливих звичок. Вона ще використовує традиційний тип мислення, але через розширення свідомості новою інформацією усвідомлює, що є різні підходи до світорозуміння. Розглядаючи історію філософії науки і релігії відповідно до досягнень у галузі субатомної фізики, її свідомість розкривається на освоєння дивергентного мислення - протилежного лінійному (відхід від крайнощів: «так» і «ні»). Це мислення передбачає пошук кількох чи безлічі варіантів відповіді на одне питання у розвиток такого стану, який формує дослідницький підхід, орієнтує людину на використання нових можливостей у вирішенні психологічних задач. Крім цього, дивергентність активізує здатність оцінювати, порівнювати, будувати гіпотези, аналізувати та класифікувати отриманий матеріал. Етап освоєння світогляду на рівні інтелектуальної духовності є для людини підготовчим щодо її духовно-творчих змін, в ньому розкривається «генетична пам'ять» її свідомості про минулий духовний досвід (підсвідомість). На базі інтуїтивного розуміння духовності, в тому числі і шляхом виходу на знання езотеричного рівня, здійснюється виявлення закономірностей і повторюваностей подій і явищ життя людини у вигляді систематизації одержуваної інформації. У ментальному тілі свідомості зароджується схема нової віри. Структуруються нові знання методом написання статей, ведення щоденника дослідника, участі у конференціях та круглих столах. Людина навчається системно викладати свої думки, освоюючи технологію співтворчості як технологію енергоінформаційного обміну через спілкування в соціальних мережах. Це етап нового духовного сприйняття світу на базі позитивного мислення, стану відкритості на новизну та готовності до змін.

Подальше пізнання історії розвитку філософської думки, містичного прозріння та релігійного навчання, останніх наукових досягнень дозволяють людині формувати цілісне розуміння генези еволюції життя свідомості і тим самим перейти на освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації на їх першому етапі - наукової духовності. [4Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с., 5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237., 11П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини, http://psylib.org.ua/books/shard01]. Основним науковим фундаментом стають як передові наукові теорії, концепції і практичні досягнення в галузі сучасного природознавства, так і вивчення непізнаних явищ і подій, що все частіше виявляються, і подій у Природі, житті людини. Продовжуючи розвивати стан дослідника, вона здійснює перехід на новий тип мислення - інтровертний (серцевий), що забезпечує вивчення навколишнього світу через пізнання своєї внутрішньої суті та зростання духовного стрижня свідомості (внутрішнього людського психологічного чинника). Застосування енергоінформаційних технологій дозволяє формувати універсальний комплексний стан «Я – Учень» з моменту розвитку стану самостійності та відповідальності у роботі над собою. Освоєння інтровертного мислення є головним на даному етапі і дозволяє пройти основні лабораторні роботи із зародження у свідомості нових функціональних схем ментального (мислячого) тіла. Це відбувається шляхом формування в реальних життєвих процесах десяти універсальних станів: «віра», «воля», «відкритість», «устремління», «дискомфорт», «терпіння», «смиренність», «прийняття», «любов-знання», «мудрість» та розвитку на їх основі спеціальних станів свідомості. Це етап розширення свідомості - «усвідомлення та осмислення» знань енергоінформаційного світогляду рівня наукової духовності, коли людина виходить на розуміння того, що навчання свідомості відбувається протягом усього життя.

Другий етап освоєння енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації ґрунтується на знаннях космофізичного природознавства, базою для якого стали наукові теорії та відкриття вчених у галузі сучасної субатомної фізики. Родоначальниками її визнано великих мислителів - російських космістів та їх послідовників: К.Е. Ціолковського, В.І. Вернадського, О.Л. Чижевського, В.Ф. Купревича, К.В. Фролова, В.П. Казначєєва, М.О. Козирєва, П.П. Гаряєва, С.В. Зініна та інших [13Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 20Капра Ф. Уроки мудрості: Пер. з англ. - М: Вид-во Трансперсонального Інституту, 1996. - 318 с.]. Даний етап є етапом «розвитку та переконання», коли на базі освоєння інтровертного типу мислення з ментальною логікою відбувається оновлення свідомості. Через зростання ментального тіла та створення системи одухотворених знань здійснюється реабілітація якостей ускладненого характеру як реальний процес гуманізації свідомості людини. Поступово, розкриваючи суть своєї природи за шістьма етапами пізнання істини, людина вчиться жити відповідно до програми своєї долі. Вона глибоко усвідомлює та осмислює проявлену дію Космічних законів у своєму житті, виходить у рівень усвідомленої інтуїції, формує стан навчання за «Програмою Душі без програми мозку» та розвиває спеціальний стан свідомості «Я - Учень» [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237.].

