УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М.

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ ГУМАНІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ

Провідна тенденція розвитку сучасної системи виховання та освіти - переорієнтація її на особистість, що розвивається. На сцену еволюції виходить Людина з духовно-творчим потенціалом творця.

Гуманізм - це визнання цінності людини як особистості. Ідеологія як вчення визначає розвиток суспільства на основі системи знань про світ та роль людини в ньому. Ідеологія представляє собою систему духовного наповнення та владу людської спільності, виражає її інтереси та використовує найбільш оптимальну для неї модель. Вона є організуючою формою суспільного життя, тому що спрямовує мислення людини на пошук сенсу життя і стимулює вироблення ціннісних орієнтирів та поведінки, при цьому інтегруючи її діяльність на користь суспільства. Підняття до особистості — провідна ідея гуманізму і задача гуманізації науки, виховання та освіти. Гуманність є первісно духовною основою людської природи та проявом її внутрішньої культури.

Наукові дослідження, проведені Фондом, дозволили визначити, що роль нової ідеології може виконати гуманізація, що фундаментується на новій науково-духовній основі та енергоінформаційному світогляді. Перехід до гуманістичного суспільства вимагатиме зміни техноцентричної парадигми на людиноорієнтовану, в основі якої лежить цілісність свідомості людини, єдність її та Всесвіту. Гуманізація на основі енергоінформаційного світогляду - це погляд на людину як на природну істоту. Ідеологія гуманізації дозволяє активізувати внутрішній людський психологічний фактор (творчий початок) за допомогою оновлення якостей свідомості на основі зміни мисленнєвої діяльності. Навчання особистості є процес безперервний у часі та просторі, воно засноване на вихованні як органічній асиміляції та виходить зсередини людини. Головною психологічною особливістю нової системи виховання та освіти стає те, що новий суб'єкт творчості, у процесі самої творчості використовуватиме новий тип мислення - «Живий» і новий механізм мислення - Енергомозок, що живиться енергією «Вакууму» Всесвіту. Другою особливістю стане фундаменталізація процесу навчання через гуманізацію знань, напрацьованих людством до нашого часу.

Задачі, пов'язані з гуманізацією під силу лише «особистісно-орієнтованій» моделі цивілізаційного розвитку, яка забезпечує умови розвитку свідомості людини відповідно з програмою, закладеною у неї на життя. Для цього в процес виховання та освіти необхідно введення креативної педагогіки як науки про творчість. Потрібна перебудова системи виховання та освіти на нових концептуальних засадах, коли у центрі освітньої діяльності з'явиться людина як «свідомість» та унікальне явище у Всесвіті. Фонд визначає реалізацію поставленої задачі шляхом впровадження креативної педагогіки через введення технологій модульно-розвиваючого навчання на базі особистісно-орієнтованої моделі у системі освіти. По суті модульно-розвиваюче навчання ґрунтується на синтезі духовного зростання тих, хто навчає та навчається, як одночасний і рівнозначний процес розвитку їхньої здібності в процесі самопізнання.

Гуманістичне виховання та освіта - це соціальний інститут, що дозволяє впровадити принцип «Освіта протягом усього життя» шляхом освоєння знань нового світогляду та технологій гуманізації як системи безперервного просторово-часового виховання та освіти особистості – нового суб'єкта історичної творчості Землі.