УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Розквіт точного знання, наук, пов'язаних з вивченням нашої планети та космосу, абсолютно змінює картину світу».

В.І. Вернадський, 1926 р.

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ - це експериментальний простір, де в процесі підготовки кадрів Нового типу на На базі енергоінформаційного світогляду проводяться фундаментальні та науково-прикладні дослідження на основі здійснення інтеграції досягнутих знань у області земного рівня пізнання на новий рівень знання – космічного інтелекту. Центр формує банк знань енергоінформаційного світогляду; розробляє, апробує та впроваджує соціальні технології гуманізації, спрямовані на створення комплексної системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти соціально-активної творчої особистості, гармонійної сім'ї, творчих колективів та суспільства оптимізації.

У реальних життєвих процесах у кожного з учасників проекту розвивається стан духовно-творчої мотивації до самопізнання та саморозвитку. Це здійснюється за допомогою виходу людини до рівня самопрограмування через освоєння Живого творчого типу мислення та стану енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту. Отримуючи нову інформацію, особистість, завдяки оновленню свідомості, творчим мисленням перетворює її на нові знання, творячи себе і через себе – навколишній світ.

Основна система інновацій відрізняється від існуючих у світовій практиці програм підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Розроблені раніше програми ґрунтуються на досягненнях матеріалістичного світогляду та сприяли формуванню творчої індивідуальності. Знання енергоінформаційного світогляду та технології гуманізації спрямовані на розвиток стану соціально-активної творчої особистості та Нового лідера, що включає:

  • безперервне зростання творчого потенціалу, що забезпечує динамічне оновлення якостей свідомості в процесі гармонізації його в колективі;
  • формування якостей свідомості, що дозволяє вийти у стан безпеки життя: забезпечити психологічне і, як наслідок, фізичне здоров'я, набути впевненість у завтрашньому дні;
  • вміння вивільняти додаткові кошти через оптимальне використання всіх життєвих ресурсів та зміну способу життя;
  • зміна життєвих ціннісних орієнтирів та мотивації, що дозволяє забезпечувати самореалізацію шляхом переведення частини енергії, що вивільнилася, на розвиток наступного рівня особистості: із сімейного до колективного, з колективного до суспільного;
  • розвиток особистісних якостей нового Лідера, здатного подумки ставити цілі та здійснювати знімання інформації для розробки нових ідей, структурувати етапи їхньої реалізації шляхом формування гармонійної колективної свідомості через розвиток енергоінтелектуального потенціалу його учасників; забезпечувати повний цикл просування ідей усіма видами енергії: інформацією, кадрами, часом, професійними знаннями, фінансовими та матеріальними ресурсами, що є об'єктивним критерієм істинності цієї ідеї;
  • розвиток Живого творчого типу мислення, що дозволяє формувати духовно-творчу мотивацію, виробляти життєві цінності суспільно-планетарного рівня, формувати відповідальність за своє творче еволюціонування;
  • стан Лідера та Громадянина як суб'єкта історичної творчості Землі;
  • освоєння інноваційного виду діяльності «науково-психологічний супровід» за системою модульно-розвивального навчання, що сприяє освоєнню методик передачі інформації та професійних знань послідовникам та у соціальну практику.

Співробітниками у процесі практики розробляється інформаційна, науково-методологічна та навчально-методична база: програми освоєння нових знань, навчальні тематичні плани, матеріали лекцій, семінарів тощо.

Керівники напрямків проводять індивідуальні та групові заняття з метою експериментальної підготовки фахівців двох напрямків: консультанти-еніопсихологи та менеджери нового типу з різних видів діяльності.

Викладачі здійснюють індивідуальні консультації, спрямовані на вихід людини з кризових ситуацій шляхом формування гармонійної свідомості на рівні особистості, сім'ї, колективу та суспільства.