На цьому етапі освоєння енергоінформаційного світогляду людина починає розуміти стан свого внутрішнього духовного простору, у її свідомості поступово формується бачення стратегії розвитку, здатність моделювання майбутнього шляхом ментального визначення родових кармічних задач та проявлених за ними причинно-наслідкових зв'язків.

На етапі оновлення свідомості в основу дослідницького процесу закладено ідею пізнання природи свідомості через два космічні початки: жіночий та чоловічий. До жіночого визначення стану свідомості належить розвиток «віри» як духовного променя, спрямованого на прояв волі до прийняття дійсності з урахуванням «віри в Бога». Це базовий стан розвиненої матерії почуттів рівня православ'я, виражений психічним проявом через терпіння та смиренність. До чоловічого визначення стану свідомості відноситься формування волі та здатності до ментальної дії на базі інтровертного типу мислення, потім - інтровертного з ментальною логікою у вигляді освоєння методики проведення психоаналізу в процесі роботи над собою.

Розвиток матерії почуттів починається з етапу освоєння технології свідомого управління розвитком своєї свідомості за допомогою енергоінформаційного світогляду для отримання необхідної інформації як «чистого» знання. Використання цього знання під час вирішення психологічних задач, спрямованих на розширення і оновлення свідомості, дозволяє «обнаучувати» отриману інформацію інтровертним типом мислення. Його освоєння призводить до синтезу жіночого та чоловічого космічних початків у свідомості людини, коли матерія почуттів трансформується у мислячу матерію. Людина виходить у рівень знань усвідомленої інтуїції, що надалі дозволяє формувати стан цілісності та гармонії. Її внутрішній духовний простір входить у енергоінформаційний контакт з полем Всесвіту. У процесі енергоінформаційного обміну жіночий початок за своєю космічною природою є напрямним променем, веденим усвідомленою інтуїцією, мотивуючи чоловічий прояв до творчої дії через розвиток мислення та формування духовних цінностей. Щоб створювати стан єдності двох початків і цілісної системи знання про природу своєї свідомості, необхідно постійно проходити етап коригування підсвідомості (досвіду минулого) новими знаннями, що напрацьовуються тут і зараз.

Таблиця

Етапи освоєння енергоінформаційного світогляду

III етап енергоінформаційного світогляду:

рівень співтворчості свідомостей на базі зростання Енергомозку в процесі енергоінформаційного обміну з більш розвиненими просторами Всесвіту.

Вихід людини у стан самопрограмування

Етап керування оновленням свідомості

Освоєння енергоінформаційного світогляду та технологій енергоінформаційного обміну дозволяє людині вийти у стан нерозривної єдності з енергоінформаційним полем Всесвіту (стати атомом Всесвітньої свідомості).

Пізнання йде на базі розвитку в ментальному тілі нового органу - Енергомозку. Має Живе, творче мислення, перебуваючи в стані роботи над собою, виробляє Живе знання.

Інноваційна система духовно-творчого управління «Менеджмент нового типу» - ноу-хау ХОБФІЗІТ гуманізації

II етап енергоінформаційного світогляду:

рівень космофізичного природознавства

як етап гуманізації свідомості шляхом формування духовно-творчого стану у процесі розвитку соціальної активності особистості

Етап оновлення свідомості

Освоєння космофізичного природознавства та енергоінформаційних технологій дозволяє людині проходити комплексну соціальну реабілітацію свідомості (робота з якостями сутності хибного магнетичного центру) шляхом формування інтровертного мислення з ментальною логікою.

Етап розвитку Енергомозку (матриці мислячої матерії) у процесі енергоінформаційного обміну.

