УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Ващенко В.В.

Безперервне просторово-часове гуманістичне виховання та освіта особистості

Події останніх десятиліть показали, що стратегія розвитку суспільства йде в розріз із Космічними законами Життя. Прагнення копіювати чужий досвід зруйнувало стару систему, але не створило прогресивного спрямування у вихованні та освіті людини. Вона виявилась не здатною своєчасно реагувати на проблеми, що виникають. Досвід прожитого показав, що для творчого розвитку суспільства необхідно трансформувати систему освіти у сферу довгострокових державних капіталовкладень. Її слід переорієнтувати на розвиток свідомості Людини-Творця з планетарним рівнем цінностей, яка, пізнаючи себе, змінить світ.

Зараз очевидно, що концепція розвитку західної цивілізації найповніше розкриває модель ринкового лібералізму через високий рівень споживання земних ресурсів на основі виховання психічної залежності людини від егоїстичного стану споживача. Вона повністю вичерпала свій творчий потенціал. Відкрито триває процес колонізації основної маси населення планети з боку держав, які становлять інтереси групи лідерів планетарного корпоративного панування. Перед людством постає непроста задача створення нової системи світоустрою. Для її вирішення необхідно змінити стару парадигму світогляду на іншу, яка розкривається через нову космогонічну концепцію пізнання світу на основі єдності та цілісності Свідомостей Людини та Всесвіту. Цей еволюційний процес забезпечить майбутнє життя людини на Землі. Тому у наш час першочерговою є задача формування Нової людини за допомогою оновлення її свідомості, зміни життєвих цінностей на основі знань енергоінформаційного світогляду. Вектор розвитку освітньої системи необхідно переорієнтувати із гуманітарної спрямованості на гуманізацію. Це вищий рівень фундаменталізації процесу виховання та освіти, стратегія якого – розвиток свідомості людини як загальнолюдської цінності. Метою гуманізації мають стати знання про природу Свідомостей Людини і Всесвіту, виявлені в природничо-наукових, гуманітарних, технічних науках, заснованих на інтегрованому сприйнятті світу через одухотворення їх через пізнання Космічних законів Життя. Суттю гуманізації на базі знань енергоінформаційного світогляду являється вихід людини на нову якість життя за програмою своєї долі, як природної істоти, в якій закладена самостійна ціль розвитку [1Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.].

Реалізація програми гуманізації вимагає створення інноваційної теорії, практики та механізму соціального управління розвитком майбутнього суб'єкта історичної творчості Землі: особистості, сім'ї, колективу, регіону, суспільства, планетарної спільності. Тільки управлінці нової генерації здатні мислити та діяти в умовах кризового стану, ефективно вирішувати задачі у будь-яких життєвих ситуаціях, спрямовувати творчі сили на якісні зміни через зміну свідомості. Для цього у Фонді гуманізації розроблено духовно-творчу та науково-технологічну систему управління оновленням свідомості людини Менеджмент нового типу, що базується на принципах та закономірностях енергоінформаційного обміну людини з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Якщо говорити про інженерну освіту, то вона продовжує використовувати минулі досягнення у науковому природознавстві, де вектор активного використання інноваційних технологічних розробок спрямований на підготовку людини до професійної діяльності через розвиток земного інтелекту. При цьому не приділяється увага розвитку у людини духовно-морального потенціалу. Головна увага звернена як на логічне розташування і послідовність викладу матеріалу за допомогою сучасних інформаційних технологій, так і на нетрадиційні прийоми, спрямовані на формування прагнення до професійного успіху. Зміст програм є метою та визначає метод навчання. Він полягає в тому, що людина вчиться отримувати інформацію, приймаючи її як навчальний матеріал, знання, вміння, навички у розвитку функціональних схем мозку. ЇЇ роль - у чіткому виконанні норм і вказівок, тобто в роботизації.

Головною метою освітньої системи гуманістичного спрямування є розвиток особистості на базі роботи над собою, орієнтованої на оновлення якостей свідомості у процесі освоєння необхідних життєвих знань, у тому числі професійних. Навчання є процес активний, воно засноване на органічній асиміляції та виходить із внутрішніх потреб людини. Тому виховання та освіта - це вирощування, розвиток не тільки тих властивостей і здібностей, з якими людина приходить у світ, а й формування нових, на базі яких вона має протягом життя зробити надбудову. Цілі, зміст, форми, методи та засоби навчання зорієнтовані на потребу людини. Держава може надавати мінімальні послуги на основі певних стандартів з виховання та освіти особистості, а якість та кількість навчання має визначати сама людина. У зв'язку з цим, головною задачею для нової системи виховання та освіти, заснованій на модульно-розвиваючому навчанні, залишається створення концепції, що забезпечує людині реалізацію природної програми [1Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.]. Сьогодні висуваються пропозиції визнання самоцінності особистості, формування її свідомості та самосвідомості, створення умов для її самовизначення та самореалізації. Традиційна установка на політехнічну шкільну освіту, підкріплену спеціальною технічною освітою, формує суто інженерний тип мислення. Він виявляється вже непродуктивним, проте суспільство продовжує використовувати стереотипи консервативної парадигми мислення, прагнення сформувати особистість на базі розвитку раціоналізму. На підтвердження - педагоги-новатори вважають успішними тих, хто у своїх методах та оперативних установках орієнтований на менеджеріальний (західний), прагматично-технологічний підхід.

