УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Ващенко В.В.

НОВА ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНА МОВА КОМУНІКАЦІЙ XXI СТОЛІТТЯ

Процес гуманізації системи виховання та освіти людини дозволяє якісно змінити складові людського капіталу: знання, життєві цінності, спосіб життя, професіоналізм і загалом — культуру як невичерпні джерела духовних та інтелектуальних ресурсів.

Людство шукає шлях виходу на діалог різних цивілізацій, що вимагає синтезу всіх світових культурних традицій та формування планетарного культурно-освітнього простору. Для цього необхідний новий механізм соціального захисту та перетворення, заснований на ідеології гуманізації. З метою формування моделі гуманізації для вирішення задач планетизації свідомості людини, Фондом розроблена концепція гуманізації безперервного у часі та просторі виховання та освіти, яка заснована на інноваційній парадигмі філософії побудови нового суспільства на Землі. Парадигма є інноваційною за вихідною концептуальною основою, моделлю постановки проблем, їх вирішення і являється науковою революцією. У зв'язку з цим, її понятійний апарат не може розшифровуватися старими поняттями. Це неологізми, засновані на розвитку ментальної логіки та інтегрального – «Живого» (творчого) типу мислення на відміну від традиційного наукового (давньогрецького).

Настав час вчитися вести діалог та виробляти новий інструментарій спілкування, в основі якого буде закладено інноваційне знання про природу свідомості людини та нову мову комунікацій. Поява нового світогляду привносить у існуючу мовну систему нові слова, поняття, визначення. Лінгвістиці належить освоювати метод вивчення та розкриття причинності слова і дію його змісту (код), як енергоінформаційної структури. Пізнання слова дозволить осмислити, як слово формує свідомість людини через усвідомлення себе та свого місця у світі в процесі навчання протягом усього життя. Історична трансформація змісту коду слова та мови показує, що кожна епоха формувала свого суб'єкта творчості, який, будучи суб'єктом культури, створював свою мову комунікацій. Сьогодні, мабуть, не викликає сумніву, що багатозначність Слова є сутнісною властивістю мови, що забезпечує виконання його основних функцій - когнітивної, комунікативної та творчої.

На основі освоєння людиною енергоінформаційного світогляду та нового типу мислення формується нова модель цивілізаційного розвитку - «особистісно-орієнтована», створюється ідеологічна система цінностей планетарного рівня - гуманізація, з'являється новий понятійний апарат, який розкриває комплексну технологію формування соціально-активної творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості. Для розкриття методології гуманістичної системи виховання та освіти нової Людини на базі знань енергоінформаційного світогляду треба буде одухотворити та видозмінити зміст прийнятих у науці категорій, понять із запровадженням якісно нових.

Цей процес є складною методичною роботою, вираженою у створенні понятійно- термінологічного поля. В основі його закладена пошукова мисленнєва діяльність людини. Наш науково-дослідний пошук здійснюється так, що у процесі енергоінформаційного обміну через творчий розвиток свідомості особистості на основі базового енциклопедичного змісту слова продовжується процес перекладу його суті на якісно новий рівень.