Енергоінформаційні технології соціальної реабілітації та інноваційного здорового способу життя як технології гуманізації свідомості - ноу-хау ХОБФІЗІТ гуманізації

І етап енергоінформаційного світогляду:

рівень наукової духовності як етап формування цілісної свідомості у її єдності з енергоінформаційним полем Всесвіту та розвитку у свідомості нового рівня духовних тіл

Етап розширення свідомості на основі зміни типу мислення

Освоєння наукової духовності спрямоване на формування нового знання шляхом синтезу наукових знань Заходу та духовних практик Сходу. Дозволяє на основі більш глибокої фундаментальності наукових знань та їх інституціалізації усвідомити та осмислити цілісність свідомості як енерго-інформаційної структури Всесвіту у її триєдності: Дух, Душа та фізичне тіло з мозком.

Етап переходу на новий тип мислення - інтровертний шляхом освоєння енергоінформаційних технологій.

Енергоінформаційні технології розширення свідомості - ноу-хау ХОБФІЗІТ гуманізації

Етап входження в енергоінформаційний світогляд:

рівень інтелектуальної духовності

як етап коригування та систематизації гуманітарних знань

Етап розширення свідомості новою інформацією

Систематизація освоєних людиною відпрацьованих раніше земних духовних практик, інституціалізація наукових знань та робота з новою інформацією про непізнані явища та події на базі екстравертного (давньогрецького - мозкового) типу мислення.

Вихід у точку пізнання себе гуманітарними знаннями на основі системного, багатоваріантного, альтернативного (дивергентного) мислення

Матеріалістичний науковий та ідеалістичний світогляд

На початок ХХI століття світогляд виконав роль методології формування якостей свідомості людини через наукове та релігійне пізнання світу

Єдність жіночого та чоловічого космічних початків, як стан гармонії свідомості в її цілісності та об'ємності знань на основі синтезу та аналізу досягається за допомогою освоєння інтровертного мислення з ментальною логікою, що дозволяє людині увійти в абсолютно новий стан - усвідомлений енергоінформаційний обмін Свідомостей Людини та Всесвіту. Вона починає розуміти, як у її свідомості безперервно у часі та просторі проявляється дія трьох енергоінформаційних рівнів: Духа, Душі та мозку. А також те, що духовний початок присутній на всіх планах земного життя як містичний, релігійний та науковий шлях пізнання. Вони є закономірними етапами у розвитку свідомості, що освоюються на різних рівнях її еволюційного зростання у вигляді досвіду формування інтелектуальних знань та освоєння духовних практик [13Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с., 18Мамардашвілі М.К., П'ятигорський А.М. Символ та свідомість. Метафізичні міркування про свідомість, символіку та мову. – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 224 с., 19Мамардашвілі М.К. Стріла знання (малюнок природничо-історичної гносеології). – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 304 с.].

Згідно з сучасними науковими дослідженнями, зокрема таких вчених, як А.Є. Акімова, О.П. Дуброва, В.М. Пушкіна, В.П. Казначєєва, П.П. Гаряєва, А.М. Петрова та інших, свідомість визнається як вища форма розвитку інформації – інформації, що творить нове [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237., 12Чижевський О.Л. Космічний пульс життя: Земля в обіймах Сонця. Геліотараксія. - М.: Думка, 1995. - 768 с., 21Казначеєв В.П. Космопланетарний феномен людини. Проблеми комплексного вивчення/В.П. Казначеєв, Є.А. Спірін. - Новосибірськ: Наука, СО, 1991. - 304 с., 22Гаряєв П.П. «Лінгвістико - хвильовий геном. Теорія та практика», 2009 р., http://vk.com/gariaev, 23Гаряєв П.П. «Фрактальність інтелекту». Виступ на Всеросійській науково-практичній медичній конференції, Москва, Російська Академія наук, 31.05.07.]. Як бачимо, на основі більш глибокої фундаментальності знання та творчості, людина стає безпосереднім учасником виховно-освітнього процесу, спрямованого на оновлення її свідомості на базі розвитку обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. І знання енергоінформаційного світогляду, що освоюються на етапі космофізичного природознавства та енергоінформаційного обміну, забезпечують розвиток у її свідомості духовно-творчої мотивації, спрямованої на реалізацію життєвої місії. Шляхом трансформації інтровертного мислення з ментальною логікою в Живе, творче мислення людина формує новий орган пізнання - Енергомозок.