На сьогоднішній день накопичено величезний потенціал, необхідний для реалізації ідеології гуманізації освіти, і у вищій технічній - насамперед. Наприклад, біотехнології XXI століття вже ввели людство в епоху космофізики та відкрили шлях для формування суспільства оптимізації. Для розвитку такого суспільства необхідним є рівень космофізичного природознавства та технологічного прориву, який може бути забезпечений лише пізнанням Космічного Розуму (Живих знань) шляхом освоєння енергоінформаційних технологій на базі Живого мислення.

Задача гуманізації системи виховання та освіти забезпечує оновлення свідомості людини за допомогою усвідомленого розуміння невіддільності вирішення життєвих задач від вивчення природи своєї свідомості як пізнаючого суб'єкта історичної творчості. Гуманістична спрямованість досліджень в галузі освіти заснована на одухотворенні напрацьованих раніше знань, їх інституціалізації та вироблення нових на принципах співтворчості свідомостей [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Сучасне наукове знання на базі космофізичного природознавства вже змістилося від суто матеріалізованих проблем, що вирішувалися лише на рівні стану людини як творчої індивідуальності, у бік енергоінформаційних, де провідною є розумова (психічна) діяльність особистості [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.]. Тут розвиток свідомості людини в якостях особистості та творчої особистості стають основою для формування цивілізації третього тисячоліття.

У ході становлення ноосферного етапу розвитку, наука набуває нову глобальну ноогуманістичну функцію, спрямовану на перехід її на новий виток еволюціонування. Саме це детермінує процес гуманізації самої науки, виховання та освіти, а також усвідомлення передовими вченими людської природи науки, тісного зв'язку її з соціумом та культурою. Нова фаза розвитку через новоціннісну планетизацію особистості проглядається як фаза гуманізації Планети за допомогою трансформації сучасного наукового знання в Живе знання (Природне). Очікується перехід від функціонуючої, суспільно-орієнтованої моделі освіти до зовсім іншої, що має планетарний рівень цінностей – особистісно-орієнтованої. Вона забезпечує виховання, освіту та науково-психологічний супровід нового суб'єкта історичної творчості. Формою підготовки його виступає культурно-освітній простір: регіон, суспільство, планета з їх соціально-економічними структурами, що є елементами системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти особистості. Змістом - формування свідомості Людини у стані творчої особистості. Методом стає зміна логічного (давньогрецького) мислення на інтегральне (Живе), методологією - робота над собою на основі співтворчості Свідомостей Людини та Природи [2Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.].

Духовна природа свідомості виводить людство на енергоінформаційний обмін, що розкриває природний потенціал людини за допомогою формування у свідомості нового органу пізнання – Енергомозку. Людина у своїй свідомості вже містить усі можливості Вселенських інтегральних Знань і за допомогою їхньої подальшої гуманізації стає завершеною самодостатньою системою.

Фундаментом для знань гуманістичної системи виховання та освіти є система знань енергоінформаційного світогляду, комплексна гуманізація соціуму, більш глибока фундаменталізація сучасного наукового знання [1Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.].

Енергоінформаційний світогляд спрямований на освоєння інноваційних знань, що дозволяють людині вийти за межі простору, в якому вона живе, працює та пізнає навколишній світ. Змінюючи свідомість, вона гармонійно вписується у функціонуючий соціум, розширюючи межі пізнання, мислить випереджаючим чином, оптимально використовує життєві ресурси на основі оновлених духовно-творчих можливостей.

Комплексна гуманізація соціуму дозволяє людині як природній істоті вийти на програму розвитку, закладену їй на життя – долю. Йдеться про досягнення органічної єдності універсального модуля «Всесвіт-Людина» [1Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.].

Більш глибока фундаменталізація сучасного наукового знання створює умови для практичного освоєння енергоінформаційних технологій, що забезпечують доступність людини до банку знань будь-якого рівня енергоінформаційного поля.

Розроблена стратегія розвитку нового суспільства через зміну освітньої системи підтверджена проведеними науковими дослідженнями Фонду гуманізації. Дослідники переконалися, що освоєння нового світогляду та методології науки неминучі, а задачі науково-технічного прогресу під силу тільки особистості, що володіє Живим мисленням [1Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.]. З урахуванням того, що особистість працює в зоні природної творчості, її подальша діяльність можлива лише в умовах поєднання теорії та практики. Програма гуманізації розкривається розвитком стану «навчання протягом усього життя» при створенні системи його науково-психологічного супроводу.

Література

  1. Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства. Збірник статей. Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна – Харків: ПФ «Ектив Стар», 2015, - 212 с.
  2. Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти - суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства. Концепція / Монографія. Х., «Регіон-інформ», 2004. – 432 с.