Завдяки розвитку матриці Енергомозку на другому етапі, у стані енергоінформаційного обміну вона виходить на самовдосконалення, самовиховання та самоосвіту, тим самим здійснюючи перехід на особистісно-орієнтовану модель виховання та освіти свідомості. Освоєння знань нового світогляду дозволяє людині свідомо пройти гуманізацію – розкрити суть знання про природу своєї свідомості. Досліджуючи своє індивідуальне «Я», виявлене сутністю хибного магнетичного центру, вона освоює технології оновлення свідомості відповідно до програми своєї долі [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237.]. Про розвиток у свідомості енергоінформаційної сутності, що структурується протягом життя як копія матриці духовної (природної) програми людини, ще на початку минулого століття говорив філософ і духовний учитель Г.І. Гурджиєв [24П.Д. Успенський Четвертий шлях: Запис розмов, заснованих на навчанні Г.І. Гурджиєва. – СПб.: АТ «Комплект » , 1995. – 522 с., іл.]. Ця сутність формується в нашій свідомості через розвиток тих якостей, які в сумі «я» структурують субособистості, що проявляються на всіх рівнях вертикального стовбура свідомості людини. Якщо вона своєчасно не переходить на освоєння нової програми навчання і продовжує розвиватися в якостях, напрацьованих раніше (зацикленість у старому), у свідомості зароджується сутність хибного магнетичного центру з субособистостями, наповненими гіпертрофованими якостями, що управляють неконтрольованими бажаннями. Сутність починає керувати життям людини, підпорядковуючи її своїм інтересам. В даний час вона присутня у всіх, і в залежності від ступеня її розвитку в якості субособистостей, вона може і здатна повністю керувати свідомістю людини. Все частіше зустрічаються люди, у яких вже виявлені відхилення від норм соціальної поведінки деструктивними якостями (патології фізичного тіла та психічної поведінки: пияцтво, наркоманія, бродяжництво, агресивна поведінка та інше), а також надздібністю в якомусь обмеженому спектрі пізнання з відставанням у цілісному розвитку.

Навчитися контролювати та керувати бажаннями сутності хибного магнетичного центру, сформованими на базі гіпертрофованих якостей Душі, можливо лише через психологічну роботу над собою. Людина здійснює перехід у розвиток свідомості за допомогою енергоінформаційного обміну, що являється її виходом за межі того енергоінформаційного простору, в якому вона живе та пізнає навколишній світ. Досвід показує: в разі, коли людина не готова до зміни життєвих цінностей, віддаванню якостей індивідуалізму - гордині та марнославства (стану сутності хибного магнетичного центру), вона не може перейти на програму відновлення своєї свідомості. В ній відсутній духовний потенціал до формування нового типу мислення, оскільки ще не розвинений жіночий початок - матерія почуттів (сердечність), що є базовим для переходу до розвитку ментальної логіки. У результаті проведення досліджень було визначено критерії здатності людини до духовно-творчого розвитку свідомості в стані індивідуума, творчої індивідуальності та особистості. Визначено, що частина учнів, які освоюють енергоінформаційний світогляд, неспроможні здійснити перехід на етап розвитку, незважаючи на те, що працюють з інформацією. Вони продовжують залишатися в рівні «усвідомлення та осмислення» доти, поки в їхній Душі сформується матерія почуттів православного рівня (розкриється серцевий центр). Тобто, по розвитку інтелекту в рівні якостей розуму, як індивідууми, вони готові на усвідомлення теоретичних знань енергоінформаційного світогляду, а перейти на практику реалізації духовності (рух у якості жертви та віддавання) – не готові.

Отже, коли свідомість не здатна до духовного оновлення, в ній не формується ментальне (мисляче) тіло нового рівня – Енергомозок. Для такого переходу потрібно пройти етап напрацювання необхідного духовного потенціалу, тому нині в соціумі створено цілу систему шкіл земної духовності (світові релігії, школи духовних практик).

Свідомості, які мають достатній духовний потенціал для освоєння енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації, формують стан соціально-активної творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості завдяки виходу на усвідомлене управління своїм розвитком. На третьому етапі освоєння нових знань за допомогою вже напрацьованого каналу енергоінформаційного обміну людина виходить у рівень самопрограмування, продовжуючи вдосконалюватись на основі розвитку Енергомозку. Вона еволюціонує у стан нерозривної єдності зі свідомістю Всесвіту (стає її атомом). На базі Живого, творчого типу мислення вона виробляє в процесі співтворчості свідомостей Живі знання. Свідома робота над собою у стані взаємозв'язку з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту є етапом гуманізації творчою особистістю зовнішнього простору та творчого оновлення навколишнього світу.

Отже, на кожному з етапів освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації відбувається динамічне творче оновлення свідомості людини. Від неї, як Учня, вимагається постійне переосмислення життєвих цінностей, трансформація мислення від інтровертного через ментальну логіку до Живого, творчого на основі формування станів Любов-Знання та Мудрість [5Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237., 25Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с., 26Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 253 с.].

Інформаційні джерела:

 1. Моїсеєв М.М. Ще раз про проблему коеволюції // Питання філософії. 1998. - №8. - С. 26-33
 2. Богомолов С.І. Інженер ХХI віку – найгуманніша спеціальність на Землі: Монографія. – Харків: Контраст, 2000. – 184 с.
 3. Моїсеєв М.М. Людина та ноосфера. - М., 1990. - 332 с.
 4. Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки ХХІ ст. – Харків: ВД «Райдер», 2003. – 232 с.
 5. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація – об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Віп. 1(5). – Харків, 2003. – С. 228-237.
 6. Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознавства у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості // Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації ІПШІ. – Донецьк, 2003. – С. 203-208.
 7. Дубров О.П., Пушкін В.Н. Парапсихологія та сучасне природознавство. М.: СП «Совамінко», 1989. – 280 с.
 8. Швебс Г.І. Еніологія – наука майбутнього // Урядовий кур'єр. – 1998. № 167. – С. 8.
 9. Швебс Г.І. Прорив у минуле. Книга 2: «Еніологія – перспективи XXI століття». – Сімферополь: «Таврія», 1999. – 350 с.
 10. Волков Ю. Г. Особистість та гуманізм. (Соціологічний аспект). – Челябінськ, Академія соціальних наук, 1995. – 226 с.
 11. П'єр Тейяр де Шарден. Феномен людини, http://psylib.org.ua/books/shard01
 12. Чижевський О.Л. Космічний пульс життя: Земля в обіймах Сонця. Геліотараксія. - М.: Думка, 1995. - 768 с.
 13. Капра Ф. Дао фізики. – СПб: ОРІС, 1994. – 303 с.
 14. Князєва О.М., Курдюмов С.П. Синергетика та принципи коеволюції складних систем // Психосинергетика на межі філософії, природознавства, медицини та гуманітарних наук: Докл. наук.-практ. конф., Одеса, 10-12 вересня 1998 р. - Одеса, 1998. - С. 14-28.
 15. Князєва О.М., Курдюмов С.П. Закони еволюції та самоорганізації складних систем. - М: Наука, 1994. - 240 с.
 16. Афанасьєва О.В. Творчість як саморозвиток особистості. – М.: «Промінь», 1998. – 288 с.
 17. Шефель С.В. Творча індивідуальність – майбутнє соціології. - М: Видавець Є. Розумова, 2000. - 202 с.
 18. Мамардашвілі М.К. _ П'ятигорський А.М. Символ та свідомість. Метафізичні міркування про свідомість, символіку та мову. – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 224 с.
 19. Мамардашвілі М.К. _ Стріла знання (малюнок природничо-історичної гносеології). – М.: Школа «Мови російської культури», 1997. – 304 с.
 20. Капра Ф. Уроки мудрості: Пер. з англ. - М: Вид-во Трансперсонального Інституту, 1996. - 318 с.
 21. Казначеєв В.П. Космопланетарний феномен людини. Проблеми комплексного вивчення/В.П. Казначеєв, Є.А. Спірін. - Новосибірськ: Наука, СО, 1991. - 304 с.
 22. Гаряєв П.П. «Лінгвістико - хвильовий геном. Теорія та практика», 2009 р., http://vk.com/gariaev
 23. Гаряєв П.П. «Фрактальність інтелекту». Виступ на Всеросійській науково-практичній медичній конференції, Москва, Російська Академія наук, 31.05.07.
 24. П.Д. Успенський Четвертий шлях: Запис розмов, заснованих на навчанні Г.І. Гурджиєва. – СПб.: АТ «Комплект » , 1995. – 522 с., іл.
 25. Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на основі менеджменту нового типу. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ/Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.
 26. Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила природи. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня – 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2012. – 253 с.